เกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่โครงการส่งน้ำา

Daily News Thailand - - เกษตร -

นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำานวยการ สำานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยถึงอ่างเก็บน้ำาคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา ว่ากรมชลประทานได้ดำาเนินการขยายผลการ พัฒนาระบบแพร่กระจายน้ำาในไร่นา โดยการ ก่อสร้างคูส่งน้ำาหรือคลองไส้ไก่ เข้าไปถึง แปลงนา ซึ่งมีเป้าหมายก่อสร้าง 40,000 ไร่ ขณะนี้ดำาเนินการไปแล้ว 6,000 ไร่ ที่เหลือจะ ทยอยก่อสร้างไปจนครบ

“อ่างเก็บน้ำาคลองสียัด เป็นแหล่งน้ำา ต้นทุน มีความจุมากถึง 420 ล้านลูกบาศก์ เมตร ถือว่าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก การ ส่งน้ำาอาจยังไม่ทั่วถึง จึงเพิ่มศักยภาพด้วยการ ก่อสร้างคลองไส้ไก่ คล้าย ๆ กับเส้นเลือด ฝอย เพื่อให้สามารถส่งน้ำาให้ถึงแปลงนาได้ อย่างทั่วถึง เท่ากับเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำาไปในตัวด้วย”

นายสิริวิชญ กล่าวอีกว่า การที่ เกษตรกรเข้าถึงน้ำา ทำาให้การเพาะปลูกมี ความมั่นคงขึ้น โดยเฉพาะหากนำาเอาเกษตร ทฤษฎีใหม่ มีสระเก็บน้ำา ทำานา และปลูกพืช อื่น ๆ เลี้ยงสัตว์ เข้าไปจัดการแทนการปลูก พืชเชิงเดี่ยว ยิ่งเพิ่มความมั่นคงในการผลิต และคุณภาพชีวิตมากขึ้น

นายดวงขจร สุระเสียง เกษตรกรใน พื้นที่โครงการส่งน้ำาบำารุงรักษาคลองสียัด ต.คู้ ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา กล่าว ว่า เดิมมีที่นาอยู่ 20 ไร่ ได้ขุดสระน้ำาไว้บ่อ หนึ่ง เวลาหน้าแล้งบางปีก็แห้งจนต้องขุดลึก ลงไปอีก เมื่อโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำา เพื่อเกษตรกรรมที่ 9 สำานักงานจัดรูปที่ดิน กลาง กรมชลประทาน ได้เข้ามาก่อสร้างจัด ระบบน้ำา หรือคลองไส้ไก่ ต่อจากคลองส่งน้ำา เข้าสู่แปลงไร่นา จึงตัดสินใจเข้าโครงการฯ และซื้อที่ดินเพิ่มอีก 4 ไร่ แล้วขุดเพิ่มอีก 3 บ่อ พร้อมยังชักน้ำาเข้ามาเก็บไว้ ทำาให้มีความ มั่นคงด้านน้ำาเพิ่มขึ้นอย่างมาก

นายดวงขจร กล่าวว่า เมื่อต้นปี 2558 ได้เริ่มเพาะเห็ดฟางในพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ยวันละ 200-400 กิโลกรัม และ เมื่อมีน้ำาสมบูรณ์จึงขยายไปสู่การปลูกไผ่ตง ไผ่หวาน ขายหน่อไม้ การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงเป็ด ไก่งวง ปลาและกบ โดยประยุกต์ ใช้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเครื่องมือในการจัดการไร่นา

“การขุดบ่อถึง 4 บ่อ จนญาติ ๆ เขา ข้องใจว่า ทำาไมต้องขุดให้เสียที่ดินเปล่า ๆ แต่กลับคิดว่า ที่ดินเยอะแต่ไม่มีน้ำาไม่มี ประโยชน์ สู้ที่ดินน้อยหน่อยแต่มีน้ำาสมบูรณ์ ไม่ได้ เพราะจะทำาอะไรก็ได้ทั้งนั้น ตอนนี้เพิ่ง ลงมือทำาได้ไม่นานก็เริ่มเห็นผลกันแล้ว คน อื่นก็เริ่มขุดบ่อตาม และชักน้ำาชลประทาน เข้ามาใช้”.

เนื้อไม่ค่อยหนามาก สีเนื้อเหลือง รสชาติดีหวานมันเนื้อละเอียดเหนียวกลิ่นปาน กลาง เมื่อต้นทุเรียนอายุประมาณ 15 ปี จะมี ความแข็งแรงและสมบูรณ์เปอร์เซ็นต์การติด ผลเฉลี่ยหลังดอกบานได้ 4 สัปดาห์ประมาณ 5.31-11.22 เปอร์เซ็นต์ อายุการเก็บเกี่ยวปาน กลาง 112-118 วันหลังดอกบาน ผลผลิตเฉลี่ย 33.69 กิโลกรัมต่อต้น ภายหลังปลูกเฉลี่ย 7 ปี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.