‘มินิเมกเกอร์’

Daily News Thailand - - Teenzone -

กลับมาอีกครั้ง กับมหกรรมแสดง ผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของ “เมกเกอร์” หรือผู้ที่ชอบสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วย ตนเอง

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวง วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กดั และกลุ่ม เมกเกอร์ในประเทศไทย ส�นต่อก�รสร้�งแรง บันด�ลใจและส่งเสริมวัฒนธรรมทำ�เองใน สังคมไทย เตรียมจัดง�น “Bangkok Mini Maker Faire” ก�รรวมพลของเหล่�ผมีู้ไอ เดียและทำ�ทกุอย่�งจ�กสองมือ พร้อมสิ่งประดิษฐ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในระหว่�งวันที่ 5 ถึง 6 พฤศจิก�ยน 2559 ณ ล�นหน้�ศนูย์ก�รค้�เดอะสตรีท รัชด� ตั้งแต่เวล� 14.00–21.00 น. โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้�ชมฟรีตลอดง�น

คุณกุลประภ� น�ว�นเคุร�ะห์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สำ�นกัง�นพัฒน�วทิย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กล่�วว่� ยุทธศ�สตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบ�ล ที่ ต้องก�รให้ประเทศไทยก้�วสู่ก�รเป็นประเทศที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี คว�ม คิดสร้�งสรรค์ และนวัตกรรม บรรด� “เมกเกอร์” หรือนักสร้�งสรรค์เป็นอีกหนึ่งใน กลไกสำ�คญั จึงได้ร่วมกับเชฟรอน ในโครงก�ร “Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออน�คต” ส่งเสริมและผลักดันวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทยอย่�งต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2 เพื่อเปิดโอก�สให้เมกเกอร์จ�กทั่วประเทศได้มีพื้นที่ในก�รแสดงผลง�น ตลอดจน ให้เย�วชนและบุคคลทั่วไปได้ทำ�คว�มรู้จักกับเมกเกอร์ และเกิดแรงบันด�ลใจในก�รคิด ประดิษฐ์ และสร้�งสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒน� เศรษฐกิจและสังคมไทย

คุณกัลยา โกวิทวิสิทธ์ิ ผู้ร่วมก่อตั้ง Fab Caf พื้นที่สร้�งสรรค์ง�นของเมกเกอร์ หรือ เมก เกอร์สเปซ กล่�วถึงแนวโน้มก�รเติบโตของ วัฒนธรรมเมกเกอร์ว่� ปัจจุบันมีผู้ใช้บริก�ร เมกเกอร์สเปซเพิ่มขึ้น สะท้อนว่�วฒันธรรมเมกเกอร์ ได้รับคว�มสนใจจ�กคนไทยในวงกว้�งยิ่งขึ้น เช่น ใน กลุ่มผู้ชอบทำ�ง�นช่�งหรือง�นฝีมือมีก�รนำ�เครื่องมือ ดิจิตอลที่เมกเกอร์นิยมใช้ เช่น เครื่องพิมพ์ส�มมิติ เครื่องตัดเลเซอร์ ม�ใช้ในก�รสร้�งสรรค์ผลง�น หรือ ผู้ปกครองส่งเสริมให้บุตรหล�นม�ท�ำกจิกรรมก�ร เรียนรู้ที่เมกเกอร์สเปซ เนื่องจ�กเห็นว่�ก�รส�ม�รถ สร้�งเสริมทักษะที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้กับก�รศึกษ�และ ก�รประกอบอ�ชพีในอน�คตได้ ด้�น เด็กชายฟังธรรม ศิลปภักดี หรือ น้องปูซาน อ�ยุ 14 ปี นักเรียนทุน โครงก�รสม�รท์เอ็นจิเนียร์ โรงเรียนทิวไผ่ง�ม กล่�วว่� ปีที่แล้วมีโอก�สร่วมกิจกรรม เวิร์กช็อปและแลกเปลี่ยนคว�มรู้ เคล็ดลับ และประสบก�รณ์กับพี่ ๆ ช�วเมกเกอร์ ทำ�ให้ เกิดไอเดียและแรงบันด�ลใจที่นำ�ไปพัฒน�ผลง�นของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ผมส�ม�รถซ่อม อุปกรณ์ไฟฟ้�และประดิษฐ์สิ่งของขึ้นม�ใช้เองได้ ปีนี้ผมจะเอ�ผลง�นตัวเองม�ให้ชมกัน

งานนี้ นอกจากจะจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ของ เมกเกอร์จากทั่วประเทศไทยแล้ว ยังจัดแสดงผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest การประกวดนวัตกรรม สำาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุของนักเรียนระดับสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา พร้อม ประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศอีกด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.