‘เจษ-ตูมตาม’

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร -

จจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางการ เคลื่อนไหว สูงถึง 850,740 คน ผู้พิก�รส่วนใหญ่นอกจ�กจะสูญเสียคว�ม ส�ม�รถท�งร่�งก�ยแล้ว ยังมีคว�มย�กลำ�บ�กในก�ร เคลื่อนไหวโดยไม่ส�ม�รถเดินท�งไปที่ไกล ๆ ด้วยตนเอง ได้ ในขณะเดียวกันจำ�นวนบุคล�กรท�งก�รแพทย์ ด้�น ก�รฟื้นฟูและก�ยภ�พบำ�บัดในประเทศไทยก็มีอยู่จำ�กัด ประกอบกับมีค่�ใช้จ่�ยสูง อันเนื่องม�จ�กต้นทุนในก�รนำ� เข้�อปุกรณ์จ�กต่�งประเทศที่มีร�ค�สงูถึง 4-10 ล้�น บ�ท จึงส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยที่มีร�ยได้น้อยข�ดโอก�ส ในก�รฟื้นฟูร่�งก�ย

คณะวิศวกรรมศ�สตร์ ส�ข�วศิวกรรมท�งก�ร แพทย์ ส�ข�วศิวกรรมเครื่องกล และคณะสหเวชศ�สตร์ ส�ข�วชิ�ก�ยภ�พบำ�บดั มห�วทิย�ลยัธรรมศ�สตร์ (มธ.) พื่อน้อมรำ�ลกึในพระมห�กรุณ�ธคุิณ และ ร่วมแสดงคว�มอ�ลยัถว�ยแด่ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่อง วัน 31 ได้จัดทำ�ละครพิเศษ “เราเกิดในรัชกาลที่ ๙ เดอะซีรีส์” กับเรื่องร�วที่จะถ่�ยทอดถึงก�รนำ� พระร�ชดำ�รสัม�ใช้เป็นแบบอย่�งในก�รดำ�เนินชีวิต และพระร�ชกรณียกิจ ต่�ง ๆ ที่ทำ�ให้พสกนิกรช�วไทยมีชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รวมถึงเล่�ยอ้นเหตุก�รณ์กลับไปในวันที่ 13 ตุล�คม 2559 วันที่คนไทยทั้งประเทศต้องโศกเศร้�กบัก�รสูญเสียครั้ง ยิ่งใหญ่ในชีวิต จนถึงวันที่ 22 ตุล�คมที่พสกนิกรต่�ง พร้อมใจกันร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” ณ ท้องสน�มหลวง

“ดุจแสงทองส่อง” เป็นหนึ่งในละคร พิเศษที่บอกเล่�เรื่องร�วของ พอร์ช (เจษ ล เจษฎ์ พิพัฒ) เด็กหนุ่มที่ใช้ชีวิตอย่�งสุขสบ�ยม�โดยตลอด จนวันที่เข�เห็นแม่เอ�แต่ร้องไห้เพร�ะในหลวงเสด็จ สวรรคต พอร์ชไม่เข้�ใจว่�ท�ำไมแม่ต้องโศกเศร้� ขน�ดนี้ เข�จงึชวนเพื่อนสนิทไปเที่ยว หัวหิน เพื่อหนีจ�กบรรย�ก�ศ คว�มเศร้� แต่ระหว่�ง ท � ง พ อ ร์ช เกิด ประสบอุบัติเหตุ รถชน ทำ�ให้เข� ได้ย้อ น เว ล � ก ลั บ ไ ป ใ น ปี 2523 ท่� ม กล�งสงคร�ม ระหว่�งทห�รไทย กับกลุ่มคอมมิวนิสต์ ซึ่ง ที่นั่น เข � ได้ รับก�รช่วย ซึ่งเป็น เหลือจ�ก คราม (ตูมต�ม ล ยุทธน�) และพบเหตุก�รณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนให้กับ ชีวิตของเข� โดยก�รถ่�ยทำ�ครั้งนี้ ผู้กำ�ก บั ปุ๊ย ล ผอูน จันทรศิริ ยกกองไปถ่�ยทำ�ท ี่ จ.สระบุรี ด้วย อ�ก�ศที่ร้อนสลับกับฝนตก ทำ�ให้ก�รถ่�ยทำ� เป็นไปอย่�งย�กลำ�บ�ก โดยเฉพ�ะฉ�กรบที่มี ทั้งเอฟเฟกต์ปืนและระเบิด ทำ�ให้ผู้กำ�กบต้องั ซ้อมฉ�กนี้กันอยู่พักใหญ่ จนมั่นใจว่�ปลอดภัย แล้วจึงเริ่มถ่�ยจริง แล้วฉ�กนี้ก็ผ่�นไปอย่�ง ร�บรื่น นักแสดงนำ�ในฉ�กไม่ว่�จะเป็นเจษ หรือ ตูมต�มต่�งแสดงอย่�งเต็มที่ แม้จะต้องคลุกดิน หมอบคล�น ลุยกับเอฟเฟกต์ต่�ง ๆ ก็ไม่บ่น สักคำ� ต่�งทุ่มเทเพื่อให้ละครพิเศษ เรื่องนี้ออกม�ดที่สุดี รวมไปถึง ฉ�กอ�รมณ์ เช่น ฉ�กกร�บ พระบรมฉ�ย�ล กั ษณ์ เหล่�นกัแสดงม�กฝีมือ ที่ม�รว่มเข้�ฉ�กไม่ว่�จะเป็น เหมี่ยว ล ปวันรัตน์ , เดือน ล ไปรม� , หมู ล กลศ ฯลฯ ทุก คนต่�งถ่�ยทอดคว�มรู้สึก ม�ฟ ัง คว�มรู้สึกของนักแสดงนำ� อย่�ง เจษ พูดถึงละครเรื่องนี้ “มันเป็น ครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเลยครับ ซึ่งเป็น โอก�สแค่ครั้งเดียวและครั้งสุดท้�ย ที่ผม จะได้ทำ�เพื่อพระองค์ท่�น ซึ่งสิ่งนี้จะอยู่ใน ใจผมไปตลอด มันเป็นคว�มภ�คภูมิใจ สำ�หรับผมม�ก ตอนที่รู้ว่าทางช่องจะทำา ซีรีส์นี้เพื่อถวายพระองค์ท่าน ผมไม่ได้ สนใจเลยว่าผมจะได้เล่นเป็นใคร บทเป็นอะไร ผมขอแค่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานครั้งสำาคัญนี้ มันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในชีวิตผมแล้วครับ” ด้�น ตูมตาม เผยว่� “ดีใจและภูมิใจที่สุดในชีวิตของผมเลย ครับ เพร�ะง�นครั้งนี้มันเหมือนเป็นคว�มต้องก�รของนักแสดงทุก คนอยู่แล้ว ที่อย�กจะมีโอก�สได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�เพื่อถว�ย พระองค์ท่�น ตอนค่�ยบอกว่�จะทำ�ละครพิเศษ ผมรีบบอกกับ ท�งทีมง�นไว้แต่แรกเลย ว่�ขอให้ผมได้เล่นด้วย ได้มีส่วนร่วม ในง�นนี้ด้วย จะบทอะไรก็ได้ ขอแค่ได้เล่น แล้วยิ่งพอได้อ่�นบท ก็ยิ่งรู้สึกดี พอได้ถ่�ยทำ�ร ว่มกับ นักแสดงคนอื่น ๆ ที่ทุกคน ต่�งม�ทำ�ง�นครั้งนี้ด้วยหัวใจ เดียวกัน ผมว่�มนัยิ่งใหญ่ และ จะเป็นง�นที่ผมภูมิใจที่สุดใน ชีวิตเลยครับ”

พี่ปุ๊ย

นวัตกรรมชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.