เด็กไทยรู้คุณค่ากีฬา

Daily News Thailand - - Teenzone -

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้น พื้นฐ�น กระทรวงศึกษ�ธ ิก�ร ก�รกีฬ�แห่ง ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�ก ัด เปิดโครงก�ร “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2559” เชิญชวนเย�วชนส�ยส�มัญในระดับชั้น มัธยมศึกษ�ทวั่ประเทศ ร่วมถ่�ยทอดจินตน�ก�ร สร้�งสรรค์ เป็นภ�พโปสเตอร์พร้อมคำ�ขวัญ ใน หัวข้อ “กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต”

มร.โทชิอ�ก ิ ม�เอค�วะ กรรมก�รผู้ จัดก�ร บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�ก ดั กล่�ว ว่� กระแสคว�มนิยมเรื่องกีฬ�ก ำ� ลังได้รับคว�ม สนใจจ�กคนทั่วโลก อีซูซุในฐ�นะผู้ให้ก�รสนับสนุนกิจกรรมด้�นก�ร กีฬ�หล�ยประเภท มุ่งหวังที่จะสื่อส�รคุณค่�คว�มสำ�ค ัญของกีฬ�ใน กลุ่มเย�วชนไทยในอีกวิธีก�รหนึ่ง นั่นคือ ก�รจัดประกวดว�ดภ�พ โปสเตอร์พร้อมคำ�ขวัญในหัวข้อ “กีฬ�เสริมคุณค่�ชวิีต” เพื่อปลูกฝัง จิตสำ�น ึกอันดี และสะท้อนคุณประโยชน์ของก�รกีฬ�ในแง่มุมต่�ง ๆ ผ่�นส�ยต�ของเย�วชนโดยใช้ศิลปะเป็นสิ่งเชื่อมโยง

โครงก�รนี้ เปิดรับสมัครเย�วชนที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในระดับ มัธยมศึกษ�ตอนต้น อ�ยุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษ�ตอน ปล�ย อ�ย ไมุ่เกิน 18 ปี จัดทีมลงแข่งขัน ทีมละ 2 คน โดยสม�ชกิใน ทีมจะต้องอยู่ในระดับก�รศึกษ�และสถ�นศึกษ�เดียวกัน 1 คนส�ม�รถ สังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่�นนั้ โดยรอบคัดเลือกจะใช้หัวข้อ “กีฬ�เสริม คุณค่�ชวิีต” เพื่อคัดเลือกทีมสู่ก�รแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นก�ร แข่งขันว�ดภ�พแบบสด ๆ ด้วยหัวข้อที่กำ�หนดขึ้นใหม่ โดยทีมที่มีผล ง�นสร้�งสรรค์โดดเด่นและยอดเยี่ยมในแต่ละระดับชั้น จะได้รับร�งวัล ชนะเลิศระดับชั้นละ 3 ร�งวัล รวม 6 ร�งวัล (12 คน) นอกจ�กนี้ยัง มีร�งวัลรองชนะเลิศ และร�งวัลสำ�หรับสถ�นศึกษ� เป็นทุนก�รศึกษ� พร้อมโล่ประก�ศเกียรติคุณ

น�ยแสนพล อู่วิเชียร ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยธุรกิจและสิทธิประโยชน์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.