นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร -

วงนี้กระแสการเล่นกีฬาและการรักษาสุขภาพกำาลังมาแรง

แต่ห�กใครที่คิดว่�ไม่ได้ม�แนวท�งนี้เล่น ๆ และต่อยอดเป็น นักกีฬ�ก ึ่ง อ�ชีพ หรือนักกีฬ�อ�ชีพ จำ�เป็นต้องอ�ศัยวิทย� ศ�สตร์ก�รกีฬ�เข้�ม�ชว่ยเสริม เพื่อให้ก�ร เล่นกีฬ�แต่ละชนิดเป็นไปอย่�งถูกต้อง ได้ ผลตรงต�มเป้�หม�ย และไม่ได้รับบ�ดเจ็บ จ�กก�รเล่นกีฬ�

และล่�สุดกับนวัตกรรมด้�นวิทย� ศ�สตร์ก�รกีฬ� “เครื่องมือวัดและวิเคร�ะห์ก�ร ก�ร เหยียดข้อเข่�และก�รบริห�รหน้�ท อ้ง” ที่ก�รนัตี รันตี โดยส�ม�รถคว้�ร�งวัลชนะเลิศนวัตกรรมสิ่ง มสิ่ง ประดิษฐ์วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ� ประจำ�ปี 2559 59 ม�ได้ โดยนวัตกรรมดังกล่�วนี้ เป็นฝีมือก�ร ก�ร คิดค้นของ นายเนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล าล นักศึกษ�ปริญญ�ตรี ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยี นโลยี ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร โดยมี ดร.สุดสงวน น งาม สุริยโรจน์ อ�จ�รย์คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร และก�ร สื่อส�ร มห�วทย�ลยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติิ ั ยรติ เป็น อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�

ก�รประกวดนวัตกรรมด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ� ศ�สตร์ก�รกีฬ� ประจำ�ป ี 2559 โอเพ่น (Sport Science Innovative Contest 2016 Open) เป็นโครงก�รส่งเสริมก�รใช้ งเสริมก�รใช้ เทคโนโลยีในประเทศ เพื่อก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ �ศ�สตร์และ เทคโนโลยีก�รกีฬ� นับเป็นการต่อยอดและบูรณาการ บูรณาการ องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและด้านวิศว ะด้านวิศว กรรมศาสตร์ พร้อมเป็นเวทีในการแสดงออกและเผย กและเผย แพร่สิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้เยาวชน ประชาชนผู้มีความสนใจได้สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเครื่อง มือวัดและวิเคร�ะห์ก�รเหยียดข้อเข่�และก�รบริห�รหน้�ทอ้ง ก็เป็นหนึ่ง ในหล�ย ๆ สงประดษฐทม�รวมโชวในง�นนสิ่งประดิษฐ์ที่ม�ร ว่ มโชว์ในง�นนี้ น�ยเนรมิธ เจ้�ของผลง�นชิ้นนี้ กล่�วว่� เครื่องมือวัดและ วิเคร�ะห์ก�รเหยียดข้อเข่�และก�รบริห�รหน้�ท อ้ง นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ ชิ้นโบแดง ที่คิดค้นขึ้นม�จ�กก�รจุดประก�ยคว�มคิดและทำ�ก�รศึกษ� วิ วจัิย จัย เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ง�นด้�นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่ส�ม�รถ นำ นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ �ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเน้นก�รวัดและวิเคร�ะห์เชิงปริม�ณ ด้วย สิ่งประดิษฐ์เครื่องมือวัดและวิเคร�ะห์ก�รเหยียดข้อเข่�และก�ร บริห�รหน้�ท ้อง ซึ่งเป็นกล้�มเนื้อมัดใหญ่โดยให้คว�มสนใจที่ค่� คว�มแข็งแรง ค่�มุมก�รเคลื่อนไหวค่�ม ุม ก�รเคลื่อนไหว และค่�คว�มทนท�นของ กล้�มเนื้อ เพื่อนำ�ขอ้มูล ที่ได้ม�วิเคร�ะห์และ ป ประเมินผลสมรรถ ระเมินผลสมรรถ ภ � พ ข อ ง นั ก กีฬ�หรือบุคคลทั่วไป ด้�น ดร.สุดสง ดร.สุดสงวน เผยว่� ด้วยแนว คิดที่ม�ทีไปข คิดที่ม�ที่ไปของสิ่งประดิษฐ์นวัต่ ก กรรมชิ้นนี้ รรมชิ้นนี้ มีแนวคิดว่�กล้�มเนื้อ เป็ เป็นสิ่งที่สำ�คัญนสิ่งที่ และพย�ย�ม ศึ ศึกษ�อ�ก�รท�งก�ยภ�พกษ�อ บำ บำ�บดและวิทย�ศ�สตร์�บั ั ก ก�รกีฬ��ร ท�งอ�จ�รย์ที่ ศึกษ�ได้ให้คำ�แนะนำ�ว�ศึก ่ ควรสนใจเรื่องที่เป็นคว กล้ กล้�มเนื้อ “ผ“ผ ม จึ ง ศึ ก ษ � โด ย ให้ นักเรีย นักเรียนทำ�ก�รศึกษ�คน้คว้� ห�ข้อมูลเกี่ยวกับ ห�ข้อมูลเกี่ยวกับกล้�มเนื้อมัดใหญ่ กล้�มเนื้อมัดเล็ก เร เร�กต่็อยอดโดยก�รวัด คว�มแข็งแรง, ก ก�รวัดคว�มคงทนต่อ เนืื่ เนื่องตลอดระยะเวล�หนึ่งหน่วยเวล�องตลอดระยะ และวัดค่�คว�มแข็งแรง จ�กนั้นเอ�ส�มค่�นี้ม�ประมวลผลโดยเขียน ซอฟต์แวร์เข้�ไป ให้ทำ�ง�นร่วมกับฮ�รด์แวร์ หลังจ�กนั้นก็มีแนวคิดต่อว่� ถ�ว้ ัด หรือแสดงผลอย่�งเดียวจะไม่เกิดประโยชน์ ก�รจะทำ�ให้เกิด ประโยชน์คือเร�ต อ้งส�ม�รถบันทึกข้อมูลได้ด้วย โดยนำ�ขอ้มูลส่งให้กับ นักวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�ประเมินศักยภ�พของนักกีฬ�ทเข้�รบก�รี่ ั ทดสอบ”

นวัตกรรมชิ้นนี้ ได้เกิดจ�กก�รนำ�สิ่งใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยี เซ็นเซอร์ เทคโนโลยีก�รประมวลผลอัตโนมัติ เทคโนโลยีก�รเก็บข้อมูล แบบเรียลไทม์ เข้�ม�เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีก�รทดสอบแบบ Manual muscle testing ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ผลดียิ่งขึ้น นอกจ�กนั้นแล้วเครื่องมือ วัดและแสดงผลเครื่องนี้ ยังเคลื่อนย้�ยสะดวก และช่วยลดก�รนำ�เข้� เครื่องมือท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�จ�กต่�งประเทศอีกด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งความสามารถของคนไทย ที่ไม่เพียงแต่มีไอ เดียสร้างสรรค์ แต่ยังเกิดประโยชน์ เงินไม่ไหลออกนอกประเทศ และ อาจจะดึงเม็ดเงินเข้าประเทศได้ หากสามารถต่อยอดได้ในเชิงธุรกิจ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.