‘ตร�ปมั๊’ จ�ก ‘ย�งลบ’ ทุนไม่สูง.. สร้�งร�ยได้น่�สน

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

ารนำางานศิลปะมาผนวกผสมผสานเข้ากับงานฝีมือ สร้างเป็นชิ้นงานทำาให้ดูโดดเด่นสวยงาม สินค้ามี เอกลักษณ์มีความแตกต่าง สร้างจุดขายให้กับชิ้นงานได้ อย่างดี อย่างเช่นงานของ “อุ้ย-เก็จมณี บุญมงคล” ที่ใช้ ทักษะฝีมือการแกะสลักมาสร้างชิ้นงาน “แกะยางลบ” เป็น รูปภาพต่าง ๆ ทำาเป็น “ตราปั๊มจากยางลบ” เป็นสินค้าน่า รัก ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ ได้อย่างน่าสนใจ ที่วันนี้ทีม “ช่องทางทำากิน” มีข้อมูลมานำาเสนอ...

อุ้ย-เก็จมณี เจ้าของแบรนด์ Maemanii ที่ผลิตชิ้น งานแกะยางลบ เล่าว่า จบการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เอก ภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยหลังจากที่เรียนจบก็เข้าทำางาน ประจำา ซึ่งทำาอยู่ได้ระยะหนึ่งก็ลาออกมาเปิดร้านขายเสื้อผ้า ช่วงที่เปิดร้าน มีเวลาว่างพอสมควรก็มักจะหากิจกรรมอื่น ๆ ทำาไปด้วยทั้ง อ่านหนังสือ วาดรูป และทำางานฝีมือกระจุกกระจิกไปเรื่อย จนเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่ แล้ว มีเพื่อนที่เห็นว่าเราชอบงานฝีมือ เอาคลิปเกี่ยวกับการแกะยางลบ ให้ดู ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทำาให้ได้รู้จักกับงานแกะยางลบทำาให้เกิดความสนใจ ในงานตัวนี้ และก็มาคิดว่าไม่น่าจะทำายากจึงตัดสินใจไปหาซื้ออุปกรณ์มา ลองทำา ซึ่งก็ฝึกหัดทดลองทำาลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง นั่งแกะยางลบทั้ง วันในที่สุดก็เริ่มแกะได้เป็นชิ้นเป็นอัน แต่กว่าจะแกะชิ้นงานออกมาดูสวยก็ ต้องใช้เวลาฝึกนานพอสมควร

“ช่วงแรกแค่แกะเล่น ๆ ทำ�เก็บไว้ใช้เอง ต่อม�ได้เปิดเพจเฟซ บุ๊กชื่อ Maemanii’s Happiness (คว�มสุขของแม่มณี) เพื่อเอ�ไว้ รวบรวมผลง�นเก็บไว้ดู โดยยังไม่มีคว�มคิดที่จะทำ�เป็นอ�ชพี แต่หลัง จ�กที่โพสต์ชิ้นง�นที่ทำ�ไปเพื่อนหล�ยคนเห็นก็ม�จ้�งให้ทำ� เริ่มมี ออร์เดอร์แค่เล็ก ๆ น้อย ๆ ประปร�ย แต่ก็ไม่ม�ก จนมีโอก�สได้ไป ออกร้�นข�ยง�นแกะย�งลบที่ง�นหนึ่ง ด้วยชิ้นง�นที่ทำ�ด ้ว ยคว�ม ตั้งใจใส่ใจในทุกร�ยละเอียดทำ�ให้ชิ้นง�นที่ทำ�นั้นมีคุณภ�พสวยง�ม ทำ�ให้ลูกค้�ทเห็ี่นง�นเร�ชนื่ชอบ เริ่มทำ�ให้มีคนรู้จักม�กขึ้นมีออร์เดอร์ เข้�ม�ม�กขึ้น จนในที่สุดตัดสินใจเลิกข�ยเสื้อผ้�หนัม�แกะย�งลบทำ� เป็นอ�ช ีพ หลักข�ยอย่�งจริงจัง ซึ่งก็ทำ�ข�ยม�จนปัจจุบันก็ประม�ณ 3 ปีแล้ว” เจ้าของชิ้นงานกล่าว

...กลุ่มลูกค้ามีหลากหลายตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่ มักจะสั่งทำาไว้เพื่อเป็นของขวัญั ั่ ำ ไ ้ ่ ื ป็ ั และงานที่ทำาส่วน่ ี ำ ่ ใหญ่จะเป็นแบบสั่งทำาเป็นแบบเฉพาะของลูกค้า เช่น แกะเป็นภาพเหมือน เป็นการ์ตูนที่วาดจากรูป ถ่าย เป็นโลโก้หรือนามบัตร มีลูกค้าบางคนที่มีกิจการร้านค้าเล็ก ๆ ก็จะมา สั่งทำาตราปั๊มยี่ห้อของร้านเขาและเอาไปปั๊มกระดาษทำาเป็นป้ายห้อยสินค้า หรือปั๊มบนถุง บนกล่อง ทำาแพ็กเกจเองได้แบบง่าย ๆ ซึ่งไม่ต้องลงทุนทำา แพ็กเกจราคาแพง...

ทุนเบื้องต้นสำาหรับการทำาชิ้นงานลักษณะนี้ ใช้ประมาณ 500-1,000 บาทก็สามารถทำาได้แล้ว ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนไปกับการซื้อยางลบสำาหรับ ไว้ทดลองทำา รวมทั้งเก็บเป็นสต๊อกไว้ใช้ ส่วนทุนวัสดุอยู่ที่ประมาณ 30% จากราคาขาย ซึ่งราคาขายเริ่มตั้งแต่ชิ้นละ 50 ไปจนถึง 1,500 บาท ขึ้น อยู่กับขนาดของชิ้นงาน และลวดลาย รวมถึงความยากง่ายของแบบ

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะยางลบทำา “ตราปั๊มจากยางลบ” หลัก ๆ ประกอบด้วย ยางลบ, มีดแกะ (คัตเตอร์ปากกา) หรือคัตเตอร์ ธรรมดาก็พอได้, แผ่นรองตัด, กระดาษไขสำาหรับลอกลาย หรือกระดาษ ลอกลาย, หมึกปั๊ม, ดินสอ 2B(เอาไว้วาดลายลงกระดาษ)

“ง�นแกะย�งลบเป็นง�นที่ใช้ทุนในเรื่องของวัสดุไม่ม�ก มีแค่ ย�งกับมีดแกะ ก็ส�ม�รถทำ�ได้แล้ว แนะนำ�ว�่ชว่งฝึกแกะให้ใช้ย�งลบ ธรรมด� ๆ ก้อนละประม�ณ 7 บ�ท ฝึกแกะไปก่อนยังไม่ต้องใช้ย�งที่ แพงม�ก ถ้�ฝึกทำ�จนชำ�น�ญทำ�ข�ยได้ให้ใช้เป็นย�งลบญี่ปุ่นแกะให้ ลูกค้� ร�ค�อ�จจะสูง แต่คุณภ�พดีและทนกว่�ย�งลบทั่วไป” เจ้าของ ชิ้นงานแกะยางลบนี้แนะนำา ขั้นตอนการทำา... “การแกะยางลบเป็นตราปั๊ม” เริ่มจากวาดรูปหรือลวดลายที่ต้องการลงบนกระดาษไข จากนั้นนำา พัฒน�เพิ่มขึ้นได้ไม่ย�ก”

สนใจ “งานแกะยางลบ” ทำาเป็น “ตราปั๊ม” ของแม่มณี ก็เข้าไป ติดตามดูสินค้าได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก : Maemanii’s Happiness หรืออิน สตาแกรม : maemanii_s_happiness นอกจากนั้นแม่มณียังรับสอน การแกะยางลบ หากใครสนใจอยากเรียนการแกะยางลบ เพื่อเป็นกิจกรรม ยามว่าง หรือจะเรียนเพื่อนำาไปประกอบอาชีพ ก็ลองติดต่อสอบถามได้ ซึ่ง สำาหรับคนที่สนใจ “อาชีพแกะยางลบ” แบบนี้ ถ้าตั้งใจทำาจริง หมั่นฝึกฝน พัฒนาฝีมือก็สามารถใช้เป็น “ช่องทางทำากิน” ใช้สร้างงานสร้างเงินได้ อย่างน่าสนใจ. เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาไว้ ดังนี้...

ผู้ประกอบการสิ่งทอเจ้าของกรณีศึกษานี้ ระบุ ว่า การผลิตแบบลีนไม่ได้จำาเพาะเพียงแค่อุตสาหกรรม รถยนต์เท่านั้น แต่สามารถนำามาประยุกต์ใช้เข้ากับ แต่ละอุตสาหกรรมได้ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม โดยผู้ประกอบการรายนี้ เริ่มจากการ จัดกระบวนการผลิตในจัดก สายการผลิตใหม่ และแยกทีมการ ผลิตตามสินค้าให้ ชัดเจน เพื่อจะไม่ ปะปนกัน โดยจัดให้แต่ละแผนกที่ทำางานต่อเนื่องมาอยู่ ใกล้กัน เช่น แผนกตัด เย็บ ฟินิชชิ่ง แพคกิ้ง พร้อมใช้ รูปแบบการส่งต่องานแบบการไหลชิ้นเดียว (Onepiece Flow) คือส่งชิ้นงานระหว่างแผนกแบบชิ้นต่อ ชิ้น และให้พนักงานคอยตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานของ ตนเองทุกครั้งที่เสร็จสิ้นงานแต่ละชิ้น แทนรูปแบบเดิม ที่แต่ละแผนกแยกจากกันเป็นสัดส่วน และมักส่งต่องาน กระดาษที่วาดรูปเรียบร้อยแล้วนำามา วางควำ่าลงบนยางลบที่ต้องการจะแกะ แล้วทำาการขูดเพื่อให้รอยดินสอที่วาด เป็นรูปติดลงบนยางลบ จากนั้นจึงเริ่ม ล ลงมือแกะยางลบตามแบบหรือลาย ที ที่ลอกไว้ให้เรียบร้อย โดยใช้คัตเตอร์ ป ปากกา หรือคัตเตอร์ธรรมดา

สุดท้ายนำายางลบที่ทำาการแกะ ล ลายเสร็จเรียบร้อยแล้วมาติดแป้น ไ ไม้เพื่อให้หยิบใช้งานได้ อ อย่างสะดวก ทดลองปั๊ม ดู ดูถ้าลายเส้นที่แกะครบ ต า ม แ บ บ ห รื อ ล า ย ที่ ต้องการ ก็เป็นอันเสร็จขั้น ตอนการทำา

“สำ�หรับคนที่สนใจ ง ง�นแกะย�งลบต้องมีใจ รักในง�นประเภทนี้ก่อน เพร�ะเป็นง�นที่ต้องใส่ใจ แ และใช้เวล�กับมันม�ก พอสมควร ซึ่งจริง ๆ แล้วก�รแกะย�งลบไม่ใช่ เรื่องย�ก ตั้งใจหมั่น ฝึ ฝึกฝนเพิ่มเติมอยู่เสมอ ท ทักษะคว�มชำ�น�ญก็จะ เจ้าของชิ้นงานแนะนำา ทีละหลายชิ้นซึ่งทำาให้เกิดความล่าช้าเสียเวลาจากการ รองาน กับการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน จนทำาให้ทำางานไม่ทัน เมื่อมีชิ้นงานมาพร้อมกันมากเกินไป โดยหลังจากนำา รูปแบบการผลิตแบบลีนมาใช้ ทำาให้ลดสต๊อกในโรงงาน ได้ถึง 4 เท่า และลดปริมาณสินค้าเสียหายให้เหลือเพียง แค่1-2% เท่านั้น

อย่างไรก็ดี การปรับรูปแบบการผลิตจากเดิม มาสู่การผลิตแบบลีน ไม่ใช่สิ่งที่เกิดผลได้เพียงข้ามคืน ซึ่งเจ้าของกรณีศึกษารายนี้ก็ต้องใช้เวลาช่วง 6 เดือน แรกในการอบรมพนักงานระดับต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยน ทัศนคติในเรื่องนี้ ซึ่งการเปลี่ยนมุมมองและสร้างความ เข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานถือเป็นจุดยากที่สุดของการผลิต แบบลีน แต่ถ้าทำาสำาเร็จก็จะมีประโยชน์กับธุรกิจมาก โดยระบบนี้สามารถปรับใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม ทุก ธุรกิจ และใช้ได้กับ “เอสเอ็มอี” ทุก ๆ สาขา ทั้งนี้ ข้อมูล “การผลิตแบบลีน” ยังมีต่อ...

ขออนุญาตยกยอดไว้ โอกาสต่อไป .

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.