อบจ.แม่กลองบูมศูนย์เรียนรู้ต�มรอยพ่อ

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า อบจ.สมุทรสงคราม ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามรอย เท้าพ่อ ตามพระราชดา�ริของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ท่านมี พระราชดา�ริเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ ประชาชนและเยาวชนได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตความ พอเพียง อบจ.สมุทรสงคราม ซึ่งตระหนักถึงความ ส�าคัญที่จะท �า ให้ประชาชนได้ด �าเนินชีวิตอย่าง ถูกต้อง จึงก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ ขึ้น ที่ริมถนนสมุทรสงคราม-บางแพ บริเวณข้าง สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เด็กและเยาวชน ให้เข้าใจและเข้าถึงเรื่องของการเข้ามาเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ เช่น การใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้เป็น อาชีพได้

นายก อบจ.สมุทรสงคราม เปิดเผยอีกว่า โดยปีแรก พ.ศ. 2555 ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ เริ่มเปิดสอนเรื่องการเพาะเห็ด ปลูกผักปลอดสาร พิษ ปลูกพืชไร้ดิน หรือไฮโดรโปนิกส์ ต่อมาปี 2557 ต่อยอดปลูกผักออร์แกนิก เสาวรส บลู เบอรี่เมืองไทย หรือลูกหม่อน ปี 2559 เพิ่มการ เลี้ยงกบ กุ้งก้ามแดง ไส้เดือน และยังมีการปลูก องุ่นพันธ์ุใหม่ ปลูกบลูเบอรี่ต่างประเทศ มะเดื่อ ฝรั่ง ผักออร์แกนิกเพิ่มขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ เข้ามาเรียนรู้ได้หลากหลายอาชีพ โดยตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา แต่ละปีมีเด็กมาเรียนรู้ประมาณ รุ่นละ 100 คน เฉลี่ยปีละ 2,000 คน

นายพิสิฐ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ อบจ.สมุทรสงคราม ยังได้คัดเลือกเด็กประมาณ 300 คน ไปเรียนต่อที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา หินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทราอันเนื่องมาจากพระ ราชด�าริ เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในเรื่อง เศรษฐกิจพอพียง เช่น การปลูกมะนาว การเลี้ยง กบ การทา�ปยุ๋ชีวภาพ การเพาะเห็ดต่าง ๆ และ ทฤษฎีการปลูกป่าของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเด็กและ เยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงและน �า กลับมาใช้ในชีวิตประจาวัน� เนื่องจากการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจะสร้าง พฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนให้รู้จักคา�ว่าใช้เวลา 20 รุ่น ว่างให้เกิดประโยชน์

“การสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการ ปลูกฝังจิตส�านึกให้เด็กและเยาวชนเข้าใจว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ได้ทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อชาวไทยจา�นวน มาก และทุกครั้งที่เปิดวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระองค์ เด็ก ๆ จะนั่งเงียบ บางคนมองไปที่ ภาพพระองค์ท่านแล้วร้องไห้ เพราะสา�นึกในพระ มหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ปัจจุบันมี 40 โรงเรียน ที่เด็กและเยาวชนน �า กลับไปส่งเสริมเพื่อน ๆ ขยายผลสู่การปฏิบัติในโรงเรียน ถือว่าประสบ ความสา�เร็จและเป็นจังหวัดแรกของประเทศที่ได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนในพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม” นายพิสิฐ กล่าว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.