ความรู้ด้านโภชนาการอาหาร

Daily News Thailand - - Teenzone -

อ�ห�รและเครื่องดื่ม จึ จึงได้ งได้ สนับสนุนก�รจัดโครงก�ร แข่งขันตอบปัญห�วิช�ก�ร ด้� น วิท ย � ศ � ส ต ร์และ เทคโนโลยีท�งอ�ห�รประจำ� ปี หรือ โฟสแตท-เนสท์เล่ ควิซ โบว์ล 2016 (FoSTATNestl Quiz Bowl 2016) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อเป็น เวทีพัฒน�นักวิทย�ศ�สตร์ อ�ห�รรุ่นใหม่แก่วงก�รโภชน�ก�รไทย

เวทีนี้เปิดโอก�สให้นิสิตนักศึกษ�ในระดับอุดมศึกษ�จ�กสถ�บันต่�ง ๆ ทั้ง ภ�ครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เข้�รว่มแข่งขันใน 1 ทีมมี 4 คน แบ่งก�รแข่งขันออก เป็น 2 รอบคือ รอบคัดเลือกทุกทีมแข่งขันแบบพบกันหมดและคัดให้เหลือเพียง 20 ทีม เพื่อเข้�ไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในแต่ละทีมจะต้องแข่งขันตอบคำ�ถ�ม ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีอ�ห�รใน 4 หมวด คือ หมวดเคมีอ�ห�ร (Food Chemistry) หมวดคว�มปลอดภัยและจุลชีววิทย�อ�ห�ร (Food Safety and Microbiology) หมวดก�รแปรรูปและวิศวกรรมอ�ห�ร (Food Processing and Engineering) และ หมวดทั่วไป (General)

ในปีนี้มีสถ�บนัต่�ง ๆ เข้�แข่งขันรวม 70 ทีม ผลก�รแข่งขันทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนิสิตจ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั ประกอบด้วย น.ส.กนิษฐ� รงคะอำ�พนัธ์ุ น�ย พศุตม์ ตั้งธรรมนิยม น.ส.พัชช� ใจโต และ น�ยนุติ หุตะสิงห ได้รับถ้วยร�งวัลเกียรติยศ จ�กน�ยอำ�พล เสน�ณรงค์ องคมนตรี และเดินท�งไปศึกษ�ดงู�นที่ศูนย์วิจัยและพัฒน� ระดับภูมิภ�คของเนสท์เล่ ประเทศสิงคโปร์

น.ส.กนิษฐ� รงคะอำ�พนัธ์ุ ทีมชนะเลิศ บอกว่� ใช้เวล�เตรียมคว�มพร้อมประม�ณ 2 เดือน ซึ่งในทีมเร� 4 คน ก็แบ่งกันห�ขอ้มูลคว�มรู้คนละหนึ่งหมวด โดยอ�จ�รย์ขนิษฐ� ธน�นวุงศ์ อ�จ�รย์ผู้ควบคุมทีม สละเวล�ม�ตวิเพิ่มเติมให้อ�ทติย์ละ 2 ครั้ง รวมทั้งรุ่น พี่ที่ม�ชว่ยติวให้ พวกเร�กมี็ก�รแชร์คว�มรู้กันในทีม เรื่องไหนใครถนัดก็จะม�บอกเพื่อน เพื่อฝึกถ�มตอบ ลองจับเวล�แบบแข่งจริง เพื่อลดคว�มตื่นเต้น

ด้�นน�ยพศุตม์ ตั้งธรรมนิยม บอกว่� โครงก�รที่เปิดโอก�สให้เร�ได้พัฒน�คว�ม รู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีอ�ห�รที่ได้เรียนม�รว่มกับเพื่อน ๆ โดยจะต้องตอบ คำ�ถ�มให้ได้ภ�ยใน 30 วิน�ที คว�มกดดันจึงอยู่ใน 30 วิน�ทนี้ี ซึ่งรอบแรกไม่ได้มี คะแนนนำ� แต่ก็ม�ชว่ยกันตั้งสติ ใช้สม�ธิ และพย�ย�มตอบคำ�ถ�มให้ดีที่สุดในรอบชิง ชนะเลิศ จนคว้�แชมป์ม�ได้ในที่สุด

ขณะที่ น.ส.พัชช� ใจโต บอกว่� พอได้ร�งวัลก็รู้สึกดีใจ และก�รที่ได้รับโอก�ส เดินท�งไปดูง�นที่ศูนย์วิจัยและพัฒน�ระดับภูมิภ�คของเนสท์เล่ ประเทศสิงคโปร์ ทำ�ให้ ได้ประสบก�รณ์หล�ยอย่�ง โดยเฉพ�ะเรื่องก�รจัดสรรทรัพย�กรบุคคลควบคู่กับ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำ�ให้ใช้คนในก�รผลิตน้อย ซึ่งสิ่งเหล่�นจะี้นำ�ม�ประยุกต์ใช้ในก�ร ทำ�ง�นจริงต่อไปได้

สุดท้าย นายนุติ หุตะสิงห ฝากถึงรุ่นน้องว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ทำาให้เราได้ทบทวนความรู้ ทำางานเป็นทีม เจอมิตรภาพกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย น้อง ๆ ที่อยากร่วมโครงการก็อยากให้เตรียมตัวหาความรู้ทั้งด้านวิชาการ และ ฝึกจิตใจตั้งแต่เนิ่น ๆ ไม่ใช่แค่การอ่านอย่างเดียว แต่ยังต้องทำาความเข้าใจ ซ้อม ตอบคำาถามและจับเวลา การเตรียมตัวให้พร้อมนั้นเป็นสิ่งสำาคัญ เชื่อว่าทุกคน ก็สามารถทำาได้.

ทุกวันนี้คนไทยใส่ใจในเรื่องอาหาร การกินมากยิ่งขึ้นเมื่อเทรนด์การรัก สุขภาพกำาลังมา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.