Ň ช�วสองแควแห่ซื้อนสพ.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

รองรับลูกค้�เป็นจำ�นวนม�ก เพื่อคว�มสะดวก ในก�รเลือกซื้อห�ต�มคว�มต้องก�ร โดยเน้น รูปแบบที่ดูเรียบร้อยถูกต้องต�มก�ลเทศะ ใน บรรย�ก�ศแห่งคว�มไว้อ�ล ัยทั่วประเทศ ในครั้งนี้

ที่ จ.พิษณุโลก ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ต�ม ร้�นข�ยหนังสือพิมพ์ต่�ง ๆ ในเขต อ.เมือง มี ประช�ชนช�วพิษณุโลกม�ซอื้หนังสือพิมพ์ร�ย จ.อำ�น�จเจริญ ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� แผง วันทุกฉบับ ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�องักฤษ ที่ หนังสือที่ว�งจำ�หน่�ยหนังสือพิมพ์ในตล�ดสด ลงข่�วก�รเสด็จสวรรคตของพระบ�ทสมเด็จ วิชิตสิน ต.บุ่ง อ.เมืองอำ�น�จเจริญ น�ยประวัติ พระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่ 9 โดยทุกฉบับต่�งพิมพ์ นิธิเตชะยศสกุล ตำ�แหน่งครูชำ�น�ญก�รพิเศษ หน้�ปกด้วยภ�พในหลวงรัชก�ลที่ 9 พร้อมกับ โรงเรียนหนองเม็ก อ.เมือง สังกัด สพป. นำ�เสนอภ�พบรรย�ก�ศประช�ชนร่วมอ�ลยั จ.อำ�น�จเจริญ กล่�วว่� รู้สึกเสียใจที่ในหลวง จ�กทั่วประเทศ โดยที่ร้�นเสียงทิพย์บุ๊คเซ็น เสด็จสวรรคต จึงได้ออกไปห�ซอื้หนังสือพิมพ์ เตอร์ ถนนเอก�ทศรถ ต.ในเมือง อ.เมือง ม�อ�่นและรีบซื้อ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 15 พิษณุโลก ร้�นส่งหนังสือพิมพ์ร�ยใหญ่ใน ต.ค.2559 ที่เสนอข่�วเกี่ยวกับพระบ�ทสมเด็จ พิษณุโลกวันนี้มียอดหนังสือพิมพ์ร�ยวันทุก พระเจ้�อยู่หัวในพระบรมโกศทั้งฉบับ โดยไม่มี ฉบับเพิ่มม�กขึ้น 50% ขณะที่น�ยบัญช� ว�จ� โฆษณ�และข่�วอื่นใดทั้งสิ้น เพื่อจะนำ�ไปใช้ สวุรรณ เจ้�ของพิพิธภัณฑ์บัญช� จ.พิษณุโลก สอนนักเรียน และเผยแพร่พระเกียรติคุณของ ผู้ที่สะสมภ�พของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้� พระองค์ท่�นให้ประช�ชนในชนบททร�บต่อไป อยู่หัวรัชก�ลที่ 9 ในพิพิธภัณฑ์บัญช� เช้�วนั พร้อมกันนี้ในเฟซบุ๊กกลุ่มสื่อส�รท้องถิ่น ได้มี นี้ได้ม�เลือกซื้อหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเพื่อเก็บ ก�รแชร์ภ�พ นสพ.เดลินิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือ ไว้เป็นคว�มทรงจำ�ตลอดก�ล พิมพ์ฉบับเดียวที่ยกเนื้อห�อื่นออก โดยนำ� เสนอเฉพ�ะข่�วเสด็จสวรรคตและข่�วในพระ ร�ชสำ�นักเท่�นั้น ซึ่งได้รับก�รชื่นชมจ�ก ประช�ชนเป็นอย่�งม�ก ส่งผลให้หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ข�ยเกลี้ยงแผงในพริบต� นี้คือ 1.ให้ข้�ร�ชก�ร หน่วยง�นร�ชก�รแต่งก�ย ไว้ทุกข์ 1 ปี ส่วนประช�ชนต�มคว�มเหม�ะ สม 2. เฝ้�ระวังผู้ไม่หวังดีก่อเหตุสร้�งสถ�น ก�รณ์ในช่วงนี้อย่�งเข้มงวดดูแลคว�มเรียบ ร้อยสถ�นที่ร�ชก�รอย่�งเข้มงวด 3.งดพิธีรื่นเริง ต่�ง ๆ 30 วัน นับแต่วันที่ 14 ต.ค.- 14 พ.ย.นี้ โดยให้สถ�นบริก�ร สถ�นบันเทิง ปิดบริก�ร 30 วัน งดง�นบันเทิงต่�ง ๆ เช่นฟูลมูนป�รตี้์ ง�น แสดงคอนเสิร์ตทุกง�น ในส่วนของประเพณี ลอยกระทงในวันที่ 14 พ.ย. ให้งดก�รจัดง�นใน ส่วนของพิธีรื่นเริงต่�ง ๆ ให้คงไว้เฉพ�ะในส่วน ของประเพณีท�งศ�สน�

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.