Ň “ยูเอ็น”ซื้อ2ภาพรัชกาลที่ 9

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมตตาริกานนท์, บอส-ชนกันต์ พูนศิริวงศ์ และแม็กกี้-อาภา ภาวิไล ช่วยกันแจกข้าว เหนียวไก่ทอดที่เต็นท์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผอ. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงการต่าง ประเทศได้ทำาหนังสือถึงวิทยาลัยเพาะช่าง เพื่อจะขอยืมพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำา ไปจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหัวข้อ “The Life-time Journey of theWorlds Development King” ระหว่าง วันที่ 28 พ.ย.–วันที่ 2 ธ.ค. นี้ที่สำานักงานใหญ่ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยภาพที่จะนำาไปจัดแสดงมี 9 ภาพและใน เลี้ยงดูจะได้สิทธิจองก่อนเป็นลำาดับแรก

มาตรการที่ 3 เป็นการปล่อยสินเชื่อให้ กับผู้สูงอายุที่มีบ้านปลอดภาระหนี้ สามารถนำา มาเปลี่ยนเป็นรายได้ซึ่งมูลค่าเงินที่กู้ได้จะขึ้นอยู่ กับอายุของผู้กู้ มูลค่าบ้าน และอัตราดอกเบี้ยซึ่ง ผู้กู้สามารถเลือกรับเงินเป็นก้อนเดียวหรือทยอย รับเป็นงวดจนกว่าจะเสียชีวิตหรือจนกว่าจะหมด อายุสัญญาเงินกู้ โดยเน้นให้จ่ายแบบรายเดือนซึ่ง ผู้กู้ไม่ต้องจ่ายคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยจนกว่าจะ สิ้นสุดการกู้ยืมแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ในบ้าน หลังนั้นตลอดระยะเวลากู้ ขณะที่รายละเอียด ของวงเงินให้กู้นั้นธนาคารจะไปพิจารณาความ เหมาะสมอีกครั้งส่วนสัญญาการกู้ในระยะแรกให้ ยึดอายุสัญญาตามอายุขัยเป็นหลักก่อน โดยกรณี ที่ผู้กู้เสียชีวิตก่อนหมดสัญญาก็ให้ธนาคารผู้ให้กู้ ขายหลักประกันมาจ่ายหนี้ต่อไปรวมทั้งยังให้มี การตั้งบริษัทคำ้าประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำาหรับ ผู้สูงอายุมารองรับความเสี่ยงด้วย

นอกจากนี้ในมาตรการสุดท้ายเป็นการ บูรณาการระบบบำาเหน็จบำานาญ โดยจะออกเป็น ร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ นโยบายบำาเหน็จบำานาญแห่งชาติ (กบช.) มี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมกับให้ กบช. เป็นกองทุนสำารองเลี้ยงชีพภาคบังคับ สำาหรับ แรงงานในระบบ ครอบคลุมลูกจ้างเอกชนลูกจ้าง ชั่วคราวส่วนราชการ พนักงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยง ชีพ รวม11.37 ล้านคน โดยการเข้าระบบดังกล่าว กำาหนดให้กิจการขนาดใหญ่ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่100 คนขึ้นไปต้องเข้าระบบในปีแรกหลังจากกฎหมาย มีผลบังคับใช้ซึ่งลูกจ้างและนายจ้างต้องส่งเงิน เข้า กบช.ฝ่ายละ 3% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน เดือนละ1,800 บาท และทยอยปรับเพิ่มเป็น3% และ 10% ใน 10 ปี โดยไม่ให้ส่งเงินเข้ากองทุน เกิน 15% ของค่าจ้าง ตั้งแต่ปีแรกที่เป็นสมาชิก กองทุนส่วนลูกจ้างที่มีรายได้ไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาทไม่ต้องนำาส่งเงินเข้ากองทุนโดยให้ นายจ้างส่งเงินฝ่ายเดียวคาดว่าการทำาเรื่องนี้จะ ช่วยให้แรงงานมีเงินออมหลังเกษียณเพิ่มเป็น 50% ของรายได้จากปัจจุบันอยู่ที่ 19% และยัง ช่วยเพิ่มระดับการออมของประเทศสูงขึ้นเฉลี่ยปี ละ 68,000 ล้านบาท. จำานวนดังกล่าวมี 2 ภาพที่ทางยูเอ็นจะขอ ซื้อเพื่อนำาไปติดตั้งที่สำานักงานใหญ่ยูเอ็น ส่วนที่เหลือก็มีนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ขอซื้อไปด้วยเช่นกัน สั่ง ผบช.น. จัดหาร่ม 1,500 คัน ไว้ให้ยืมใช้ใน 8 จุดคัดกรองรอบสนามหลวงโดยตนจะ สนับสนุนเงินส่วนตัวในการจัดซื้อเอง

จากนั้น พล.ต.ท.ศานิตย์ พร้อม พล.ต.ต.สมพงษ์ และเจ้าหน้าที่ตำารวจได้ขับรถ พลังงานไฟฟ้าติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินและ เครื่องขยายเสียงขนาด 6 ที่นั่ง ซึ่งได้รับมอบ จากบริษัท เอช เซมมอเตอร์ จำากัด และบริษัท ในเครือฮั่วเฮงหลีกรุ๊ป รวม 5 คัน ออกตรวจ พื้นที่ตามจุดต่าง ๆ ขณะที่บริษัท นพไกร จำากัด สนับสนุนนั่งร้าน 8 ชุด ความสูง 3 เมตร ให้เจ้า หน้าที่ขึ้นไปคอยสังเกตการณ์จากมุมสูงเพื่อ ป้องกันเหตุร้ายต่าง ๆ รอบท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 04.00– 21.00 น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.