สนามฟุตบอลแนวคิดใหม่ เพื่อเยาวชนคลองเตย

Daily News Thailand - - Teenzone -

ฉีกทุกกฎของสนามฟุตบอลที่เคยมี จากรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มาเป็นรูปทรงที่ แปลกออกไปแบบไม่จำากัด

“AP Unusual Football Field” ต้นแบบสน�มฟุตบอลแนวคิดใหม่ โดยบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กดั ( มห�ชน) ผู้นำ�ด�้นก�ร พัฒน�อสังห�รมิทรัพย์ ได้นำ�แนวคิดสร้�งสรรค์ นวัตกรรมก�รดีไซน์เพื่อพื้นที่ใช้สอยที่ไม่จำ�กัด “AP Space” ม�คดิค้นก�รนำ�พนื้ที่สูญเปล่�ใน ชุมชมคลองเตยม�ใช้ประโยชน์ สร้�งสรรค์เป็น พื้นที่สำ�หรับเล่นกีฬ�ทไม่ี่จำ�กดัแค่รูปทรงสี่เหลี่ยม เกิดเป็นสน�มฟุตบอลรูปทรงแปลกใหม่ เพื่อให้ สอดรับกับรูปทรงของพื้นที่ เช่น สน�มรูปตัวแอล และรูปซิกแซก เพื่อให้เย�วชนและผู้อยู่อ�ศัย ในชุมชนได้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดย มีแขกรับเชิญผู้ครำ่�หวอดในวงก�รฟุตบอล อ้น–รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค อดีตนักฟุตบอลทีม ช�ตไทิย และ หลุยส์ สก๊อต ด�ร�หนุ่มนักเตะ ม� รว่มกิจกรรม “Football Clinic” ให้คว�มรู้กับ น้อง ๆ ในชุมชนด้วย

คุณภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร ผู้ช่วย กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น Corporate Image บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) กล่�วว่� เร� น นำ�ไปใช้ประโยชน์ไ ใ ้ โ ์ ทั้งเป็นล�นอเนกประสงค์ชุมชน้ ็ ประสงค์ชมชน

สำ�หรับกิจกรรม “Football Clinic” ได้ ถ่�ยทอดเทคนิคพื้นฐ�นก�รเล่นฟุตบอล ได้แก่ 1) ก�รลุกนั่งสลับกัน เพื่อวอร์มอัพยืดเส้นยืดส�ย 2) จับ คู่เลี้ยงส่งบอล คูคเลยงสงบอล เพื่อ เพอ ฝึกสม�ธและิก�รฝึ เ ล่ น แ บ บ ที ม เวิร์ก 3) ส่ง บอลแบบซิกแซก 4) เตะบอลใส่ประต เตะบอลใส่ประตู ไปจ ไปจนถึง 5) ก�รแข่งขันเป็นทีม โดยออกแบบกติก�ให้น่�สนใจ โดยให้น้อง ๆ แข่งทำ�ประตูใส่ป้�ยที่มีคะแนนแตกต่�ง กัน ทั้งนี้น้อง ๆ เย�วชนที่ได้ร่วมกิจกรรมรับมอบ สน�มฟุตบอล ‘ AP Unusual Football Field’ ต่�งรู้สึกประทับใ ต่�งรู้สึกประทับใจและสนุกสน�นกับกิจกรรม น้องโบ้ท-เด็กชายรัชพลน้องโบ้ท-เด็ ละวะนาวิก อ�ยุ 12 ขวบ กล่�วว่� รู้สึกตื่นเต้นกับสน�มที่มีรูปทรง แปลกไปจ�กสน�มที่เคยเล่นแป ลกไปจ�กสน�ม และกิจกรรมในวันนี้ ก็ช่วยให้เห็ ก็ช่วยให้เห็นทักษะก�รเล่นฟุตบอลของตัว เองม�ก เองม�กขึ้น ทำ�ให้รู้ว่�เร�เก่งในด้�นไหน และ และยังมีทักษะอะไรที่ยังต้องฝึกฝน เพิ เพิ่มอีก ส่วนตัวมีจุดอ่อนเรื่องคว�ม แ แม่นยำ� โดยเฉพ�ะก�รเตะบอลให้ เข้ เข้�เป้� และยิ่งมีสน�มใหม่หน้�ต� แป แปลก ๆ แบบนี้ ก็ทำ�ให้อย�กฝึก เต เตะบอลม�กขึ้น น้องเบส-เด็กชายศรีรัตน์ นากเงินนา อ�ยุ 14 ปี กล่�วว่� ปกติ พวกเร�จะเล่นฟุตบอลกันที่อื่นพวกเ เมื่อมี สน�มใหม่นี้เร�ส�ม�รถเจอเพื่อนที่อยู่สน�มใ คนละตึกได้โดยไม่ต้องห�สน�มใหม่คนละตึ นอกจ�กนี้กิจกรรมในวันนี้ยังเป็นน อกจ กิจกรรมที่สร้�งคว�มตื่นเต้นในทุกกิ จกร ช่วง โดยเฉพ�ะช่วงท้�ยที่โค้ชให้แบ่ง ทีมแ ทีมแข่งขันเตะลูกฟุตบอลใส่ป้�ยที่ เตรีย เตรียมไว้ เป็นก�รฝึกทักษะคว�ม แม่นยำ�ไ แม่นยำ�ได้ดีม�ก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.