‘นิติสุขภาพจิต’

Daily News Thailand - - สาธารณสุข ุ -

การนับเลขก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยดับอารมณ์โกรธ อารมณ์ฉุนเฉียวลงได้ หรือจะเลือกหยิกเนื้อ ใช้หนังสติ๊กดีดแขนตัวเองก็ได้

หลายคนหัวเราะเยาะแนวคิดใน การใช้ศาสตร์ทางด้านจิตเวชเข้าบำาบัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนใช้ความรุนแรง ว่าเป็นพวกโลกสวย แต่ไม่สามารถเกิด ขึ้นได้ในทางปฏิบัติึ ้ ไ ้ใ ป ิ ั ิ ซึ่งเรื่องนี้ึ่ ื่ ้ ี นพ.ทวีศิลป์ี ิ ป์ วิษณุโยธิน ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ระบุว่า กำรใช้ศำสตร์ทำงด้ำนจิตเวชเข้ำไป บ�ำบัดพฤติกรรมผู้กระท�ำควำมผิดด้ำน ต่ำง ๆ นั้นสำมำรถท�ำได้จริง ในต่าง ประเทศทำามานานแล้ว ส่วนประเทศ ไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยเรียกอย่าง เป็นทางการว่า “ศำสตร์ด้ำนนิติ สุขภำพจิต” นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า “นิติสุขภำพ จิต” เป็นศาสตร์ที่มีหลายวิชาชีพเข้ามา เกี่ยวข้อง ทั้งนักจิตวิทยา นักสังคม สงเคราะห์ นักกฎหมาย ฯลฯ โดย วิเคราะห์เหตุการณ์แล้วอธิบาย ทางด้านของพฤติกรรม ศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ เพื่อพบเหตุที่มาจาก โรค เช่น หูแว่ว ประสาทหลอน ซึ่งไม่ได้มาจาก กมลสันดาน ก็ จะให้การรักษา กันไปควบคู่ กับการลงโทษั โ

กรณี “ลักขโมย” หากเป็นเด็กอายุยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ก็เชื่อว่ายังขาดการดูแลทางด้าน อารมณ์ สังคม จิตใจ ก็ต้องมีคนเข้าไปดูแล เพื่อ ปรับอารมณ์ พฤติกรรม (Correction) เช่น เดียวกับ “คนที่ฆ่ำคนด้วยควำมบันดำลโทสะ” ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดการอารมณ์ต่าง ๆ ของตัวเอง ซึ่งเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หลังได้รับบทลงโทษ

“นี่ไม่ใช่แนวคิดโลกสวย แต่สามารถ เปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง ๆ แม้กระทั่งในคดี ข่มขืน ฆ่า ทำาแล้วทำาอีก เป็นเรื่องการควบคุม ความกำาหนัดไม่ได้ ก็จะมีจิตแพทย์เข้าไปหา ทางแก้ไข ถ้าแก้ไม่ได้ก็ฉีดยาตอน เพื่อลด ความต้องการทางเพศ ลดการก่ออาชญากรรม นับเป็นนิติสุขภาพจิตที่ร่วมมือกับกระบวนการ ยุติธรรมเพื่อหาทางช่วยเหลือ จัดการกับปัญหา ทำาให้สังคมปลอดภัย”

สำาหรับกรณีบังคับกราบรถนั้นจะเห็นว่า พลังของโซเชียลมีเดียเข้ามามีผลในการเร่งรัด กระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว แตกต่างจากอดีตโดยเฉพาะคดีใหญ่ ๆ คดีคน ดัง ที่ไม่มีคลิปวิดีโอถึงตอนนี้คดีความก็ยังไม่มี ความคืบหน้า ที่สำาคัญคือ เป็นกรณีศึกษำให้ ทุกฝ่ำยไม่เฉพำะคู่กรณีได้เรียนรู้เรื่องกำร ใช้สติในกำรจัดกำรกับปัญหำ กำรโต้ตอบ ด้วยควำมรุนแรงจะไม่ได้รับกำรยอมรับ

“คนที่เห็นคลิปแล้วย่อมมีคนโกรธ มีอารมณ์ร่วม และแสดงความคิดเห็นซึ่ง เป็นปฏิกิริยาปกติในเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ เหมือนกับทุก ๆ เหตุการณ์ที่ไม่มีความ ยุติธรรมเกิดขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับกระบวน การยุติธรรมด้วยเหมือนกัน กรณีนี้ก็มีการ แยกคดีดำาเนินคดีอย่างชัดเจนแล้ว ดังนั้นคน ที่เห็นเหตุการณ์ก็ต้องรู้จักละวางบ้าง แล้ว หันไปมองด้านอื่นแทน”

อย่างไรก็ตาม คนใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ก็ต้องระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์นี้ หรือเหตุการณ์ไหน ต้องวิเคราะห์ ตรวจสอบ ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือก่อนแสดงความ เห็นอะไรออกไป เพราะมีหลายครั้งที่จะเห็น ว่ามีคนบริสุทธิ์ถูกกลั่นแกล้งบนโลก ออนไลน์ (cyberbullying) เพียงเพราะ คนนอกอย่างเรานั้นไม่ได้ตรวจสอบให้ดี ทั้งนี้ แม้แต่กรณีนี้จะไม่นับว่าเป็นการกลั่น แกล้งบนโลกออนไลน์เนื่องจากเป็นผู้ที่ กระทำาผิดจริงที่ใช้ความรุนแรงในการตัดสิน ปัญหา แต่เมื่อมีกระบวนการยุติธรรมมารับ ช่วงต่อแล้ว ก็มีเหตุผลที่สมควรละวาง.

“นำยอัครณัฐ อริย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.