เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกร

Daily News Thailand - - เกษตร -

เมื่อวันก่อน ที่โรงงานอาหารสัตว์ ซีพีเอฟ จังหวัดพิษณุโลก นาย ไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท กรุงเทพโปร ดิ๊วส จำากัด (มหาชน)ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ แถลงข่าวต่อ สื่อมวลชนว่าขณะนี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดจำานวนมาก สร้าง ความกังวลใจให้เกษตรกรรายย่อยเรื่องราคารับซื้อที่อาจจะตกตำ่า จึงได้ ดำาเนินโครงการเปิดรับซื้อข้าวโพดโดยตรงจากเกษตรกรรายย่อยเข้าโรงงาน อาหารสัตว์ของซีพีเอฟ เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นหลักประกันว่าเกษตรกร จะมีตลาดรองรับแน่นอน ได้ราคารับซื้อที่เหมาะสมตอบรับนโยบายของ ภาครัฐที่ช่วยพยุงราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ สร้างผลกระทบต่อเกษตรกร

โดยจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกแห่งของบริษัททั่วประเทศมี การดำาเนินการได้มาตรฐานและจัดระบบเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับ เกษตรกรรายย่อยมากขึ้นมีกว่า 15 จุด โดยเกษตรกรสามารถนำาข้าวโพดที่ มีความชื้น 30 เปอร์เซ็นต์ มาจำาหน่ายให้กับโรงงานอาหารสัตว์ได้โดยตรง จากปกติเคยรับซื้อที่ความชื้น14.5 เปอร์เซ็นต์ มีการจัดฟาสต์แทร็กเลนให้ เกษตรกรรายย่อยขายผลผลิตได้ก่อน ไม่เสียเวลาในการรอคิวสามารถลง ผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว และขายผลผลิตได้มากกว่า 1 รอบภายในวัน เดียวกันและบริษัทยังมีนโยบายให้จุดรับซื้อทุกแห่งประกาศและยืนราคา รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอัตราเดียวกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ สำาหรับการรับ ซื้อข้าวโพดความชื้น30 เปอร์เซ็นต์ เข้าโรงงานอาหารสัตว์โดยตรง เป็นการ ลดภาระต้นทุนช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้น และ การยืนราคา 1 สัปดาห์ ช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเก็บเกี่ยวได้

ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะจำาหน่ายผลผลิตให้ โรงงานอาหารสัตว์ของซีพีเอฟต้องปฏิบัติตามนโยบายการตรวจสอบย้อน กลับของแหล่งที่มาของข้าวโพดเพื่อให้มั่นใจว่าผลผลิตที่เกษตรกรนำามา จำาหน่าย มีการเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องไม่มีการบุกรุกพื้นที่ ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดแต่อย่างใด นอกจากสนับสนุนด้านตลาดรับซื้อแล้ว บริษัทยังดำาเนินโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน”เพื่อพัฒนา ศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ในการเพาะปลูกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.