ใส่ใจสุขภาพด้วยสารพีแอล

Daily News Thailand - - ละคร-บทความ -

อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายคนเราประกอบ ด้วยเซลล์จำานวนมาก ในเซลล์ประกอบด้วยยีน มากกว่า 30,000 ตัว ยีนแต่ละตัวมีหน้าที่แตกต่าง กัน เมื่อใดก็ตามที่ยีนนั้นมีลักษณะที่แตกต่างไป จากเดิมจะทำาให้ไม่สามารถทำางานได้ตามปกติ หรือ ร่างกายไม่สามารถควบคุมการทำางานที่ผิดปกติไป ของยีนนั้น ๆ ก็จะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ดังนั้นการ ตรวจสุขภาพระดับยีนสามารถบอกได้ถึงการเกิด โรคต่าง ๆ ซึ่งการตรวจสุขภาพระดับยีนก็คือ การ ตรวจหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เพื่อดูว่ายีน ตำาแหน่งใดบ้างที่ผิดปกติและอาจเสี่ยงต่อการเป็น โรคอะไร เช่น มียีนผิดปกติที่ทำาให้เป็นเบาหวาน เราก็สามารถหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและ นำ้าตาลได้ก่อนที่จะกลายเป็นเบาหวานในอนาคต ข้างหน้า การรู้ล่วงหน้าเตรียมพร้อมทางกายและใจ ยิ่งอายุตำ่ากว่า 60 ก็ยิ่งมีความลำาบากใจมากเป็น ทวีคูณ ห่วงตัวเอง ห่วงครอบครัวจนอ่อนแอทั้ง กายและใจและทางเพศ หากได้ดูแลสุขภาพเป็น อย่างดีจะช่วยให้คุณภาพทางเพศยังมั่นคงและ สามารถนำาเอาพลังเพศมาเพิ่มพลังใจและกาย ให้ต่อสู้กับมะเร็งได้อย่างมั่นใจ ดังนั้นเราจึงสามารถ วางแผนสุขภาพชีวิตในอนาคตเพื่อป้องกันหรือ ชะลอการเกิดโรคต่าง ๆ ได้การดูแลเอาใจใส่ เพื่อป้องกันโรคร้ายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน อนาคตสามารถช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีสามารถ กระทำาได้

ปัจจุบันมีเอกสารแพทย์ยืนยันว่าสารสกัด ธรรมชาติจากเฟลลินัส ลินเทียส (Phellinus Linteus : PL) จะให้สารโพลีแซคคาไรด์เป็นสาร กระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่ง จะมีผลต่อการหลั่งของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่ง ก่อให้เกิดผลในการทำาลายเชื้อโรคและสิ่งแปลก ปลอมในร่างกายที่เป็นสารต้นเหตุของมะเร็ง ซึ่ง สามารถทำาลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการวิจัยพบว่าสารดังกล่าวทำาหน้าที่ กระตุ้นเซลล์ในร่างกายให้นำานำ้าตาลในเลือดมาใช้ ทำาให้ระดับนำ้าตาลในเลือดลดลงตามธรรมชาติ ซึ่ง ทำาหน้าที่คล้ายอินซูลินมาก เพิ่มความเข้มข้นของ อินซูลินในเลือด จะทำาให้ร่างกายนำานำ้าตาลกลูโคส มาใช้ได้เร็ว และยังเพิ่มความไวให้กับเอนไซม์ที่มี ความสัมพันธ์กับคาร์โบไฮเดรตในตับ นอกจากนี้ยัง มีคุณสมบัติในการป้องกันเซลล์ตับอ่อน เพื่อให้เซลล์ ตับอ่อนแข็งแรง สามารถผลิตอินซูลินได้ปกติ ส่งผล ให้ลดนำ้าตาลในเลือดได้ กล่าวโดยสรุปสารธรรมชาติ จะไม่เพิ่มเม็ดเลือดขาวหลายตัวเช่น เอ็นเคเซลล์ และแมคโครฟาจ เป็นต้น ช่วยป้องกันมะเร็ง ป้องกัน โรคต่าง ๆ และช่วยลดระดับนำ้าตาลในเลือดโดยมี รายงานทางการแพทย์จากสถาบันแพทย์ญี่ปุ่น เกาหลี และสหรัฐ รายงานมา10-20 ปี แล้ว การดูแลสุขภาพ ถือเป็นเรื่องสำาคัญเมื่อกาย ใจแข็งแรง ก็ย่อมส่งผล ให้เรื่องเพศแข็งแรงแบบทวีคูณด้วยเช่นกัน

ท่านที่มีคำาถามหรือต้องการขอคำาปรึกษาให้ ส่งจดหมายมาที่ นสพ.เดลินิวส์ เลขที่ 1/4 ถนน วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กทม.10210 วงเล็บมุมซองด้วย ว่าส่งต่อ ดร.คิว หรือให้โทรฯ ได้ที่เบอร์ 09-94943336, 08-1814-5441 Line ID : droclinic

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.