‘เครื่องประดับดินปั้น’ เสริมด้วยการเพนท์.. โดนใจ

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

ครื่องประดับแฮนด์เมด” เป็นสินค้ากลุ่มแฟชั่น ที่สามารถนำามาพลิกแพลงต่อยอดได้หลากหลาย ยิ่งถ้ามีลูกเล่นหรือมีดีไซน์ที่แปลกแตกต่างก็ยิ่งทำาให้ชิ้น งานมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น นำามาทำาเป็น “ช่องทางทำากิน” ได้ อย่างเช่น “จี้สร้อย-ตุ้มหู ดินปั้นเพนท์” ของ “แพรวอรนลิน สายสนิท และพีท-พฤษธิพงศ์ ไกรอัยยา” ที่ ท นำาวัสดุอย่างดินมาประยุกต์ทำาเครื่องประดับ จนเป็นชิ้น ชิ้น งานทำาเงินได้น่าสนใจ ซึ่งวันนี้ทีมคอลัมน์ “ช่องทางทำา กิน” มีข้อมูลมานำาเสนอ… น ด กร กับ าไป ไรไป อเล่ม ตลา ทุนเบื้องต้น ทุนวัสดุ ให้ผึ่งลมไว้สัก พั พักแล้วนำาดินมานวด กแล้วนำาดินมานวด ซ้ำาอีกรอบเพื่อให้ดินเซตตัว หลังจากที่เตรียมดิน สำาหรับใช้ปั้นเสร็จแล้ว ก็ ลงมือปั้นตามแบบที่ออก แบบไว้ เมื่อปั้นเสร็จให้ ป ล่ อ ย ทิ้ ง ไว้ ให้ ดิ น แห้ ง สนิท จากนั้นใช้สีอะคริลิก ทำาการเพนท์รูปหรือลวดลายตาม แบบที่ต้องการ จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้สีแห้งสนิท แล้ว ทำ ทำาการทาเคลือบด้วยน้ำายาสำาหรับเคลือบดิน เพื่อความ คง คงทนและเพื่อทำาให้ชิ้นงานดูเงาสวยงามมากขึ้น แต่ถ้า ต้องก ต้องการความสะดวกง่าย ๆ ใช้แล็กเกอร์สเปรย์หรือน้ำายา เคลือบเล็บ เคลือบเล็บเคลือบก็ได้ จากนั้นนำาชิ้นงานที่ปั้นเสร็จไปทำาเป็นเครื่อง ประดับตามที่ต้องการ ถ้าทำาเป็นสร้อย ก็นำาไปใส่สาย สร้อย ถ้าทำาเป็นตุ้มหู ก็นำาไปติดกับแป้นตุ้มหู เท่านี้ก็จะ ได้ชิ้นงานเครื่องประดับจากดินปั้นแล้ว “การทำางานเครื่องประดับจากดินปั้นเป็นงาน ที ที่ไม่ง่าย แต่สามารถฝึกหัดทำาได้ไม่ยาก โดยอาจหา ข ข้อมูลขั้นตอนการทำามาศึกษาได้จากอินเทอร์เน็ต ที่ ส สำาคัญในการทำาชิ้นงานประเภทนี้จะต้องมีไอเดีย มี ความคิดสร้างสรรค์ค เพื่อให้งานดูมีคุณค่า โดนใจกลุ่ม ลูกค้า”ู เจ้าของชิ้นงานแนะนำาสำาหรับผู้ที่สนใจงาน เ เครื่องประดับจากดินปั้น

” ในวันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 2559 งานนี้รับจำานวนจำากัด ใครสนใจสอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียน เข้าร่วม ได้ที่ โทร. 0-2276-6516 อีเมล thidarat.atpa@gmail. com แฟกซ์ 0-2276-6513 และติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aitia.or.th

...จุดเด่นของชิ้นงานคือ รูปแบบ เพราะรูปแบบของชิ้นงาน ที่ทำาเกิดจากทดลองทำาแบบที่ ต้องการ ไม่ได้ยึดติดรูปแบบ และ ด้วยการที่ทำากัน 2 คน ทำาให้มี สไตล์ที่ต่างกันเป็น 2 แบบ 2 สไตล์ แต่ทุก ๆ แบบที่ทำากันออก มาจะต้องมีที่มาที่ไป มีเรื่องราว ที่สามารถอธิบายให้กับลูกค้าได้...

สวัสดีครับ!! แจ้งข้อมูลข่าวสารการอาชีพ วันเสาร์ที่ 15 ต.ค. 2559 นี้เรามาเริ่มดูกันที่... สัมมนาฟรี หัวข้อ “เปิดประตูการค้าอาเซียน-จีน สำาหรับ SMEs ไทย เพื่อก้าวสู่ไทย แลนด์ 4.0”

เข้าร่วมฟรี กิจกรรมสร้างช่องทางใหม่ทางการค้า “จับคู่และเจรจาธุรกิจกับ นักธุรกิจชาวจีนที่เดินทางมาเมืองไทย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.