‘ฝนหลวง’ ‘น้ำ�พระทัย...ชุบชีวิตปวงไทย’

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่ออยู่บนเครื่องบิน พอถ่ายเมฆได้ ต้องจดบันทึกทันที เพื่อให้เกิดความแม่นยำา และด้วยความละเอียดที่ต้องใช้มากขึ้น ทาง ทีมงานจึงต้องเข้าไปเรียนรู้ผ่านเครื่องฝึก นักบินจำาลอง และได้เริ่มเปลี่ยนปกรายงาน เป็นปกสี แต่ภายหลังพระองค์ทรงมีรับสั่งว่า ให้การบินไทยประหยัด โดยทรงให้ทำาเป็นปก กับประชาชน และ พื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง

การถวายงาน สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ จากพระองค์คือ “ความประหยัด” เพราะ เริ่มแรก รายงานที่ถวายนั้นคิดถึงการทำา รูปเล่มที่ดีที่สุด แต่พระองค์ท่านมีรับสั่ง กลับมาว่าให้ใช้ปกรายงานขาวดำา ซึ่งการที่ พระองค์สนพระทัยสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ทรง ต้องการให้ปกรายงานเรียบง่ายที่สุด เป็น สิ่งที่ทำาให้ปลื้มใจมาก

“อีกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์คือ พระองค์มีรับสั่งให้ช่างภาพถ่ายเมฆคิวมูลัส หมอกแดดไม่ต้องถ่าย ถือเป็นจุดหนึ่งที่ทำาให้ เราเกิดกระบวนการเรียนรู้ เหมือนพระองค์ ทรงสอนเราให้ไปหาคำาตอบ ซึ่งเราไม่สามารถ อยู่นิ่งได้ ต้องไปค้นคว้า และพอรู้ว่าฝนตกจาก ฝนหลวงของพระองค์ พวกเราต่างก็ภูมิใจ ที่ มีโอกาสได้เป็นส่วนเล็ก ๆ ในการช่วยเหลือ คนในประเทศ และได้แบ่งเบาพระราชภาระ ของพระองค์ลงบ้าง” ทั้งนี้ ทีมงานของการบินไทย ระบุอีก ว่า แม้ เสด็จสู่ สวรรคาลัย แต่ทีมงานก็ยังพร้อมช่วยงาน สืบสานแนวพระราชดำาริต่อไป โดยยุคนี้เทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น หากมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ ด้วย กระบวนการสื่อสารที่ทันสมัย ตอนนี้ สามารถจะวัดความชื้นผ่านห้องควบคุมของ นักบินได้ทันที ซึ่งหากมีการพัฒนาระบบ ระหว่างกัน ผ่านการสื่อสาร น่าจะได้ กระบวนการที่พัฒนาอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจต่าง ๆ พระอง พระองค์ทรงพัฒนาเทคนิค ต่าง ๆ ไว้ให้หมดแล้ว เหลือ เพียงค เพียงคนไทยช่วยกันสานต่อ อย่า อย่างเรื่องง “ฝนหลวง” ตอน นี้ นี้ไม่ได้สตาร์ตจากศูนย์ไม่ไ แต่ เริ่ม เริ่มจากการทดลองของ พร พระองค์ ที่มีความเป็นไป ได้ ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และ อ อยู่ที่เราจะนำาเทคโนโลยี ที่ ทั น ส มั ย ม า ใช้ ง า น อย่างไร รวมถึงในการรวมถึงใ “สำารวจเมฆเพื่อ ทำาฝนหลวง”...

ในหลวงรัชกาลที่ “ฝนหลวง” เพิ่มความชุ่มชื้น เพิ่มความช่มชื้น 9

ให้กับ

เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้ เกิดความยั่งยืน ที่สำาคัญ...เพื่อความร่มเย็น ของประชาชนคนไทย ดังที่ “องค์พ่อหลวง” ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.