ประเพณีวิถีพอเพียง

Daily News Thailand - - การเมือง -

เทศกาลลอยกระทง วันเพ็ญเดือน 12 ปี 2559

ตรงกับวันที่ 14 พ.ย. อยู่ในช่วงที่คนไทยทั่วประเทศ ทั้งมวล อยู่ในความเศร้าอาลัย คนจ�านวนมากเพียรรอเพื่อเข้าถวาย บังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ภายในพระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาท พระบรมมหาราชวัง อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติ เพื่อให้ทุกอย่างด �าเนินไปตามปกติและเป็นการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ จึงให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. เป็นต้นไป ทั้งงานเทศกาลระดับประเทศ เช่น ลอยกระทง คริสต์มาส ปีใหม่ ตรุษจีน งานระดับจังหวัด งานรื่นเริงวัฒนธรรม พื้นบ้าน กิจกรรมสถานบันเทิง งานเลี้ยงสังสรรค์ คอนเสิร์ต งาน ประเพณีวัฒนธรรม และการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ มติ ครม.ให้ผู้จัด

งานพิจารณาความเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับ เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ การจัด รายการของวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามปกติ โดยขอผู้รับผิดชอบ พิจารณาตามความเหมาะสม การไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนัก งานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่รัฐ มีกา�หนด 1 ปีเช่นเดิม ประชาชน และนักท่องเที่ยวให้พิจารณาตามความเหมาะสม ดังนี้ การจัด งานต่าง ๆ จึงไม่ควรให้ความรื่นเริง บันเทิง เกินกรอบอันเหมาะ ควรของประเพณี ควรมีความส า�รวม ยึดเป็นแนวปฏิบัติสืบไป

ช่วงที่ผ่านมา ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าว

สารพระราชกรณียกิจ แนวพระราชด า�ริ ที่พระราชทาน ทรงเป็น แบบอย่าง ต่างซาบซึ้ง ตั้งปณิธานน้อมนา�เพื่อใช้เป็นแนวทาง ด �าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงควรเริ่มต้น ฝึกฝนปฏิบัติตนและคนรอบข้างให้เกิดขึ้นจริง โดยใช้วาระ เทศกาลเช่นงานลอยกระทง เป็นจุดเริ่ม โดยค า�นึงถึงความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน ด้วยเงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความอดทน ให้เกิดเป็นนิสัยความ เคยชินกับทุกเรื่อง

แต่ก็มิใช่ว่า จะละเลยต่อความส �าคัญของ

กิจกรรมตามประเพณี หรือเขียมประหยัดจนขาดความงดงาม ตามสมควร โดยขอให้พิจารณาความจริงที่ว่า กระทงที่พ้นมือ ลงสู่ผืนน้�าจะกลายเป็นขยะในสภาพแวดล้อม ปีที่แล้วในคืน ลอยกระทงมีขยะกระทงที่เก็บได้ในกรุงเทพมหานครถึง 825,614 ใบ เป็นกระทงท �าจากโฟม 71,027 ใบ ซึ่งแม้งานจะจัดด้วย ความมุ่งหมายที่ดี ก็คงไม่มีใครชอบใจกับขยะมากมายในแหล่ง นา้� ดังนี้ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ตั้งมั่น ตั้งใจจะใช้ความพอเพียง เป็นแนวทาง ช่วยกันหาทางลดปัญหา ลดจ า�นวนกระทงลงให้ ได้มากที่สุดเท่าที่จะท �าได้ เพื่อรักษาประเพณีและเกิดสิ่งที่ไม่ ประสงค์น้อยที่สุด.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.