‘เทศบาลเมืองหัวหิน’จัดแข่งเรือยาว บันทึกประวัติศาสตร์..ร่วมใจถวายพ่อหลวง

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น - กูลเสวก เสวกวรรณกร

ในฤดูร้อน พ.ศ. 2505 ระหว่าง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เสด็จพระราชดา�เนินแปรพระราช ฐานประทับแรม ณ วังไกลกังวล พระองค์ได้ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรหมู่บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน ในการนี้มีพระราชดา�รสัว่า “หมู่บ้าน เขาเต่าซึ่งเป็นหมู่บ้านริมทะเลแห่งนี้ ราษฎร ส่วนใหญ่ยังยากจน ขาดแคลนนา้�จืดสา�หรับใช้ อุปโภคบริโภค และไม่มีน้�าเพื่อการเกษตร กรรม อีกทั้งพระภิกษุในวัดเขาเต่า ก็ได้รับ ความล�าบากขาดแคลนน้�า จึงมีพระราช ประสงค์ที่จะทรงช่วยเหลือโดยจัดให้มีแหล่ง นา้�ขึ้นด้วยการก่อสร้างเขื่อนดินปิดกั้นนา้�ทะเล ไม่ให้ไหลเข้ามาตามคลองบริเวณหน้าโรงเจ บ้านเขาเต่า เพื่อกักเก็บน้�าฝนมิให้ไหลลงสู่ ทะเล ทา�ให้เกิดเป็นอ่างเก็บนา้�สา�หรับราษฎร อันเนื่องมาจากพระราชด า�ริ ได้ขยายออกไปตาม ภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้นเป็นลา�ดับ เพื่อช่วยเหลือ ราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนนา้� นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหา ที่สุดมิได้

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรี เมืองหัวหิน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัด งาน “เรือยาวร่วมใจถวายพ่อหลวง” ณ อ่างเก็บ นา้�เขาเต่า เพื่อน้อมสา�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงมีต่อพสกนิกรชาวหัวหิน ครั้ง พระองค์ท่านพร้อมด้วย คุณทองแดง สุนัขทรง เลี้ยง ทอดพระเนตรการแข่งขันเรือยาวประเพณี ของเทศบาลเมืองหัวหิน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ที่อ่างเก็บนา้�เขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดา�ริ ท่ามกลางพสกนิกรนับหมื่นคนได้เฝ้าฯรับเสด็จ อย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551 เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับชาวเรือยาวประเพณี ทั่วประเทศ ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมแข่งขัน เรือยาวเที่ยวเกียรติยศเฉลิมพระเกียรติ จา�นวน 9 เที่ยว พร้อมชมขบวนเห่เรือ จา�นวน 89 ลา� น�าถ้วยพระราชทานที่ชนะเลิศทั้งหมด มา ประดิษฐานและแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน โดย มีเรือสุพรรณหงส์ และ เรืออนันตนาคราช (เรือ จา�ลอง) นา�ขบวนโดยใช้ฝีพายจากเด็กนักเรียน จากการสนับสนุนของ นายชาติชาย เจียมศรี พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วน (อบจ.) จังหวัด พิจิตร ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยอีกว่า ส�าหรับการจัดแข่งขัน “เรือยาวร่วมใจถวายพ่อหลวง” เป็น ความร่วมมือระหว่างทีมแข่งเรือที่เคยได้ รับโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากการแข่งขันเรือยาวสนามต่าง ๆ ที่เคย ได้รับถ้วยพระราชทานฯ มากที่สุดเป็น อันดับ 1 ของประเทศไทย จา�นวน 9 รางวัล ขึ้นวางบนแท่นประดิษฐานหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ ซึ่งมีเพียง 4 ทีมทั้งประเทศ ได้แก่ ทีมเรือจาก อ.เมือง จ.น่าน, อ.เมือง จ.นครพนม, อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และ อ.หลังสวน จ.ชุมพร รวมทั้งทีมเรือประเภท ต่าง ๆ ที่ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เข้าร่วมงานครั้งนี้ โดย สา�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข ภาพ (สสส.) ได้ให้การสนับสนุนเสื้อแก่ทีม เรือ จา�นวน 3,000 ตัว รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส จะถ่ายทอดสดระหว่างเวลา 14.00–16.00 น. เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้รับชมภาพแห่งประวัติศาสตร์ของชาวเรือ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และส�านึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช .

นายกเทศมนตรีต �า บลสามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ขอเชิญชวนประชาชน ในเขต อ.ดอนตูม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายเป็น พระราชกุศล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญ พระบารมี เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่

ได้มีนา้�ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร กรรม” ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. นี้ ณ สนาม หน้าที่ว่าการอ �า เภอดอนตูม โดยเริ่มพิธี ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไปครับ........•

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.