เผยสารพัดสาเหตุเด็กหัวเล็ก และผลกระทบ

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา ราชินี ระบุว่า ทารกพิการแต่กำาเนิดมีอยู่หลาย สาเหตุ ซึ่งที่ผ่านมามีแพทย์ และนัก วิทยาศาสตร์หลายคนได้รวบรวมข้อมูลจาก ประเทศต่าง ๆ และเพิ่งมีการนำาเสนอมาเมื่อ เร็ว ๆ นี้ โดยยกตัวอย่างเด็กศีรษะเล็กว่า40% เกิดจากโรคทางพันธุกรรมอื่น ๆ ร่วมด้วย อีก 40% เกิดจากเชื้อโรค อาทิ เชื้อไวรัสซีเอ็มวี (CMV) พยาธิในแมว ซิฟิลิส และซิกาก็เป็น หนึ่งในนั้น ที่เหลืออีก 20% ไม่ทราบสาเหตุ

สำาหรับอุบัติการณ์ในประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่ทราบว่ามีมากน้อยเพียงใด เพราะยังไม่มีการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ แต่คาดว่าไม่ได้มีความแตกต่างไปจากอุบัติ การณ์ของโลก อย่างไรก็ตาม หลังจากพบผู้ ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้ที่โรง พยาบาลเด็กจึงได้ทำาฐานข้อมูลให้มีการรายงาน และขึ้นทะเบียนภาวะทารกพิการแต่กำาเนิดทุก ประเภท คาดว่าภายในเร็ว ๆ นี้จะสามารถระบุ อุบัติการณ์ของโรคที่ชัดเจนได้

“สถานการณ์เด็กพิการศีรษะเล็กใน แต่ละประเทศไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย อย่าง ปัจจัยที่สำาคัญคือแค่ไหนถึงจะเรียกว่า ศีรษะเล็กผิดปกติ ดังนั้นองค์การ ค์การ อนามัยโลกจึงให้แต่ละประเทศ ทศ จัดทำาแนวทางเป็นของตัวเอง อง ซึ่งเรื่องขนาดศีรษะนั้นจะขึ้นน อยู่กับเพศด้วย ซึ่งเพศชายจะะ ใหญ่กว่าเพศหญิง”

รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี บอกว่า่ ภาวะศีรษะเล็กที่เกิดจากการติดเชื้อี ็ ี ่ ิ ิ ื ้ คนละตัวอาจจะมีความรุนแรงของโรคแตกต่าง กัน เช่น กรณีที่เกิดจากซิกานั้นถือเป็นกลุ่มุ อาการใหม่ ซึ่งองค์ ความรู้ ณ ขณะนี้ พบพ บ ว่ า เ ชื้ อ จ ะ เข้า เข้าไปจู่ ไปจู่ โจมที่ สมส ม อ ง เ พี ย ง อย่างเดียว โดย เ ฉ พ า ะ ช่ ว ง ที่ เซลล์สมองกำาลัง แบ่ ง ตั ว กำาลังพัฒนาในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ เชื้อไวรัสจะจู่โจมได้ง่าย อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะ ได้รับเชื้อในช่วงใดของการตั้งครรภ์ก็ก่อปัญหา ทังสิน ทั้งสิ้น ท ทั้งนี้ยังไม่พบว่าสร้างปัญหาที่อวัยวะ อื่น ๆ ขณะที่โรคหัดเยอรมันนั้นพบว่านอกข จากทำาให้ศีรษะเล็กแล้วจากทำาให ยังทำาให้ทารกตาเป็น ต้อกระจ ต้อกระจก หัวใจพิการ ปัญหาต่อระบบเลือด หรือกรณี หรือกรณีที่เกิดจากการติดเชื้อซีเอ็มวีนั้นในคน ที่เป็นโร ที่เป็นโรคเอดส์ด้วยเชื้อจะชอบมาเป็นตัวร่วม ก่อโรคใน ก่อโรคในตาอักเสบ สมองอักเสบ แต่กรณีนี้ยัง ถือว่าโชค ถือว่าโชคดีตรงนี้มีตัวยาที่สามารถยับยั้งไม่ให้มี การทำาลายเนื้อสมองมากขึ้นได้การทำาลา และที่เกิดจาก พยาธิในแมวพยาธิใ เกิดจากเชื้อซิฟิลิสก็สามารถ รักษาได้รักษา ต่างจากซิกาที่ยังไม่มียารักษาหรือ ป้องกันป้อง รศ.(พิเศษ)ร นพ.ทวี อธิบายต่อว่า ใน กรณีที่มีการคลอดทารกศีรษะเล็กออกมากร ณี แล้ แล้วนั้น ต้องบอกก่อนว่าเด็กกลุ่มนี้อาจ จะ จะมีอายุไม่ยืนยาวเท่าเด็กปกติ เพราะมี ค ความผิดปกติหลาย ๆ อย่างในร่างกาย ก การดูแลรักษาที่ดีที่สุดคือการรักษาตาม อาการ สิ่งที่ยังเหลืออยู่ให้เด็กสามารถช่วย เหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด แต่ไม่มีทาง หายขาด

ทั้งนี้ ความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่ กับว่าเชื้อที่ไปทำาลายนั้นมากน้อยแค่ไหน หากมีปัญหาการได้ยินก็ใส่หูฟัง และเราพบว่า ภาวะศีรษะเล็กจะทำาให้ต่อมไทรอยด์ทำางาน ผิดปกติ ดังนั้นตรงนี้ต้องตรวจเช็กประจำา เมื่อ กำาเริบก็ให้ยา ที่สำาคัญการที่เด็กศีรษะเล็ก เพราะเซลล์สมอง เนื้อสมองถูกทำาลาย และ เกิดแผลเป็นข้างในนั้นจึงเป็นเหตุให้เด็กมี ภาวะชักเกร็ง จำาเป็นต้องได้รับยากันชัก แต่ ปัญหาคือเด็กอาจจะมีปัญหาเรื่องการกลืน อาหาร สำาลักอาหารได้ง่าย เสี่ยงที่จะเกิด อันตรายถึงชีวิต

“หากครอบครัวไหนที่มีลูกมีภาวะดัง กล่าวจึงถือว่าเป็นเรื่องยากลำาบาก อาจจะต้อง มีใครสักคนลาออกจากงานประจำาเพื่อมาดูแล กันไปตลอดชีวิต ซึ่งตรงนี้เองเป็นประเด็นที่ แพทย์ต้องหาทางช่วยเหลือเน้นที่การตรวจ ทารกในครรภ์แต่เนิ่น ๆ เพื่อดูพัฒนาการหาก รู้เร็วก็ยังมีวิธีช่วยยุติปัญหา ส่วนประชาชน เองก็ต้องให้ความร่วมมือในการดูแลตัวเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี กล่าวในตอนท้าย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.