ราวิน เสริมวิทยากุล

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

ต่าง ๆ พระธาตุกลางนำ้าโขง ตลาดท่าเสด็จ ศาลา แก้วกู่ ตลอดจนจุดชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่นำ้าโขง ตลอดแนว ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาแนว เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ให้เป็นสถานที่จัด กิจกรรมและจุดชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่นำ้าโขง เพิ่มขึ้นหลายจุด โดยใช้งบประมาณของ เทศบาลเมืองหนองคายและกรมโยธาธิการ เช่น ลานอเนกประสงค์จุดชมวิวที่วัดหาย โศก-ตลาดท่าเสด็จ ซึ่งปัจจุบันใช้จัดกิจกรรม ถนนคนเดนทุกุเยนวนเสาร, ถนนคนเดินทุกเย็นวันเสาร์, ลานวฒนธรรม ลานวัฒนธรรม ็ ้ ซึ่งนายสุชาติ นพวรรณ ผวจ.หนองคาย ได้ให้ความ เห็นชอบและสนับสนุนเงินงบฯุ พัฒนากลุ่มุ โขง” ้ ำ แห่งลุ่มนำ้�โขง” “เบญจอริยสงฆ์ แห่งลุ่มนำ้� น่าแปลกใจว่าทำาไมการค้าของจีนกับอาเซียนจึงได้ขยายตัว

แต่ภาพเหล่านั้นนับต่อไปนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้ว เพราะจีนรู้แล้วว่าไม่ควรเป็นโรงงานโลกอีกต่อไป เนื่องจาก ต้นทุนการผลิตภายในประเทศสูงเกินที่จะเป็นโรงงานโลก เหมือนช่วงที่ผ่านมาได้ ฉะนั้นจึงไม่แปลกใจว่าสัดส่วนการ ้ ั ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ให้เป็น “เมืองท่องเที่ยว และเป็นเมืองน่�อยู่ ประตูสู่อ�เซียน” ซึ่งมีนายกิตติ ตั้งขจรศักด์ิ ผอ.ส่วนควบคุมก่อสร้างอาคารและผังเมืองเป็น ผู ผู้ออกแบบ โดยจะทำาการก่อสร้างลานยื่นออกไป ในแม่นำ้าโขง17 ม. มีส่วนโค้งเพิ่มอีก30 ม.และ มีความยาวตลอดแนว 300 ม. มีพื้นที่ใช้สอย ทั้งหมดประมาณ 5,100 ตร.ม. ภายในพื้นที่จะ ประกอบด้วยการจัดสวนด้วยต้นไม้และดอกไม้ ให้ร่มรื่นสวยงาม บริเวณส่วนโค้งที่ยื่นออกไป ในแม่นำ้าโขงจะทำาเป็นสกายวอล์คโดยพื้นและ กันตกจะเป็นกระจกหนาเมื่อเดินเข้าไปจะ เหมือนยืนอยู่บนนำ้าโขง ซึ่งคาดว่าจะดำาเนินการ แล้วเสร็จประมาณต้นปี 2561

นอกจากนี้ภายในลานฯดังกล่าว คณะผู้ บริหารเทศบาลได้มีแนวคิดที่จะก่อสร้างรูปหล่อ องค์พระอริยสงฆ์แห่งลุ่มนำ้าโขงขนาดใหญ่ รวม 5 องค์ ประกอบด้วย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต(องค์ ประธาน) หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ, หลวงปู่จวน กุลเชฎโฐ และหลวงปู่ทอง พูล สิริกาโม ซึ่งส่วนนี้จะอาศัยแรงศรัทธาจาก พุทธศาสนิกชนจำานวนหนึ่งมาดำาเนินการก่อสร้าง ซึ่งลานบุญ เบญจอริยสงฆ์ฯ ทั้ง 5 องค์แห่งนี้จะ รองรับหลูบ(Loop) การท่องเที่ยวภายในตัวเมือง หนองคายที่เชื่อมต่อกับหลวงพ่อพระใส วัด โพธ์ิชัย พระอารามหลวง-ลานพญานาคพ่นนำ้าท่าเสด็จ-พระธาตุหล้าหนอง ซึ่งจะเป็นแหล่งท่อง เที่ยวที่สำาคัญแห่งใหม่ของเมืองหนองคายรองรับ เออีซี ที่คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มากขึ้นซึ่งในอนาคตจะทำาให้ประชาชนในพื้นที่มี รายได้จากการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี.

น�ยสุช�ติ นพวรรณ จากตลาดท่าเสด็จ-หน้าวัดลำาดวน,ำ ลานพญานาค พ่นนำ้า(แลนด์มาร์ค) และลานวัฒนธรรมหน้าพระ

ธาตุหล้าหนอง ล่าสุดเทศบาลเมืองหนองคายได้มี โครงการสร้างลานบุญ “เบญจอริยสงฆ์ แห่งลุ่ม นำ้�โขง” ที่ชุมชนวัดโพธ์ิชัย เพื่อเชื่อมต่อลาน พญานาคพ่นนำ้า ที่ได้ผ่านการประชาคมเพื่อรับฟัง ความคดเหนจากทุกภาคสวนเปนทเรอยบรอยแลว ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.