ส่งเสริมหม่อนพันธ์ุบุรีรัมย์ 60 ใช้เลี้ยงแพะ ที่ จ.นนทบุรี

Daily News Thailand - - เกษตร -

ด้วยก�รติดต�หรือเสียบกิ่ง ในขณะนั้นพันธ์ุหม่อน น้อยที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก มีคุณภ�พใบดี ขย�ยพันธ์ุได้ง่�ย แต่มีผลผลิตค่อนข้�งตำ่�

ท�งสถ�นทีดลองหม่อนไหมบุรีรัมย์จึงได้ ทำ�ก�รปรับปรุงพันธ์ุหม่อนโดยก�รผสมหม่อน หม�ยเลข 44 เพศเมีย กับหม่อนน้อย เพศผู้ เพื่อ รวมลักษณะที่ดีเข้�ดว้ยกัน ในปี2526 และทำ�ก�ร เพ�ะกล้�หม่อน 140 ต้น และคัดเลือกต้นที่ดีไว้ 58 ต้น ต่อม�ในปี 2527 ได้ทำ�ก�รขย�ยพันธ์ุ หม่อนที่คัดเลือกไว้ 58 ต้น โดยก�รปลูกด้วยพันธ์ุ แล้ว คัดเลือกต้นที่ออกร�กได้ดีส�ม�รถขย�ยพันธ์ุ ได้ด้วยท่อนพันธ์ุและต้�นท�นต่อโรคใบด่�ง จนใน ปี 2528 ได้ทำ�ก�รคัดเลือกต้นที่มีคว�มแข็งแรง ปลูกง่�ยทรงพุ่มดีใบใหญ่และหน�ไว้จำ�นวน 12 พันธ์ุ

ในระหว่�งปี2529-2530 ได้ทำ�ก�รเปรียบ เทียบผลผลิตใบหม่อนเพื่อคัดเลือกพันธ์ุที่ให้ ผลผลิตสูงสุด โดยใช้หม่อน 5 พันธ์ุ คือ บร.4, บร.5,บร.9,บร.10,บร.36 กับพันธ์ุม�ตรฐ�นหม่อน น้อย และได้นำ�ไปปลูกทดสอบในไร่เกษตรกร พื้นที่นิคมสร้�งตนเองบ้�นกรวด จ.บุรีรัมย์ นิคมสร้�งตนเองปลวกแดง จ.ระยอง และศูนย์ ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หนิซ้อนอันเนื่องม�จ�กพระ ร�ชดำ�ริ จ.ฉะเชิงเทร� พบว่� พันธ์ุบร.9 ให้ผลผลิต สูงที่สุดในทุกสถ�นที่

ลักษณะเด่นของพันธ์ุ บร.9 คือให้ผลผลิต ต่อไร่สูง 4,328 กิโลกรัมต่อไร่ มีก�รเจริญเติบโต และตอบสนองต่อปุ๋ยดี แตกกิ่งเร็วหลังตัดแต่ง ใบ มีขน�ดใหญ่ หน� อ่อนนุ่ม ไม่เหี่ยวง่�ย ใบมีคุณค่� ท�งอ�ห�รสูงใกล้เคียงกับหม่อนน้อย ทรงต้นตั้ง ตรง สะดวกในก�รเขตกรรมและดูแลรักษ� นอกจ�กนี้ยังต้�นท�นต่อโรคใบด่�งและทนท�น ต่อโรคร�แป้งได้ดีกว่�หม่อนน้อย และกรมวิช�ก�ร เกษตรได้มีมติรับรองเป็นพันธ์ุรับรอง เมื่อ ธันว�คม พ.ศ. 2530 ที่ผ่�นม� โดยใช้ชื่อว่� หม่อนพันธ์ุ บุรีรัมย์ 60

แต่มีข้อจำากัดคือ ไม่เหมาะกับการปลูก ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตำ่า หรือปริมาณนำ้า ฝนไม่เพียงพอ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.