สมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์ไม่เหมือนกัน

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

คำ�ว�่ “สมองเสื่อม” กับ “อัลไซเมอร์” ที่ได้ยินกันบ่อย ๆ นั้น หล�ยคนอ�จมีคว�มเข้�ใจกันว่�เป็นคำ�ทมีี่คว�มหม�ยเหมือน กัน ซึ่งแท้จริงแล้วอ�จไม่ถูกต้องนัก

โรคสมองเสื่อม คือโรคที่ทำ�ให้มีคว�มจำ�เสื่อม และคว�ม ส�ม�รถด้�นอื่น ๆ ของสมองก็ลดลงไปด้วย เป็นโรคที่เกิดได้จ�ก หล�ยส�เหตุ ส่วนโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจ�กเนื้อสมองเสื่อม สล�ย กล่�วคือ โรคอัลไซเมอร์ เป็นส�เหตุหนึ่งของโรคสมองเสื่อม เท่�นนั้เอง ในต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะยุโรปและสหรัฐอเมริก� มีผู้ ป่วยสมองเสื่อมที่มีส�เหตุจ�กอัลไซเมอร์เป็นจำ�นวนม�ก โดยม�ก ถึง 50-70% เลยทีเดียว ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีตัวเลขผู้ป่วยอัล ไซเมอร์ที่แน่ชัด แต่ค�ดว่�ในไม่ช้�นคี้งจะมีก�รศึกษ�และห�ค�ำตอบ

โรคสมองเสื่อมที่มีส�เหตุม�จ�กอัลไซเมอร์ จะมีก�รดำ�เนิน โรคอย่�งช้� ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป ในระยะเริ่มแรกอ�จไม่มีใคร ทร�บว่�อ�ก�รที่เป็นอยู่คืออ�ก�รของอัลไซเมอร์ ญ�ต ิหรือคนใกล้ ชิดอ�จสังเกตเห็นว่�ท�อะไรแปลกไปเล็กน้อยำ แต่คิดว่�แก่แล้วก็ เป็นอย่�งนี้เอง จนเมื่อผ่�นไปร�ว 5-6 ปี คว�มผิดปกติต่�ง ๆ จะ แสดงออกม�ช ดัเจนขึ้น เช่น ลืมสิ่งที่ไม่น่�ลมื ทำ�อะไรช้�ลง สิ่งที่ เคยเข้�ใจก็ไม่เข้�ใจ อธิบ�ยอย่�งไรก็ไม่เข้�ใจ ทำ�ให้คนที่ดูแลผู้ป่วย ใกล้ชิดมีอ�รมณ์โกรธผู้ป่วยบ่อยครั้ง เพร�ะแม้แต่เรื่องง่�ย ๆ ที่เคย ทำ�ไ ทำ�ได้ก็กลับทำ�ไม่ได้ เช่น ก ก�รอ�บน้ำ�แต่งตัว�ร เรียกว่� ช่วยเหลือตัวเองไม่ช่ว ได้ และจะเป็นม�กขึ้นต�มแล ระยะอ�ก�รที่เป็นร เนื่องจ�กคน ไข้อัลไซเมอร์มีเนื้อไ สมองส่วนที่ควบคุมก�รทำ�ง�นด้�นสมองส่วนที่คว คว�มจำ�ำ ก�รรับรู้ั ้ คว�มเข้�ใจ้ใ ก�รสื่อส�รื่ ก�รเคลื่อนไหว ก�รเขียน ก�รคำ�นวณ และก�รว�ดภ�พ ที่ฝ่อต�ยลง โดยยังไม่ทร�บส�เหตุว่�ม ี อะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์สมองต�ย และไม่มีเซลล์สมองใหม่เกิด ขึ้นม�แทน เมื่อสมองที่มีเหลือน้อยลง ก็ทำ�ให้ส่วนที่เหลืออยู่ไม่ ส�ม�รถทำ�ง�นได้ดังเดิม ทักษะที่เคยทำ�ได้ เช่น อ�จเคยซ่อมอุปกรณ์ ไฟฟ้�ได้ ทำ�ง�นช่�งไม้ได้ดี มีฝีมือเย็บผ้� หรือเคยขับรถเป็น สิ่งเหล่� นจะี้สูญเสียไป ไม่ส�ม�รถเรียกกลับให้คืนม�ได้ แต่อย่�งไรก็ต�ม เร� ส�ม�รถชะลออ�ก�รให้เสื่อมช้�ลงได้ การชะลอการเสื่อมให้เกิดขึ้นช้าลงจะช่วยให้ผู้ป่วยพึ่งพา ตนเองได้ ถึงจะเป็นภาระก็ไม่ต้องเป็นภาระตลอดเวลา ผู้ป่วย สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวได้ จำาคนใกล้ชิดหรือคนใน ครอบครัวได้ พอจะพูดคุยเข้าใจกันรู้เรื่อง และยังเข้าใจถึงความรัก ความอบอุ่นที่มีให้กันได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.