สร้างศักยภาพ เปิดใจ พระ ศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก วงศ์วานว่านเครือ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

.......... เสด็จฯทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนแห่งชาติ ณ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง นนทบุรี.......... ผ่านไป กับเหตุการณ์ล้อม ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น ที่ผู้ถืออำานาจรัฐในขณะนั้นมองเห็นนักศึกษาเป็น ...จึงเกิดการ สูญเสียมากมาย.......... ถึงวันนี้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยังคงมอง นักศึกษาในสายตาที่ มากนัก ...ยังคงอยากให้ นักศึกษา เฉพาะ ไม่ต้องสนใจ ภายนอกโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวพันกับ .......... สายตาเช่นนี้ จึงไม่แปลกใจที่ นักศึกษาและนักเคลื่อนไหวด้านประชาธิป ไตยชาวฮ่องกง...ถูกเจ้าหน้าที่ ตม. บ้านเรา และส่งตัวกลับ.......... หลังจาก โจ ให้เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบ ปีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์.......... ของนิสิต ไม่ใช่การ ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว... นอกห้องเรียนเป็น ที่ช่วย เด็กไทยให้ กับ ...ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้อง ให้โอกาสนักศึกษาลืมตาดูโลกที่เปลี่ยนแปลงไป.......... ช่วงนี้ ...ปมร้อนประเด็น ชัว หว่อง รอบ 40 นักศึกษา ท่านผู้นำา ฉบับประจำา ด้วย ของ นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. ยังไม่ทันจาง.......... เรื่องร้อนการเดินทางของ

รมว.กลาโหม และคณะ ใช้งบประมาณ กว่า เช่าเหมาลำาเครื่องการบินไทยเดิน ทางไปประชุม รมว.กลาโหมอาเซียน และ รมว.กลา โหมสหรัฐอเมริกา ที่มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ช่วง สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา.......... ทั้งเหตุการณ์ เหตุการณ์ลูกชาย “

ใช้บ้านพักในค่ายทหารรับงาน ประมูลก่อสร้างอาคารของกองทัพภาคที่ 3 ...รวมทั้ง เหตุการณ์ เครื่องการบินไทยของ

” เกิดจากสนิม ตนเอง ...เหมือนกับที่ รองหัวหน้า เชื่อว่าเป็นเพราะคนในชี้เบาะแส ให้คนนอก เพื่อหาข้อมูลมาขยาย ผลเพิ่มเติม.......... ยิ่งมาดู คณะที่ร่วมเดินทางไปกับ “บิ๊กป้อม” ที่ว่อนอยู่ใน ที่น่าแปลกใจมากที่สุด เห็นจะเป็น

ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดี ระดับประเทศ แถมเป็น

ช่วยเหลือ และ .......... ต้องมาเจอกับ

มาก ของท่านผู้นำา “บิ๊กตู่” ที่นิยม

อย่างสมำ่าเสมอ...กลับเดิน ทางร่วม ของคณะ “บิ๊กป้อม” เดินทางไปประชุมระดับ และ ... จึงเกิดคำาถามว่า ท่านนี้ไป การประชุมของกลาโหม ด้วย...หรือมี ที่ไม่อาจเปิดเผยได้...... ข้อมูลต่าง ๆ ที่ หลุดออกมาคงไม่ใช่ฝีมือของ เพราะ ที่ท่านผู้นำา “บิ๊กตู่” และคณะ คสช. ...ได้ โยกย้าย ออกไปจนหมดสิ้น.......... ข้อมูลจากต้นทางคือ โดยมีผู้หวังดี ...เป้าหมายเพื่อช่วง ใน มากกว่า.......... เช่นเดียวกับข้อมูลการ การบินไทย ที่คณะ เดินทางเยือน ทางการ ระหว่างวันที่ ที่ผ่านมา ใช้งบประมาณ ...ก็ถูกนำามาเปรียบเทียบถึงความพอเพียง...แต่กลับใช้จ่าย

และ ระหว่างบินไปถึง .......... ในความเป็นจริง การแจกแจง ในการเดินทางของผู้บริหาร ประเทศ ...เพราะใช้งบประมาณจาก ... เหมือนกับการชี้แจง ของผู้บริหารประเทศ เพื่อ

ในการทำางาน...จึงควรชี้แจง ที่ยังใช้ของหลวง เช่นกัน...เพราะมาจากเงิน เหมือนกัน.......... โดยเฉพาะ

ที่ยังใช้บ้านหลวงเป็นที่พักอาศัย... นาย ก็ตกแต่งบ้านพักราชการไปรอบหนึ่ง...พอ ก็ตกแต่งบ้านพักราชการอีกรอบหนึ่ง...ค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้นมาจาก ทั้งนั้น...จึง ที่ใช้ ของหลวงให้ประชาชนได้รับรู้นอกเหนือจากบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวด้วย เช่นกัน...และควร การใช้ ให้ชัดเจน ไม่ใช่ปล่อยให้พักได้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน.......... เรื่องนี้คงต้องวานให้

เข้าไปตรวจสอบด้วยอีกทางหนึ่ง...“เชื่อ ว่า สุดท้ายเรื่องเหล่านี้จะ ตาม ของความ ยุติธรรม...เมื่อ ยังอยู่ในมือของผู้ที่มีอำานาจ.......... ไม่ใช่ แค่เรื่อง อีกต่อไป กับภาพหญิงสาวนุ่ง โพสต์ภาพ ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ...ในเชิง การทำางานของ ...เพราะท่านผู้นำา “บิ๊กตู่” ออกอาการ

อย่างมาก...เพราะภาพถูก ...ถึงขนาด จะใช้อำานาจตามมาตรา 44... สั่ง ระดับ ท้องถิ่นแบบกยกแผง...... “อยากให้ท่านผู้นำาใช้อำานาจ ม.44 ด้วย ...เกรงจะเข้าอีหรอบเดียวกับ

...ที่เพิ่ง ที่ใช้ ม.44 สั่งเด้งจากตำาแหน่ง โดยไม่มีการสอบสวน ถึงขนาด ยกโคลงของ ขึ้นมา สาปแช่ง.......... การใช้อำานาจ ม.44 จึงควรใช้เมื่อถึง จริง ๆ โดยมุ่งเน้นเรื่อง ตามเจตนาดั้งเดิม...ไม่ควรใช้ ม.44 ไปก้าวล่วง

และ ซึ่งเป็นอำานาจตาม

ที่ถ่วงดุลกันอยู่แล้ว...หาก ใช้พรำ่าเพรื่อ อาจเกิดอาการ ตามมา....... สังคมวันศุกร์......... สวดศพ ศาลา 5 เวลา 18.00 น. พระราชทานเพลิง ศพเวลา 17.00 น. วันที่ 8 ต.ค. ที่ วัดเทพศิรินทราวาส .......... หาก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงบรรยาย เรื่อง Oncogenesis (การกำาเนิดของเซลล์มะเร็ง) พระราชทานแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง บรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย

ยนตรกรรมใหม่ ธ มร.โมริคาซุ ชกกิ เป็นประธานเปิดตัวยนตรกรรม “มิตซูบิชิ ไทรทัน ใหม่” โดยมี กิตติพันธ์ เหตระกูล ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ อดิศักด์ิ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ และ พัฒนเดช อาสา สรรพกิจ ร่วมงาน ที่สนง.ใหญ่ บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์

ปลายทางชีวิต ธ สนั่น อังอุบลกุล ประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ สนับ คัมภีรยศ อดีต รองประธานศาลฎีกา โดยมี ผ่องลักษณ์-ศรีสิทธ์ิ วาสิกศิริ ประวิทย์ สมความคิด สุทธิวรรณจิระ บุญพจนสุนทร และ กุลพัชร์ อิทธิธรรมวินิจ ร่วมพิธี ที่ศาลาสีหโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส

ชวนช้อป ไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ เปิดงาน “มหกรรมลดทะลุพิกัด เซลฟอร์มยักษ์ ลดยก ฮอลล์” โดยมี ธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล นงนุช นามวงศ์ วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ณัฐพงศ์ กิจนิจชีวะ ธ บัญชา ฉันทดิลก และ พญ.กนกวรรณ เศรษฐพงศ์วานิช ร่วมงาน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.