ſ “วิษณุ”แจงข้อถามของรัฐบาล

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการส่ง คำาปรารภร่างรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย และต้องรอพระปรมาภิไธยของ พระองค์ใหม่ด้วยหรือไม่ว่ารัฐบาลได้ถามไว้ 2 ข้อ คือ 1.เมื่อเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นโดยไม่ได้คาด หมายจะสามารถแก้ได้หรือไม่ 2.ใครเป็นคนแก้ กรธ.หรือไม่เพราะเป็นผู้ร่างมาแต่เดิมหรือให้ รัฐบาลแก้เพราะเรื่องมาถึงมือรัฐบาลแล้วหรือ จะเป็นสำานักราชเลขาธิการแก้ไขเพราะกว่า จะปรากฏความชัดเจนว่าจะแก้อย่างไรรัฐบาลคง ส่งไปถึงสำานักราชเลขาธิการแล้วจึงขอให้ศาล รัฐธรรมนูญวินิจฉัย และเมื่อผลคำาวินิจฉัยออก มาอย่างไรก็จะปฏิบัติตาม หากศาลรัฐธรรมนูญ บอกว่าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ ถ้าศาลบอกว่าแก้ ได้และระบุใครเป็นคนแก้คนที่ศาลสั่งก็ต้อง ปฏิบัติตาม ส่วนจะแก้อย่างไรมีวิธีปฏิบัติอยู่แล้ว โดยที่ไม่ได้ลำาบากเพราะมีแบบอย่างมาตลอด ไม่ว่าการลงนามจะเป็นการลงนามโดยผู้สำาเร็จ ราชการแทนพระองค์หรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่ก็ตามซึ่งความจริงปรากฏชัดแล้ว ว่ามีพระราชบัณฑูรจะทรงลงพระปรมาภิไธยเอง ฉะนั้นเวลาแก้ก็ต้องแก้ไปตามนั้น ส่วนพระ ปรมาภิไธยจะว่าอย่างไรนั้นไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะปกติก่อนจะบรมราชาภิเษกนั้นพระ ปรมาภิไธยพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาลก็จะไม่ เปลี่ยนเท่าไรคือใช้พระนามเดิมพระนามจะ เปลี่ยนก็ต่อเมื่อได้บรมราชาภิเษก เช่นที่เราเรียก ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดขึ้นหลังจากบรมราชาภิเษกเมื่อก่อนบรม ราชาภิเษกนั้น ท่านยังเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุฬาลงกรณ์

นายวิษณุ กล่าวว่า โดยเมื่อวันที่14 ต.ค. คณะองคมนตรีได้มีการปรึกษาและเลือกนาย ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน ไม่ใช่ให้เป็นประธานองคมนตรีและเมื่อถึงเวลา ที่พล.อ.เปรมได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้สำาเร็จ ราชการแทนพระองค์ ก็สามารถกลับมาปฏิบัติ หน้าที่ของประธานองคมนตรีตามปกติโดยไม่ ต้องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ ทุก อย่างเป็นไปตามกฎหมายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวัน นี้พล.อ.เปรมจะมีตำาแหน่งประธานองคมนตรี และผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์แต่จะปฏิบัติ หน้าที่ประธานองคมนตรีไม่ได้เท่านั้นเอง และรัฐบาลได้รับแจ้งเรื่องนี้แล้ว และไม่ต้องมี การประกาศเช่นเดียวกับผู้สำาเร็จราชการแทน พระองค์ และการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตไม่มีการบัญญัติไว้ ให้องคมนตรีพ้นจากตำาแหน่ง แต่เขียนไว้อีก อย่างว่าการดำารงตำาแหน่งและพ้นจากตำาแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันนี้ขอให้กำาลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อย่างเต็มที่ให้พาประเทศก้าวไปข้างหน้า ใน ขณะที่ประชาชนกำาลังโศกเศร้า ประชาชนก็ให้ กำาลังใจ พล.อ.ประยุทธ์แก้ปัญหาความขัดแย้ง เรื่องของสีเสื้อขอให้เป็นสีเดียวกันคือสีธงชาติ ไทยเพราะประเทศบอบช้ำามามากพอแล้ว ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชเคยมีพระราชดำารัสว่าถ้าไทยเรารบกันเอง ไม่มีใครชนะ มีแต่แพ้กันหมดจึงอยากให้ น้อมนำาพระราชดำารัสนี้ไปใช้ ไม่ทะเลาะกัน สามัคคีให้ประเทศเป็นปึกแผ่นอย่าแบ่งแยก พวกเขาพวกเรา จับมือกัน เชื่อฟังคำาสั่งสอน ของพระองค์ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ต้องพะวัก พะวงในเรื่องอื่น เชื่อว่าทุกคนเป็นกำาลังใจให้ ขอให้นำาประเทศเดินไปให้ทันโลก เป็นการเริ่ม ต้นการปรองดองอย่างแท้จริง

ที่กระทรวงยุติธรรม พล.อ.ไพบูลย์ คุ้ม ฉายา รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานคณะ กรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีความ มั่นคงในราชอาณาจักร หรือคดีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ได้ลงนามหนังสือถึง เอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ประจำาประเทศ ไทยที่ผู้กระทำาผิดมาตรา 112 เข้าไปพักอาศัย รวม 7 ประเทศ จำานวน 19 ราย ที่พบว่าผู้กระทำา ผิดยังคงเคลื่อนไหวและกระทำาการไม่ บังควร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.