ช�ร จ์เจอร์สเปิดบ้�นอัดบรองโกส์

Daily News Thailand - - กีฬา -

ก�รแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอลของสหรัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่�นม�ต�มเวล�ทอ้งถิ่น หรือเช้�วนัศุกร์ที่ผ่�นม�ต�มเวล�ไทย ซ�น ดิเอโก ช�รจ์เจอร์ส เปิดบ้�นเอ�ชนะ เดนเวอร์ บรองโกส์ 21-13 คะแนน เพิ่มสถิติเป็นชนะ 2 แพ้ 4 แต่ยังรั้งอันดับสุดท้�ยของส�ยเอเอฟซี ตะวันตก ขณะที่ บรองโกส์ อดีตแชมป์เก่�เอเอฟซี ตะวันตก 5 สมัย แพ้เป็นเกมที่ 2 ติดต่อกัน และหยุดสถิติชนะนอก บ้�นติดต่อกันไว้ที่ 15 เกม มีสถิติชนะ 4 แพ้ 2 เป็นรอง โอคแลนด์ เรดเดอร์ส ที่ชนะ 4 แพ้ 1

ฟิลิป ริเวอร์ส ควอเตอร์แบ๊กจอมเก๋�ในฤดูก�ลที่ 13 ของ ช�รจ์เจอร์ส ขว้�งทำ�ระยะ 178 หล� เป็นสถิติรวม 43,094 หล� เป็นสถิติสูงสุดในประวัติศ�สตร์ของทีมแซงหน้� แดน เฟ�ตส์ อดีตผู้เล่น ระดับฮอลล์ ออฟ เฟม ที่เป็นเจ้�ของสถิติเดิม 43,040 หล� จ�กก�รอยู่กับทีม 15 ฤดูก�ล โดย ริเวอร์ ส ป�เข้�เป้� 18 จ�ก 29 ครั้ง เป็น 1 ทัชด�วน์ ให้กับ ฮันเตอร์ เฮนรี รุคกี้ไทเอนด์ และยังอ�จเป็นก�ร ยืดอ�ยตำุ�แหน่งเฮดโค้ชของ ไมค์ แม็คคอย ออกไปอีกด้วย

ขณะที่ บรองโกส์ เกมนี้คุมทีมโดย โจ เดอค�มลิลิส โค้ชทีมพิเศษ รับหน้�ทชั่ี่วคร�ว แทนที่ แกรี คูเบียค ซึ่งถูกแพทย์แนะนำ�ให้พัก 1 สัปด�ห์ หลังมีอ�ก�รป่วยคล้�ยโรคหลอดเลือดสมอง แต่แพทย์ ยืนยันว่�เป็นเพียงโรคไมเกรนจ�กคว�มเครียดและพักผ่อนไม่เพียงพอ โดย เทรเวอร์ ซีเมียน ที่กลับม� ท�ำหน้�ทคี่วอเตอร์แบ๊กอีกครั้ง หลังจ�กรุคกี้ แพ็กซ์ตัน ลินช์ ผลง�นไม่น่�ประทับใจนักในเกมที่แล้วซึ่งแพ้ แอตแลนต� ฟอลคอนส์ 16-23 ขว้�งสำ�เร็จ 15 จ�ก 28 ครั้ง ระยะ 267 หล� 1 ทัชด�วน์

ส่วนก�รแข่งขันบ�สเกตบอลเอ็นบีเอ เกมปรีซีซั่น เมื่อเช้�วนัศุกร์ที่ผ่�นม�ต�มเวล�ไทย วอชิงตัน วิซ�รด์ส เอ�ชนะ ฟิล�เดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส 100-79 คะแนน แบรดลีย์ บีล เล่น 24 น�ที ทำ�สงูสุด ให้ วิซ�รด์ส 22 แต้ม ซึ่งม�จ�กก�รชู้ต 3 คะแนนลง 5 จ�ก 6 ครั้ง กับอีก 5 รีบ�วด์และ 4 แอสซิสต์

ด้�น จอห์น วอลล์ ก�รด์ตัวเก่งของ วิซ�รด์ส ลงเล่นปรีซีซั่นเกมที่ 2 หลังเข้�รบัก�รผ่�ตดัที่เข่� ทงั้สองข้�งเมื่อเดือนพ.ค. ที่ผ่�นม� เพื่อรักษ�อ�ก�รบ�ดเจ็บที่รบกวนม�น�นกว่� 2 ปี ทำ�ไป 9 แต้ม 9 แอสซิสต์ ในเวล�เกือบ 20 น�ทที่ีอยู่ในสน�ม ส่วน โจเอล เอมไบด์ ของซิกเซอร์ส เจ็บเท้�ไปน�นกว่� 2 ปี ลงเล่น 14 น�ททำี� 11 แต้ม 12 รีบ�วด์

ส่วน เมมฟิส กริซลีย์ส บุกไปเอ�ชนะ โอกล�โฮม� ซิตี ธันเดอร์ 110-94 คะแนน โดย ม�รก์ ก�ซอล ทำ�ม�กสุดให้ กริซลีย์ส 21 แต้ม เป็นก�รชู้ต 3 แต้มลง 3 จ�ก 5 ครั้ง และ ไมค์ คอนลีย์ 19 แต้ม 7 แอสซิสต์ ขณะที่ อเล็กซ์ อ�ไบรน์ส ลงเล่นน�น 34 น�ที ทำ�ไป 19 แต้มสูงสุดของ ธันเดอร์ส

ฝั่ง คลีฟแลนด์ ค�ว�เลียร์ส ยังไม่ใช้ง�น เลบรอน เจมส์ ซูเปอร์สต�รป์ระจำ�ทมี ปร�ชยัต่อ โต รอนโต แรพเตอร์ส 94-119 คะแนน ไคล์ ลอว์รี ทำ�คนเดียว 25 แต้ม 6 แอสซิสต์ในครึ่งแรกให้กับ แรพเตอร์ส ส่วน แคฟส์ ได้จ�ก เควิน เลิฟ ยิงลงม�กสุด 19 แต้ม

คู่อื่น บอสตัน เซลติคส์ ชนะ บรูคลิน เน็ตส์ 100-97, ดีทรอยต์ พิสตันส์ ชนะ แอตแลนต� ฮอว์คส์ 99-94, ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส แพ้ ลอส แอนเจลิส คลิปเปอร์ส 108-109, ซ�คร�เมนโต คิงส์ ชนะ ลอส แอนเจลิส เลเกอร์ส 116-104. ␛ เข้ารอบ... สเวตลำนำ คุซเนตโซวำ นักหวดจอมเก๋ำชำวรัสเซีย หวดโต้ใส่ นำโอมิ โอซำกะ คู่ แข่งจำกญี่ปุ่น ในรอบก่อนรองชนะเลิศของศึกเทนนิส ดับเบิลยูทีเอ ทัวร์ รำยกำรเทียนจิน โอเพ่น ที่เมืองเทียนจิน สำธำรณรัฐประชำชนจีน เมื่อ 14 ต.ค. ที่ผ่ำนมำ ผล คุซเนตโซวำ ชนะ 2-1 เซต ผ่ำนเข้ำรอบตัดเชือกได้สำ�เร็จ ␛ คว้าแชมป์.... โปรเจ-วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ ผู้นำ�วันแรกสกอร์ 6 อันเดอร์พำร์ 66 คว้ำแชมป์หลังยกเลิกกำรแข่งขันใน รอบสุดท้ำย ในกอล์ฟอำชีพ “สิงห์ ไทยแลนด์ พีจีเอ ชำลเลนจ์ 2016” สนำมที่ 5 รับเงินรำงวัล 5 หมื่นบำท ที่สนำมกอล์ฟ กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปรำจีนบุรี เมื่อ 14 ต.ค.59

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.