Ňต า�รวจ 3 พันคุมงาน 29 ต.ค.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ส่วนความพร้อมในการรองรับคลื่น มหาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรม มหาราชวัง วันแรกในวันที่ 29 ต.ค. ระหว่าง เวลา 08.00-21.00 น. ที่กองบัญชาการ ตำารวจนครบาล(บช.น.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย จินดา ผบ.ตร. กล่าวภายหลังร่วมประชุมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. จะใช้กำาลังตำารวจนครบาล 3,000 นาย ต่อวัน และจุดคัดกรอง 8 จุด ที่มีเครื่องสแกนโลหะ เพื่ออำานวยความสะดวกและดูแลความ ปลอดภัย ทั้งนี้การข่าวยังไม่พบจุดเสี่ยงและ ความผิดปกติ นอกจากนี้ยังใช้กล้องวงจรปิด รอบสนามหลวงกว่า 1,300 ตัวช่วยสอดส่อง และบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ จึงขอให้ ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย. เทียบกับประเทศคู่แข่ง ไม่ห่างกัน หรือเทียบ ราคาจะเท่ากันโดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% ไทยตันละ 350 ดอลลาร์สหรัฐ เวียดนามตันละ 350 ดอลลาร์สหรัฐ อินเดียตันละ 350 ดอลลาร์ สหรัฐ ปากีสถานตันละ 345 ดอลลาร์สหรัฐ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร และสหกรณ์ กล่าวว่า เบื้องต้นนายกรัฐมนตรี ได้ มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประชุมหารือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวทั้งหมด เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาราคาข้าว ตกตำ่า โดยทราบว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มี มาตรการประกาศราคารับซื้อข้าวหอมมะลิไว้ที่ ตันละ 11,000 บาท สำาหรับเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการชะลอการขายข้าวเปลือกปีการผลิต ปัจจุบัน ทั้งนี้ตนเชื่อว่า กระทรวงพาณิชย์จะ สามารถแก้ปัญราคาข้าวตกตำ่าและช่วยเหลือ เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ได้ อย่างแน่นอน

นายวิชัย ศรีนวกุล อุปนายกสมาคมโรง สีข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมฯ เรียกร้องให้รัฐบาล เร่งประกาศมาตรการจำานำายุ้งฉางของเกษตรกร ให้มีความชัดเจนว่าชาวนาจะเริ่มนำาข้าวเปลือก ไปจำานำายุ้งฉางกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทันที เพื่อสร้าง ความมั่นใจให้เกษตรกร ไม่รีบนำาผลผลิตออกไป ขายในช่วงที่มีผลผลิตข้าวหอมมะลิออกมาก และทำาให้ราคาข้าวหอมมะลิไม่ตกตำ่าลง พร้อม ทั้งต้องการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทบทวนประมาณการผลผลิตข้าวหอมมะลิใหม่ เพราะไม่เชื่อว่า ผลผลิตจะมีมากถึงกว่า 9 ล้าน ตัน หลังจากที่ได้สอบถามสมาชิกโรงสีข้าวใน พื้นที่แล้ว คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวหอมมะลิ7-8 ล้านตันเท่านั้น ไม่มากอย่างที่คิดเนื่องจากหลาย พื้นที่ไม่ได้มีผลผลิตมากอย่างที่คิด เพราะปีก่อน ข้าวเหนียวราคาดีทำาให้ชาวนาหันมาปลูกข้าว เหนียวเพิ่มขึ้น แทนที่จะปลูกข้าวหอมมะลิและ บางพื้นที่ยังประสบปัญหาภัยแล้ง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.