คว้ารางวัลงานวิจัยแห่งชาติ

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร -

จึงได้ประดิษฐ์ “นวัตกรรมชุดถอดประกอบรถเข็นคน พิการแบบใช้ไฟฟ้า” นวัตกรรมที่จะทำ�ให้ก�รเดินท�ง ของ “มนุษย์ล้อ” หรือผู้ป่วยที่ใช้รถวีลแชร์เปลี่ยนไป เพียงแค่ออกแรงบิดคันเร่ง และ “นวัตกรรมเครื่องช่วย ฝึกเดินด้วยการช่วยพยุงนำ้าหนักบางส่วน” นวัตกรรม ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพ�ต กลับม�เดินได้ อีกครั้งและลงนำ้�หนักเท้�ได้เสมือนคนปกติ เพียง “ฝึก เดิน” บนลู่วิ่งเป็นประจำ� วันละ 20-30 น�ที และทั้งสอง นวัตกรรมเพื่อผู้พิก�รยังส�ม�รถคว้�ร�งวัลชนะเลิศ ในกลุ่มนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้�นวิทย�ศ�สตร์ เภสัชศ�สตร์และก�รแพทย์เพื่อคนพิก�ร ในง�นมหกรรม ง�นวิจัยแห่งช�ติ เมื่อปีที่ผ่�นม�อกีด้วย

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วย บุญ อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�วิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศ�สตร์ มห�วทิย�ลยัธรรมศ�สตร์ (มธ.) ที่ปรึกษ�โครงก�ร กล่�วว่� นวัตกรรมชุดถอด ตกรรมชุดถอด ประกอบรถเข็นคนพิก�รแบบใช้ไฟฟ้� บใช้ไฟฟ้� จะ อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ป่วยที่ใช้รถวีลแชร์ให้ ช้รถวีลแชร์ให้ เดินท�งได้สะดวกขึ้น เพียงแค่บิดคัน บิดคัน เร่งผู้ป่วยก็จะส�ม�รถเคลื่อนที่ได้ได้ ในระยะที่ไกลขึ้น โดยที่ไม่รู้สึก ก เหนื่อยล้� แม้พื้นถนนจะมี ลักษณะขรุขระหรือล�ดชัน

นวัตกรรมนี้เป็นชุด ถอดประกอบที่มีต้นกำ�ลงัเป็น มอเตอร์ไฟฟ้�ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ ล้อ จุดเด่นคือ ผู้พิการสามารถนำานวัตกรรมมาติดตั้ง กับวีลแชร์คันเดิมของผู้ป่วยได้ด้วยตัวเอง เมื่อ ประกอบแล้วจะมีลักษณะคล้ายรถจักรยานสามล้อ พร้อมกันนี้ยังส�ม�รถถอดประกอบ หรือพับเก็บเข้�ไปใน รถโดยส�รส�ธ�รณะ ตลอดจนลิฟต์ขน�ดเล็กได้อย่�ง สะดวก โดยล่�สดุ ท�งสโมสรโรต�รสี่�กล ภ�คใต้ ได้สั่ง ผลิต 40 คัน เพื่อบริจ�คยังสถ�นพย�บ�ลต่�ง ๆ ที่มี คว�มต้องก�ร สำ�หรับนวัตกรรมชุดฝึกเดิน ด้วยก�รพยุงนำ้�หนัก บ�งส่วน ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่สูญเสียก�รทรงตัว เป็น อัมพฤกษ์ อัมพ�ต จ�กภ�วะโรคหลอดเลือดสมอง ให้ ส�ม�รถกลับม�เดินได้อีกครั้ง เพียงผู้ป่วยขึ้นไปยืนบน เครื่องฝึกเดิน พร้อมกับรัดส�ยช่วยพยุงนำ้�หนัก และจับ ร�วหัดเดินให้กระชับ จ�กนั้น ระบบจะฝึกให้ผู้ป่วยก้าว เดินอย่างช้า ๆ คล้ายกับการเดินอยู่บนลู่วิ่ง เพื่อ เป็นการกระตุ้ เป็นการกระตุ้นข้อต่อต่าง ๆ ทั้งข้อเข่าและข้อ เท้าของผู้ป่ว เท้าของผู้ป่วยเกิดความคุ้นเคย ตลอดจนมี ท่วงท่าการเดิ ท่วงท่าการเดินหรือการลงนำ้าหนักเท้าเสมือน คนปกติ โดยผู้ป่วยควรฝึกเดินเป็นประจำ� เฉลี่ เฉลี่ยวันละ 20-30 น�ที เพื่อให้ ร่�ง ร่�งก�ยฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น อย่�งไรก็ ด ดี นวัตกรรมดังกล่�ว มีร�ค�ตน้ทุน อยู่ที่ 600,000 บ�ท ซึ่งมีร�ค�ถกู กว่�ท้องตล�ดในรุ่นใหญ่ที่มีก�ร ควบคุมซับซ้อนถึง 10 เท่� ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.