‘อี-เพาเวอร์’ ขุมพลัง ‘นิสสัน’

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

ในช่วงร้อยกว่าปีที่รถยนต์ถูกคิดค้นขึ้นและกลาย เป็นยานพาหนะยอดนิยมของชาวโลก ทดแทน แรงงานจากช้าง ม้า วัว ควาย ที่ทำาความเร็ว ในการเดินทางได้น้อยกว่า แต่รถยนต์ก็นำามาซึ่ง ปัญหาอีกหลาย ๆ อย่างด้วยเช่นกัน หนึ่งใน ปัญหาเหล่านั้นก็คือ “มลพิษ” ที่เกิดจากการเผา ไหม้นำ้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ ที่ก่อให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล้อมของโลกอย่าง รุนแรงและรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดัง กล่าวบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ จึงพยายามที่จะหา ทางพัฒนาขุมพลังหรือแหล่งพลังงานในรูปแบบ อื่น ๆ ที่จะมาทดแทนการใช้เครื่องยนต์ที่ได้พลัง จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทนำ้ามัน

ล่าสุดทาง นิสสัน มอเตอร์ ได้ประกาศ ความสำาเร็จในการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ซึ่งใช้ขุม พลังแบบ “อี-เพาเวอร์” ที่ให้ทั้งพละกำาลัง ความประหยัด และช่วยลดการปล่อยมลพิษลง สำาหรับขุมพลัง อี-เพาเวอร์ เป็นการนำาเอา เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนรถยนต์ด้วยระบบ ไฟฟ้า 100% มาพัฒนาให้ดีขึ้น โดยการนำาเอา เครื่องยนต์สันดาปภายในขนาดเล็กมาติดตั้ง เพิ่มเข้าไปในรถเพื่อทำาหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้า สำาหรับสร้างกระแสไฟฟ้าชาร์จเข้ามาเก็บใน แบตเตอรี่ลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจาก ภายนอก แต่ยังให้พลังงานไฟฟ้าได้ในขนาดใกล้ เคียงกัน

อี-เพาเวอร์ เทคโนโลยี ในช่วงแรก ๆ ของการพัฒนาระบบ อี-เพาเวอร์ ปัญหาสำาคัญที่ทีมวิศวกรของนิสสัน ต้องแก้ไขก็คือ รถพลังงานไฟฟ้า 100% อย่าง นิสสัน ลีฟ นั้นจำาเป็นต้องมีมอเตอร์และแบตเตอรี่ ขนาดใหญ่เป็นแหล่งกำาลังหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งยากต่อการนำาเอาอุปกรณ์ทั้งหมดลงไปติดตั้ง ไว้ในรถขนาดคอมแพ็กทั่วไปได้

แต่ในที่สุดทีมวิศวกร ของนิสสันสามารถค้นพบวิธี การที่จะลดได้ทั้งขนาด และนำ้าหนักไปจนถึง พัฒนาวิธีการควบ คุมมอเตอร์ และ จัดการพลังงาน ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นซึ่งผล ที่ได้ทำาให้ขุมพลัง อี-เพาเวอร์ มีแบต เต อ รี่ข นา ด ย่อ ม กว่านิสสัน ลีฟ แต่ สามารถให้ความรู้สึกใน การขับขี่เช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้า สำาหรับส่วนประกอบ หลัก ๆ ของระบบอี-เพาเวอร์ มี อยู่ทั้งหมด 5 ส่วน ได้แก่ เครื่องยนต์สันดาป ภายในที่ใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง, เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า,

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.