Ň เสริมแพทย์ช่วยพสกนิกร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ. ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เผยว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร มีพระราชบัณฑูรให้แพทย์ทหารอากาศ ถวายงานร่วมกับแพทย์พระราชฐาน 904 ให้ บริการประชาชนที่ไปร่วมแสดงความอาลัยแด่ ราคาข้าวสูงขึ้นหรือหาทางช่วยเหลืออย่างอื่น ด้วยหากราคาตำ่าอย่างที่เป็นอยู่จะทำาให้ชาวนา ทั่วประเทศเดือดร้อนกันทั่วหน้า บางคนที่ ลงทุนแล้วประสบปัญหานำ้าท่วมฝนแล้ง ผลผลิตข้าวไม่ดีเก็บเกี่ยวข้าวได้น้อยกว่าที่ควร จะเป็นอาจจะถึงขั้นขาดทุนจึงขอวิงวอนให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเข้ามาแก้ปัญหาให้โดย ด่วน” นายสุริยา กล่าว

ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวจากกระทรวง พาณิชย์เปิดเผยว่า นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช. พาณิชย์ ได้เชิญสมาคมโรงสีข้าวไทยมาหารือ ถึงแนวโน้มผลผลิตข้าวที่กำาลังจะออกสู่ตลาด ใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้ ที่จะมีปริมาณค่อนข้าง มาก เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ ขายข้าวเปลือกในราคาตำ่า เบื้องต้นคาดว่าจะได้ รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะโรงสีทั่ว ประเทศมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อยู่แล้ว รวมทั้งรัฐบาลเองก็มีมาตรการเข้าไป ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

“ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้รับการ ร้องเรียนจากเกษตรกรบางพื้นที่ว่าขายข้าว เปลือกไม่ได้ราคาดีในช่วงนี้ และเท่าที่ส่งเจ้า หน้าที่ไปสำารวจพื้นที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่พื้นที่ที่ประ สบปัญหาน้ำาท่วม เกษตรกรจะเร่งเก็บเกี่ยวข้าว เพราะเกรงปัญหาข้าวเน่าเสียทั้งหมด จึงยอมเก็บ เกี่ยวข้าวในนาซึ่งมีความชื้นสูงเกินกว่า 30% ทำาให้ราคารับซื้อจากโรงสีเหลือเพียงตันละ 5,000-6,000 บาทเท่านั้น แต่หากเป็นข้าว เปลือกที่มีความชื้น 15-20% ราคารับซื้อเฉลี่ย ตันละ 7,000-8,000 บาท และเป็นราคาตลาด ขณะนี้ ดังนั้น จากมาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือ ชาวนาและมาตรการช่วยเหลือโรงสีที่เข้าร่วม โครงการพยุงราคาข้าวเปลือก ตามมติ ครม.ก่อน หน้านี้ จะเป็นมาตรการที่ช่วยลดผลกระทบจาก ปริมาณข้าวเปลือกในฤดูกาลใหม่ที่จะมีปริมาณ ออกสู่ตลาดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้”

ด้านสมาคมโรงสีข้าวไทยได้ประกาศ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.