โตโยต้า ยา้�โลกยานยนต์ ต้อง‘ไฮบริด’เหมาะที่สุด

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

พริอุส 4 เจเนอเรชั่น โยบายและจุดยืนของค่ายรถยนต์ใหญ่ “โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น” คือ ผลิตยานยนต์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมออกมาให้ ผู้คนใช้งานได้จริงและสามารถช่วยกันรักษ์โลก ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่โตโยต้าได้พัฒนา เทคโนโลยีรถยนต์ไฮบริดจนถึงวันนี้ได้เปิดตัว “พริอุส ไฮบริด เจเนอเรชั่นที่ 4” วิวัฒนาการ ที่ผ่านมาหลายรุ่น สิ่งสำาคัญที่เป็นหัวใจของ รถไฮบริดคือแบตเตอรี่ซึ่งได้พัฒนามาอย่างต่อ เนื่องจนขนาดบางลงและเล็กจนสามารถนำามา ติดตั้งไว้ที่ใต้เบาะผู้โดยสารด้านหลังซ่อนรูปไว้ อย่างแนบเนียน ขณะเดียวกันไม่ใช่เพื่อความ สวยงามเพียงอย่างเดียวแต่เป็นตำาแหน่งการ ติดตั้งที่เหมาะสมและปลอดภัยในกรณีที่เกิด เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ทั้งนี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแบตเตอรี่ไฮบริด ของพริอุสรุ่นนี้จะไม่ระเบิดหรือเกิดไฟฟ้ารั่ว เพราะก่อนนำามาติดตั้งในรถยนต์ได้ผ่าน กระบวนการทดสอบ ทั้งการโยนจากที่สูงไม่น้อย กว่า 5 เมตร การเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างฉับพลัน ทั้งร้อนและเย็น และยังมีขั้นตอนการทดสอบอีก หลายรูปแบบจนกว่าจะมั่นใจว่าผู้ใช้จะได้ รับความปลอดภัยสูงสุด

ไม่เฉพาะโตโยต้า พริอุส ไฮบริดเท่านั้น ค่ายสามห่วงยังมี รถยนต์ไฮบริด อื่น ๆ รวมแล้ว กว่า 30 รุ่นที่ จำ า ห น่ า ย ใ น ญี่ปุ่นและยุโรป ร ว ม ถึ ง ส ห รั ฐ อเมริกา ซึ่ ง ใน ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย นั้ น โรงงานโตโยต้าได้ผลิตและ จำาหน่าย โตโยต้า คัมรี ไฮบริด ออก มาขายในประเทศและส่งออก

นอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยี ไฮบริดแล้ว โตโยต้าก็ยังมีรถพลังงานทางเลือก อื่น ๆ ทั้งรถปลั๊กอินไฮบริดซึ่งสามารถชาร์จ ไฟฟ้าได้พร้อมกับใช้มอเตอร์ไฟฟ้า รถพลังงาน ไฟฟ้า (อีวี) คือ โตโยต้า ไอ-โรด รถต้นแบบ ทดลองใช้แล้วแต่ไม่มีวางจำาหน่าย และรถโตโย ต้า มิไร พลังงานไฮโดรเจน (เอฟเอชวี) ซึ่งเติม เชื้อเพลิงไฮโดรเจนโดยใช้เวลาเพียง 3 นาที เท่านั้น และสามารถวิ่งได้ระยะทางกว่า 600 กม. ซึ่งรถคันนี้มีจำาหน่ายในประเทศญี่ปุ่น ราคา อยู่ที่คันละ 7.2 ล้านเยน โตโยต้า พริอุส ปลั๊กอิน โตโยต้า มิไร แม้รถพลังงานทาง เลือกมีราคาจำาหน่ายที่แพง กว่ารถที่ใช้นำ้ามันมากพอสมควร แต่ ในประเทศญี่ปุ่นนั้นรัฐบาลได้ให้การสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้รถพลังงานทางเลือก เช่น เมื่อซื้อรถโตโยต้า มิไร รัฐช่วยสนับสนุนเงิน ให้ 2 ล้านเยนหากซื้อในเมืองใหญ่ เช่น เมือง โตเกียว องค์กรรัฐท้องถิ่นสนับสนุนอีก1ล้าน เยนสรุปว่าผู้ซื้อจ่ายเงินเพียง 4.2 ล้านเยน เท่านั้นหรือราคาลดลงเกือบครึ่งซึ่งสร้างแรงดึง โตโยต้า โตโยต้า ไอ-โรด เซียนต้า ไฮบริด ดูดใจให้ผู้บริโภคได้ไม่น้อย นอกจากนี้ยังส่ง เสริมให้ตั้งสถานีเชื้อเพลิงปีนี้มี 80 แห่ง ปีหน้า เพิ่มให้อีกเท่าตัว และปีต่อ ๆ ไปก็จะขยายอีก เท่าตัว

โดยทางโตโยต้าเชื่อว่าในโลกปัจจุบัน รถยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานบนท้องถนน มากที่สุดคือ รถยนต์ไฮบริด เพราะสามารถ ชาร์จพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง ควบคู่กับการ ใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง อีกทั้งยังสามารถวิ่งได้ระยะ ไกล โดยไม่มีปัญหาในการแสวงหาสถานีบริการ ว่า ติดตั้งแบตเตอรี่ โตโยต้า พริอุส มีข้อได้เปรียบหลายประการจากที่โตโยต้ามี ประสบการณ์มากว่า 20 ปี ดังนั้นเราก็คงใช้ เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อพัฒนารถที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมต่อไป ทางโตโยต้ามองภาพรวมของ พลังงานที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ว่าหาก ใช้แล้วจะเกิดผลลัพธ์ซึ่งก็คือความประหยัด ช่วยลดพลังงานเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม นั่นคือหลักคิดในการผลิต “รถ” ของโตโยต้า.

นายฮิโรยูกิ ฟุคุอิ เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.