การทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ของเกษตรกร อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธ์ุ

Daily News Thailand - - เกษตร -

นายสุรชาติ

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรม ส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเชิดชัย พรหม แก้ว ผู้อ �า นวยการสานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์� กรมส่งเสริมสหกรณ์ ล ง พื้ นที่ ต ร ว จ เยี่ ย ม ติดตามผลการส่งเสริม และแก้ไขปัญหาให้ เกษตรกรในการใช้ พื้นที่อนุญาตให้เข้าท �า ประโยชน์ในเขตปฏิรูป ที่ ดิ น ให้ แก่ ส ห ก ร ณ์ การเกษตรดงกล้วย จา�กัด อ า� เภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันก่อน

โดยมี นายสมาน การฟุ้ง ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรดง กล้วย จากัด� และนายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไข ปัญหาการบุกรุกที่สงวนหวงห้ามของรัฐ การไม่มี ที่ดินทา�กินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรผู้มีรายได้ น้อย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ง ชาติ (คทช.) ตามระเบียบส า�นักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557

จากนโยบายดังกล่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ต า� บลนา จา�ปา อ า� เภอดอนจาน เนื้อที่ 776 ไร่ โดยน า�ที่ดิน ดังกล่าวมาจัดทาโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ไร้ที่ดิน� ท�ากินและที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาล มีการ วางผังแปลงที่ดินโครงการฯ แบ่งพื้นที่เป็นแปลง รวมปลูกหญ้าเลี้ยงโค เนื้อที่ประมาณ 413 ไร่ แปลงที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม จัดให้ครัว เรือนละ 2 ไร่ 2 งาน

โดยแบ่งในการสร้างบ้าน เล้าไก่ บ่อปลา ในเนื้อที่ 1 งาน แปลงปลูกมะนาว 2 งาน แปลง ปลูกผักและเห็ดฟาง 3 งาน และที่เหลือ 1 ไร่ เป็น หลุมพอเพียง ต่อมาคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีมติอนุญาตให้สหกรณ์การ เกษตรบ้านดงกล้วย จา�กัด เข้าทา�ประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินโดยการเช่า และยกเว้นค่าเช่า ที่ดินเป็นเวลา 3 ปี

เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้าน ดงกล้วย จา�กัด เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย กรมส่งเสริม สหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กับ สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จ �ากัด เพื่อจัด จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการเกษตรและการ ตลาดในสหกรณ์ จ า� นวน 1 อัตรา เป็นการจ้าง เหมาบริการ ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท และ งบอุดหนุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง งบ ประมาณ 1,800,000 บาท

และยังได้จัดท �า โครงการ สหกรณ์สอน อาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน โดย สอนทา�ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ มีผู้เข้าอบรมทั้ง สิ้น 31 คน และสนับสนุนโค กระบือ ให้แก่สมาชิก ของสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จา�กัด จาก ธนาคารโค-กระบือ ผ่านส า�นักงานปศุสัตว์จังหวัด กาฬสินธุ์ ให้สมาชิกมีการเลี้ยงแบบคอกรวม โดย ร่วมกันช่วยกันเลี้ยงโค-กระบือ

ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวของส� �านัก งานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์และหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นไป ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ราษฎรที่ไม่มี ที่ดินทา�กิน สามารถมีอาชีพ มีรายได้ มั่นคงด้วย ระบบสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิก รวมทั้งสิ้น 70 คน. ร่วมกันสา�รวจ

นายพิศิษ นายภานุวัฒน์

รับฟังข้อมูล

ชมการเลี้ยงจิ้งหรีด

ผลผลิตของเกษตรกร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.