สหรัฐเปลี่ยน-ไทยปรับ

Daily News Thailand - - การเมือง -

ช็อกโลก ส�าหรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา คนที่ 45 เมื่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน เป็นผู้คว้าชัย เหนือนางฮิลลารี คลินตัน จากพรรคเดโมแครต ซึ่งไม่ว่า ใครเป็นผู้ชนะ จะมีส่วนสา�คญัต่อการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ สหรัฐ ถ้าจับกระแสจากนักลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก จะพบว่าดัชนี ตลาดฯ ส่วนใหญ่ติดลบ ปรับตัวลดลง สะท้อนถึงความตื่นตระหนก ความไม่มั่นใจ ความหวั่นวิตกถึงอนาคตนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง หากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ท า� ตาม นโยบายที่ได้หาเสียงไว้

ทั้งการเสนอลดอัตราและเพดานการเก็บภาษีบุคคล

ธรรมดาและการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะเพิ่มงบประมาณกระทรวง กลาโหม คงนโยบายประกันสังคมและสุขภาพ การสร้างกา�แพงตลอด ชายแดนประเทศเม็กซิโก จัดระเบียบคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย การถอน ตัวจากความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ(NAFTA) และความตกลง หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) การปฏิรูปการค้า ระหว่างสหรัฐและจีน ฯลฯ โดยนโยบายส่วนใหญ่ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ มุ่งเน้นการทา�ให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ( MAKE AMERICA GREAT AGAIN!) ยึดผลประโยชน์ของสหรัฐ เป็นหลัก ทา�ให้หลาย ฝ่ายวิตกว่าสหรัฐ อาจถูกโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจ

ต้องบันทึกไว้กับคา�ประกาศของว่าที่ประธานาธิบดี

สหรัฐ คนที่ 45 ที่เรียกร้องให้อเมริการวมเป็นหนึ่ง สมานบาดแผล ความแตกแยก “ผมจะเป็นประธานาธิบดีของอเมริกันทุกคน” คนที่ ไม่สนับสนุนตน ตนจะยื่นมือออกไปเพื่อเดินหน้าท �า ประเทศให้เป็น หนึ่งเดียว เพื่ออเมริกาที่ยิ่งใหญ่ สา�หรับประชาคมโลก สหรัฐ ยึดผล ประโยชน์ประเทศมาก่อน จะทา�ข้อตกลงกับทุกชาติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน อเมริกาจะไม่ยอมรับสิ่งใดที่น้อยกว่าความเป็นที่หนึ่ง เราต้องฝันให้ยิ่งใหญ่ มีความกล้าและท้าทาย ในการกลับมาทวงความ เป็นอเมริกาใหม่อีกครั้ง จะเห็นว่าค า�ประกาศนี้ได้แย้มเป็นนัย ถึงการ เปลี่ยนท่าทีที่อ่อนลง ทอนความแข็งกร้าวต่างกับเมื่อครั้งหาเสียง

เห็นด้วยกับการแสดงจุดยืน ท่าทีประเทศไทย

ต่อการเปลี่ยนแปลงผู้น�าสหรัฐ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่านโยบายต่างประเทศจะคงเดิม เน้นความสมดุล ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นส�าคัญ ไม่ทะเลาะกับใคร แต่ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ โดยเฉพาะบางเรื่องต้องมี วิวัฒนาการซึ่งโลกยุคใหม่ต้องท�าให้ทันให้ไว ฉะนั้นการเปิดศักราช ใหม่ของสหรัฐ ตามความต้องการของอเมริกันชนครั้งนี้ จึงเป็นความ ท้าทายของนโยบายสุดโต่งที่จะเป็นวิกฤติในโอกาส หรือโอกาสใน วิกฤติ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวของประชาคมโลกรวม ถึงประเทศไทย อีกทั้งอเมริกันชนต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ ว่าร้ายหรือดี.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.