ROTAR และหอสุริยทัศน์

Daily News Thailand - - เยาวชน-teenzone -

สูงซื้อมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ ถวาย ความก้าวหน้าโครงการ ที่พระ ตำาหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล เมื่อทอดพระเนตรโมเดล แล้ว มีพระราชปรารภทันทีว่า “กล้องจะหัวคะมำา” รับสั่งว่าพระองค์ท่านเคยทำาแบบนี้แล้วที่ดาดฟ้าพระ ตำาหนักเปี่ยมสุข โดยใช้ขาตั้งกล้องแบบ 3 ขาธรรมดา แล้วยกขาหนึ่งขึ้นโดยใช้ก้อนอิฐรอง ให้ได้มุมประมาณ เท่ากับละติจูดของอำาเภอหัวหิน ทรงเคยถ่ายรูปดาว เสาร์ด้วยกล้องฟิล์มและเลนส์ระยะไกลธรรมดา แต่ กว่าจะถ่ายได้ทรงปวดหลังมาก เพราะกล้องหัวจะคะมำา ตลอด รับสั่งว่าตำาแหน่งประเทศไทยอยู่ละติจูดตำ่า เพียงสิบกว่าองศา ใช้ฐานกล้องแบบอิเควตอเรียลไม่ได้ ต้องใช้แบบบริติส ซึ่งเมือง ไทยยังไม่เคยมี ให้ทีมงานออกแบบมาถวาย

ทีมงานต่างสงสัยว่าพระองค์ทรงมีความรู้ด้านการออกแบบกล้องดูดาวได้ อย่างไร พระองค์จึงรับสั่งว่า “ตอนเป็นเด็กฉันอยากเป็นนักดาราศาสตร์ แต่ต่อมา จำาเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพ” ทีมงานจึงได้น้อมนำาพระราชปรารภเรื่องฐานกล้องไปศึกษา ต่อ พบว่าฐานกล้องแบบบริติส หรืออิงลิช อิเควตอเรียลไม่มีใครใช้แล้ว เพราะ ประเทศที่อยู่ละติจูดสูงอย่างอเมริกา ยุโรป เขาใช้เยอรมันอิเควตอเรียลได้ หรือถ้า จึงได้ติดต่อขอซื้อในราคาจึง 1 ล้านบาท เป็นเลนส์ริชชี่ขนาด 500 มม.ที่มีความหนา ถึง 4 นิ้ว แถมเนื้อเลนส์เป็นเซรามิก สภาพดีมาก ทำาให้กล้อง ROTAR 2 เสร็จตาม กำาหนด ทดสอบที่คลองหก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้คณะทำางาน นำาโดย รศ.ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีในสมัยนั้น เข้าเฝ้าฯ ถวายกล้องดูดาว ROTAR 2 พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกระแสรับสั่งว่า “กล้องเสร็จแล้ว” นำาความ ปลาบปลื้มให้ทีมงานอย่างหาที่สุดมิได้ และ มีรับสั่งว่า ให้นำากล้อง ROTAR 2 ไปติดตั้งที่ดาดฟ้าโรงเรียนวังไกลกังวล ส่วนกล้อง ROTAR 1 ให้ติดตั้งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า วันที่ 25 ตุลาคม 2555 เป็นวันที่สร้าง ความปลาบปลื้มมายังชาว มทร.ธัญบุรี เป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามหอดูดวงอาทิตย์ ให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้นามว่า “หอสุริยทัศน์ราชมงคล” ทั้งยังพระราชทานความ หมายว่า “หอเป็นที่ดูดวงอาทิตย์อันเป็นศรีมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งหอดูดวงอาทิตย์แห่งนี้เป็นหอดูพระอาทิตย์คู่กับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียน วังไกลกังวล

นับเป็นบุญของชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้ถวาย งานสำาคัญงานนี้และได้สัมผัสถึงพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และดาราศาสตร์ไทย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.