แรงงานชาวเมียนมาได้เฮ! ก ทรูฯบริการโอนเงินกลับบ้าน

Daily News Thailand - - ไอที-วิทยาการ -

เปิดบริก�ร ทรูมันนี่ ทร�นสเฟอร์ ให้แรงง�นช�วเมียนม�โอนเงินกลับประเทศ หลังแรงง�นส่วนใหญ่ประสบปัญห�เข้�ไม่ ถึงบริก�รท�งก�รเงินของธน�ค�ร

ภูมิภ�คเอเชีย มีแนวโน้มติดตั้งหุ่น ยนต์ทำ�ง�นร่วมกับ มนุษย์เพิ่มม�กขึ้น ต่อเนื่อง ในภ�ค อุตส�หกรรมชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ย�นยนต์ และเครื่อง จักรกล หลังพบว่� ทำ�ง�นร่วมกับมนุษย์ ได้อย่�งปลอดภัย และยังช่วยเพิ่มกำ�ลงัก�รผลิตได้

ในทุกปีจะมีช่วงเวล�ส�ำคญัช่วงหนึ่ง ในปฏิทินไทยนั่นคือ เทศก�ลกินเจที่ผู้คนทั่ว ประเทศร่วมฉลองด้วยก�รถือศีลกินเจ โดย จะมีฉลองกันอย่�งยิ่งใหญ่ที่จังหวัดภูเก็ต เทศก�ลนี้เป็นอะไรม�กกว่�ก�รกินผักหรือ งดบริโภคเนื้อสัตว์ ก�รถือศีลกินเจที่มีม� อย่�งเนิ่นน�นกินเวล�ทงั้หมด 9 วัน ซึ่งใน ระหว่�งนี้คนที่ร่วมกินเจจะงดกินเนื้อ ชำ�ระ ทั้งร่�งก�ยและจิตใจให้บริสุทธ์ิผ่องใส Insight #1: คนไทยจำ�นวนม�กดู YouTube ในช่วงเทศก�ล Insight #2: ผู้ชมที่สนใจในเนื้อห�ที่ เกี่ยวข้องกับเทศก�ลกินเจเป็นนักช้อปตัวยง

Insight #3: ที่น่�สนใจแท้จริงแล้วก�ร กินเจมักเริ่มต้นก่อนเทศก�ลและกินเวล�ย�ว กว่�วนัสิ้นสุดเทศก�ล

นักก�รตล�ดส�ม�รถใช้ฟีเจอร์ต่�ง ๆ ของ YouTube เข้�ถงึกลุ่มผู้ชมเหล่�น ี้ ไม่ว่� จะเป็นก�รใช้โฆษณ� ที่ไม่ส�ม�รถกดข้�มได้ ใน6 วิน�ที จนถึงก�รใช้แบนเนอร์ขน�ดใหญ่ บนหน้�หลักหรือ Mastheads และโฆษณ�ที่ ส�ม�รถกดข้�มได้หรือที่เรียกว่� “TrueView” เพิ่อขย�ยเวล�ในก�รชมเนื้อห�ทน่ี่�สนใจของ โฆษณ�ได้ม�กขึ้น เลือกทำ�คอนเทนต์ให้ตรง กับคว�มสนใจของผู้บริโภคช่วงเทศก�ลกินเจ และเทศก�ลต่�ง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดปี.

ผมอ�จใช้จักรกลอัจฉริยะช่วยเขียน บทคว�ม 1001 ในอีกไม่กี่ปีข้�งหน้�ก็ได้ ครับ.

อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.