Ŏ ถว�ยพระธรรมเทศน�

Daily News Thailand - - ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้า 1 -

จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทอง น้อยและเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรม ศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธ รูปที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์30 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน สวดถวายพร พระ จบ ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับ พระราชทานฉันเสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระ สงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนา เจ้า พนักงานนิมนต์พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผูช้ว่ยเจา้อาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ขึ้นนั่งยังอาสนะ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทรงธรรม สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล

เมื่อพระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหา สีมารามราชวรวิหาร ถวายพระธรรมเทศนาจบ พระ4 รู ปสวดธรรมคาถา ต่อมา สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคน จตุปัจจัยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์และทรงทอดผ้า ไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา แล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์อีก 89 รูป เท่า พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช สดับปกรณ์ ถวาย อนุโมทนา จากนั้นเวลา 14.16 น. เสด็จพระ ราชดำเนินกลับ ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเสด็จขึ้น ทางบันไดพระที่นั่งพิมานรัตยาเข้าในพระฉาก พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย แล้วทรง กราบราบที่หน้าพระบรมศพ จากนั้นทรงจุดธูป เทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร หน้า พระแท่นภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้ว ทรงประเคนภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัด ประยุรวงศาวาส และวัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม พระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร ได้พระราชทานอาหาร ผลไม้ ขนมหวาน นํ้าดื่ม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารในกองงานส่วนพระองค์ และ หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ นำมาแจก จ่ายประชาชน ที่เดินทางมาลงนามแสดงความ อาลัย และสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายา ลักษณ์ บนศาลาสหทัยสมาคม สำหรับเมนูอาหาร พระราชทานแจกจา่ยประชาชนในวันนี้ ประกอบ ดว้ย มื้อเชา้ ขา้วเหนียวหมูปิ้งและขนม สว่นมื้อ เที่ยง ข้าวเป็ดพะโล้ ก๋วยเตี๋ยวหมี่ปลา และมื้อ เย็น ผัดไทยศิริวรรณ และผัดไทยลาดพร้าว บริเวณประตูวิมานเทเวศร์ ตรงข้ามลานจอดรถ กองพระราชพิธี”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.