ด้วยความจงรักภักดี

Daily News Thailand - - การเมือง -

สา�นักพระราชวังประกาศวันที่ 15 ต.ค.59 ส�าหรับประชาชนทั่วไป เรื่อง

การถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยได้รับพระราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้า ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. โดยจัด สมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ด้วย กับพระราชทานพระรา ชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบา�เพ็ญ พระราชกุศลครบ 15 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.ทุกวัน เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.59 เวลา 13.00 น. และได้พระราชทานพระราชา นุญาตให้ บุคคล คณะบุคคล ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบา�เพ็ญพระราชกุศล ครบ 50 วัน

นับเป็นข่าวที่ทุกคน

สนใจ ไต่ถามกันตลอด และเป็นการดีที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ สา�นักพระราชวังให้ได้รับทราบกันทันท่วงที เช่นเดียวกับเว็บไซต์ หลักของท า�เนียบรัฐบาลและสา�นักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งนา� เสนอข้อมูลอันน่าเชื่อถือได้ฉับไว ลดความสับสนที่มีการนา�เสนอ ผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างดี

ในช่วงเวลาที่ประชาชนไทยจ �านวนมากมาย

ประสงค์จะเข้าร่วมถวายความอาลัย ซึ่งรัฐบาลจะต้องจัดบริการสิ่ง อา�นวยความสะดวกให้เพียงพอ ช่วงแรกอาจมีติดขัด แต่ประชาชน และภาคเอกชน ก็ช่วยสนับสนุนกันด้วยใจ แต่หลังจากนั้น หน่วย งานต่าง ๆ ได้ระดมทรัพยากรแก้ปัญหาโดยเฉพาะด้านการคมนาคม ทั้งทางบก เรือ อากาศ ทั้งเส้นทางเข้าสู่บริเวณพระบรมมหาราชวัง หรือจากจังหวัดต่าง ๆ สู่กรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ แม้รัฐบาลจะเป็นแม่งาน

ใหญ่ในการจัดการเพื่ออ า�นวยความสะดวก แต่แท้จริง ก็เป็นงานที่ ประชาชนทั้งประเทศพร้อมจะมีส่วนร่วม ดังที่ได้มีการแสดงออก ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยจิตที่มุ่งสู่จุดเดียวคือ การทา�ความดี และเพื่อ ถวายความอาลัย ดังนั้น รัฐบาลจึงควรเชิญชวน จัดตั้งตัวแทนภาค ประชาชนจากส่วนต่าง ๆ เข้ามามีบทบาท กิจกรรมบางอย่างที่ เอกชน ประชาชนมีความพร้อม ความถนัด เช่น การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การวางแนวทางเพื่อให้ธุรกิจเอกชนดา�เนินไปโดย ไม่ขัดกับงานสา�คญั โดยเฉพาะช่วงต่อจากนี้ เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว ท า�อย่างไรให้นักท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้องได้รับความสะดวก และชื่นชมกับวิถีชีวิตคนไทยที่พร้อมจะให้บริการแม้ในยามที่บ้าน เมืองตกอยู่ในภาวะเศร้าโศก.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.