ทุกรัฐบำลก็เจอปัญหำนำ้�

Daily News Thailand - - การเมือง -

ระยะนี้ฝนได้ตกชุกและหนักแทบทุกวัน ท�ำให้

เกิดนา้�ท่วมบ้านเรือนและถนนหลวงต่าง ๆ ในหลาย ๆ จังหวัด โดย เฉพาะข่าวคราวที่ลุ่มแม่นา้�เจ้าพระยามีนา้�ล้นตลิ่ง ส่งผลให้จังหวัดที่ อยู่ตามลุ่มแม่นา้�เจ้าพระยาประสบปัญหาอุทกภัยได้ ซึ่งจากภาพและ ข่าวที่ประชาชนได้รับรู้ว่าน้�าได้ไหลท่วมวัดวาอารามที่เป็นโบราณ สถานสา�คัญของชาติ จากสถานการณ์ของนา้�ท่วมจา�นวนมากก็มีความ กังวลกันว่าจะเกิดเหตุนา้�ท่วมใหญ่อย่างเช่นปี 2554 แต่ก็มีการชี้แจง ให้ประชาชนได้สบายใจว่านา้�ท่วมหนักเกิดจากร่องมรสุมฝน ไม่ใช่เกิด จากพายุหลาย ๆ ลูกที่พัดเข้ามาไทย

จำกข้อมูลนำ้�ของเขื่อนหลัก ๆ ทำงตอนเหนือหลำย

แห่ง ยังสามารถรองรับน้�าฝนที่ตกลงมาได้อีกมาก เพราะฉะนั้นจึงไม่ ต้องเร่งระบายนา้�ออกจากเขื่อนดังเช่นปี 2554 ที่มีนา้�ล้นเขื่อนจา�นวน มาก ดังนั้นจึงไม่มีมวลนา�้จา�นวนมหาศาลไหลไปตามจังหวัดต่าง ๆ จน มาถึงกรุงเทพฯ ก่อนที่จะไหลลงไปสู่อ่าวไทย ซึ่งจา�นวนนา้�มากมายใน ปัจจุบันนี้เกิดจากน ้�า ฝนล้วน ๆ ที่ตกลงมาอย่างหนักหน่วง และเหตุ จากการระบายน า้� ฝนยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงทา�ให้ประชาชนเกิดความ รู้สึกว่านา้�ท่วมใหญ่มาก ไม่ว่าจะน า้�ท่วมในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ หรือใน กรุงเทพมหานคร

กำรเกิดกรณีน้ �ำท่วมจำกฝนในปีนี้จะต้องน�ำมำ

ศึกษาและวิเคราะห์หาวิธีการจัดการนา้�รอการระบายนา้�ให้มีประสิทธิภาพ อย่างไร เพื่อหาทางวางแผนแก้ไขในปีต่อ ๆ ไปซึ่งจะต้องเจอปัญหา เรื่องนา้�อีก ดังนั้นเหตุการณ์ของฝนตกหนักในปีนี้อย่าให้ผ่านไปเฉย ๆ หรือผ่านไปแล้วผ่านไปเลยต้องศึกษาบทเรียนปีนี้ที่เกิดขึ้นมา ถ้า น้�าฝนที่ท่วมไม่ต้องรอการระบายนาน ประชาชนก็จะคลายความ เดือดร้อนได้มาก เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการนา้�ที่รอการระบายจึง มีความส�าคัญเหมือน ๆ กับการบริหารจัดการน้�าท่วมทั้งระบบของ ประเทศ

ภัยธรรมชำติจำกน้�ำท่วมในประเทศไทยเกิดขึ้น

ทุกปี ปีไหนมีพายุเข้าไทยหรือมีร่องมรสุมพาดผ่านไทยก็ท �าให้มีน้�า ท่วมมากไปแทบทุกภาค ปีไหนไม่มีพายุเข้าหรือฝนน้อย น้�าก็ท่วม น้อย ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติในแต่ละปี ถึงแม้ว่าจะมีแผนบริหารจัดการ น้�าเชื่อมโยงในทุกพื้นที่ไม่ให้เกิดปัญหาก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถคาด การณ์ฝนที่จะตกลงมาได้ว่ามีจานวนเท่าไหร่� ถ้าปัญหาของน้�ามีการ หยิบประเด็นกันมาหาเรื่องทางการเมือง ก็ไม่ก่อประโยชน์อะไรกับ การแก้ปัญหาน้�า ทุกฝ่ายควรร่วมมือช่วยกันไม่ให้เกิดวิกฤติน้�าท่วม เพราะรัฐบาลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตหนีไม่พ้นต้องเจอปัญหา นา้�กันทั้งสิ้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.