พระมหากษัตริย์ผู้น า�โลก

Daily News Thailand - - การเมือง -

ไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะปฏิเสธได้ว่าพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของคนไทยทั้ง ประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่โลกยกย่อง ดังเช่น รองประธานา ธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า พระราชกรณียกิจของพระองค์ทรง ปฏิบัติเพื่อพสกนิกรตลอดรัชสมัย 70 ปีแห่งการครองราชย์ที่ผ่านมา คือแบบอย่างอันน่ายกย่องของความเป็นผู้นา� ซึ่งไม่เพียงแต่พระองค์ จะประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านานเท่านั้น ประชาคมโลกรวมถึงสหรัฐจะจดจ า�พระองค์ตลอดไปเช่นกัน

นอกจากนี้ผู้น �าประเทศต่าง ๆ ระดับมหาอ�านาจ

และองค์การสหประชาชาติก็ได้กล่าวแสดงความอาลัยถึงความสูญเสีย อันยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งมวลและยกย่องพระองค์ทรงเป็นพระมหา กษัตริย์ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ใด ๆ ในโลกที่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระ วรกายเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นทฤษฎีใหม่ที่ ไม่มีอยู่ในตา�ราเศรษฐกิจใด ๆ ซึ่งทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนั้นประเทศ ต่าง ๆ ก็ได้มีการศึกษาเรียนรู้เพื่อนา�ไปปรับปรุงใช้ในประเทศของตน

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้มีแถลงการณ์ของคณะกรรมการ บริหารของยูเนสโก โดยมีสาระสา�คัญดังนี้ ตลอดรัชสมัย7 ทศวรรรษแห่ง การครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง ทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อการยกระดับการพัฒนา ความเป็นอยู่ของพสกนิกร ไม่ทรงคา�นงึถึงความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้น กับพระวรกายของพระองค์แม้แต่น้อย และพระองค์ทรงมีพระอุปนิสัย และพระราชจริยวัตรศึกษาหาความรู้ในศาสตร์หลายแขนงตลอดเวลา ถือเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่ายิ่งในการทา�งานของยูเนสโก

แถลงการณ์ของยูเนสโกดังกล่าวยังได้ยา้�ว่าพระ

ราชด า�ริของพระองค์ในด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม และการพัฒนาด้วยแนวทางอันยั่งยืนจะเป็นแรงบันดาลใจให้ ประชาคมโลกน้อมน�าไปปฏิบัติตามตลอดไป พระองค์ทรงสร้าง “ประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษ” ในด้านวัฒนธรรมและการศึกษา พร้อม กันนี้ยูเนสโกจะขออัญเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเตรียม บรรจุไว้ในแผนพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนปี 2573 ด้วย ถ้านานาประเทศ นา�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เชื่อว่าจะทา�ให้โลกมีความ สุขทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.