จุดแข็งและศักยภาพเอเชีย

Daily News Thailand - - การเมือง -

ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการ

ประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 (Asia Coope ration Dialogue : ACD Summit) ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9–10 ต.ค.59 ในหัวข้อเอเชียหนึ่งเดียว หลากหลายพลัง(One Asia, Diverse Strengths)โดยประมุข ผู้นา�ประเทศ หัวหน้าคณะ รัฐบาล รัฐมนตรีและผู้แทนจาก 34 ประเทศ จากทุกอนุภูมิภาค เอเชีย เข้าร่วม โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ ขอให้ทุกคนเข้าใจ ระวังการเดินทางในเส้นทางที่ต้องรักษาความ ปลอดภัย ซึ่งจา�เป็นเพราะเป็นเวทีโลก ที่ท่านให้เกียรติมาประชุม ร่วม ขอให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี ท า�บ้านเรือนให้สะอาด ทา�ถนนให้ไม่ รกรุงรัง และดูแลความปลอดภัยกับคนไทยและต่างประเทศที่มา อยู่กันเป็นจา�นวนมาก

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยเป็นผู้นา�การประชุม

ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมที่สา�คัญในระดับเอเชีย เราจะหาศักยภาพให้ เจอแล้วขับเคลื่อนสู่ประชาคมอื่น ๆ พร้อมกับการพัฒนาตัวเองทุกมิติ จะไม่หารือกันในเรื่องความขัดแย้ง มีเฉพาะความร่วมมือเท่านั้น ทั้งนี้ จุดเด่นของการประชุม มีการรับรองวิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชีย ค.ศ. 2030 ปฏิญญากรุงเทพ และเอกสารประกาศบทบาทของเอเชียในการ กระตุ้นพลวัตการเติบโตผ่านการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเชื่อมโยง อีก ทั้ง นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมภาคธุรกิจ หรือเอซีดี คอนเนกต์ บิสเนส ฟอรัม กิจกรรมคู่ขนานที่ไทยริเริ่มให้ภาคเอกชนมี ส่วนร่วมกับเอซีดี

การประชุมครั้งนี้ แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ อาลี

บาบา ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซรายใหญ่ของประเทศจีนและของโลกจะ เข้าร่วม ทั้งนี้ การเสวนาทางธุรกิจคู่ขนานกับการประชุมครั้งสา�คญั นี้ มีหัวข้อว่าด้วยนวัตกรรมการเชื่อมโยงทางการเงินเพื่อความ ยั่งยืนของเอเชีย โดยจะให้ความส �าคัญกับการระดมทุนเพื่อการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน การบริการทางเงินหรือฟินเทค(FinTech) อันเป็นประเด็นที่สนใจ ของตลาดโลกและเอเชีย

การประชุมระดับนี้ย่อมเกิดประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งภูมิภาค ส�าหรับประเทศไทยจะผลักดันความร่วมมือการเชื่อม โยงระหว่างประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การ ศึกษา พัฒนาการทรัพยากร ความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและ นา้� วัฒนธรรม การท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาที่ทั่วถึงตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายของ สหประชาชาติ ทั้งนี้ การที่ไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม ย่อมสะท้อนว่า ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับ จากประชาคมระหว่างประเทศ ในบทบาทที่สร้างสรรค์ ในฐานะ ประเทศผู้ก่อตั้งและสมาชิกเอซีดี.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.