ลงทุนเทคโนโลยี

Daily News Thailand - - การเมือง -

ถึงวันนี้ คงเห็นแล้วว่าการพยายามส่งเสริม รับ

จำานำายุ้งฉาง เปิดจุดขาย ช่วยรับซื้อข้าวของชาวนานานกว่า 2 สัปดาห์ เป็นผลดีระดับหนึ่ง แต่ปัญหาไม่มีทีท่าจะยุติ คงมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทั้งปรากฏวิบากซำ้ากับพื้นที่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถูกฝนกระหนำ่า เกิดนำ้าท่วมขังพื้นที่เพาะปลูก ชาวนาต้องลุยนำ้าเก็บ เกี่ยว ผลผลิตที่ตากไว้ก็เปียก ได้รับความเสียหาย นำาไปขายก็ถูกหัก ค่าความชื้น หน่วยทหารจัดกำาลังพลช่วยชาวบ้าน บางแห่งพระภิกษุ สามเณรก็ลงแรงช่วยเก็บเกี่ยว

พล.ท.สรรเสริญ แก้วก�าเนิด โฆษกประจ �าส�านัก

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการช่วยเหลือเกษตรกรว่า รัฐบาลส่งเสริมให้ ชาวนาชาวไร่ วิสาหกิจชุมชนรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์แก้ปัญหาอาชีพ อย่างยั่งยืน ตั้งศูนย์กระจายสินค้าแล้ว 107 แห่ง ต่อยอดการซื้อขาย เชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ www.co-opclick. com ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเห็นว่าประเทศไทย มีศักยภาพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี2558 มีการค้าขายถึง 2.2 ล้าน ล้านบาท จึงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ โดยขณะนี้ alibaba.com ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดอบรมผู้ประกอบการใหม่ปีละ 5,000 คน

การช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา รวมถึงวิสาหกิจ

ชุมชนของรัฐบาลปัจจุบันมีจุดเด่นที่พยายามแก้ปัญหาระยะยาว หาทาง จัดการเชิงระบบตั้งแต่ต้นทาง ช่วงเริ่มต้นอาจติดขัด ความเข้าใจไม่ ตรงกัน จึงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตามรัฐควร พัฒนาองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีตลอดจนหน่วยราชการทั้งหมด ให้เข้าใจในทางเดียวกัน ยอมรับความคิด ทิศทางและเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพื่อนำามาใช้แก้ปัญหา พัฒนาประเทศ

รัฐควรสนใจส่งเสริม สนับสนุนและร่วมลงทุน

เทคโนโลยีต่าง ๆ ของคนไทยหรือพัฒนาร่วมกับต่างประเทศ แทนการ เลือกซื้อหรือยอมใช้เครื่องมือจากต่างประเทศทั้งหมด เช่นนอกจาก ร่วมกับเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายหนึ่งรายใด ควรให้เกิดการตกลง เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกัน หรือให้เกิดเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สัญชาติไทย หรือกับการตรวจสอบพยากรณ์อากาศ ควรให้มีการ วิจัยเพื่อให้เกิดความแม่นยำาคำานวณชี้เป้า กำาหนดเวลาได้ว่าจะมีฝน จุดไหน เวลาใด เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลผลิตที่สู้ อุตส่าห์เพาะปลูกฟูมฟักมาตั้งหลายเดือน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.