‘น้ำาแข็ง’ อันตราย

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

จากกรณีมีการแพร่คลิปวิดีโอร้าน อาหารแห่งหนึ่งนำาน้ำาแข็งที่ลูกค้ากินไม่หมด มาเทรวมกับน้ำาแข็งที่ยังไม่ได้ใช้งาน ทำาให้ผู้ บริโภคเกิดความกังวลในเรื่องของโรคติดต่อที่ อาจจะปนมากับน้ำาแข็งเหล่านั้น ในขณะที่ฝั่ง แม่ค้าที่อยู่ ในคลิปวิดีโอดังกล่าวออกมา ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำาอย่างที่ถูกกล่าวหา เรื่องนี้จึง ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อนำากรณีนี้มาถอดบทเรียนทางด้าน สาธารณสุข โดย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักระบาด วิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุวา ระบุว่า ในทางทฤษฎ ในทางทฤษฎี แล้วมีโอกาสติดโรคติดต่อจากการกินน้ำาแข็งได้ด้ แต่ในทางปฏิบัติอาจ เป็นไปได้ยาก

หลัก ๆ จะมีเชื้อ “ไวรัสตับอักเสบเอ”อ” (Hepatitis A) ซึ่ง ทำาให้ผู้ติดเชื้อมีไข้ ปวดเนื้อครั่นตัว ตัวเหลือง อง ตาเหลือง สามารถ หายได้เองแทบไม่ต้องรักษาอะไรมาก แต่ก็มีบางกรณีอาการ มีบางกรณีอาการ รุนแรงทำาให้ตับวาย และเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ “ไวรัสตับอักเสบเอ” เป็นเชื้อ ที่อยู่ในลำาไส้ของคน จึงมักปนออกมากับ การขับถ่าย ซึ่งกรณีที่พบในน้ำาแข็งนั้น จาก การสอบสวนโรคที่ผ่านมาพบว่าเกิดการติด เชอทกระบวนการผลต เชื้อที่กระบวนการผลิต เอง เช่น คนงาน มีเชื้อดังกล่าวอยู่ใน ร่างกายแล้วเมื่อ ขับถ่ายล้างมือไม่ สะอาดทำาให้เกิด การปนเปื้อนตั้งแต่ ตอนนั้น แต่ปัจจุบันโรงงานผลิตน้ำาแข็งในประเทศไทยถือว่าค่อนข้าง มีมาตรฐาน “ส่วนกรณีก�รกินน้ำ�แข็งนั้นห�กเป็นก�รสวนกรณ กินแก้วเดียวกัน กินแก้วเดียวกันอ�จจะทำ�ให้ติดเชื้อผ่�นท�ง นำ้�ล�ยได้ น้ำ�ล�ยได้ ส่วนกรณ ส่วนกรณีนำ�น�้ำแข็งที่มีคนใช้เทรวมแล้ว เอ�ม�ให้อีกคนใช้ต เอ�ม�ให้อีกคนใช้ต่อนั้นในท�งทฤษฎีก็ส�ม�รถ ทำ�ให้ติดเชื้อได้ แต่ใน แต่ในท�งปฏิบัติโอก�สติดต่อกันอ�จ จะมีไม่ม�กนัก อย่�งไร อย่�งไรก็ต�ม ก�รนำ�น�้ำแข็งใช้แล้วม� ใช้อีกนั้ ใช้อีกนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ�” อีกประการหนึ่งคือการติด เชื เชื้อ “เริม” (Herpes simplex) ทำ ทำาให้เป็นแผลที่ริมฝีปาก และ อวั อวัยวะเพศ เป็นโรคที่ถูกจัดอยู่ ในก ในกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รักษ รักษาไม่หายขาด โรคจะเป็นซำ้า เรื่อย ๆ ในตำาแหน่งเดิม การติดต่อมักเกิดจากการสัมผัส กับผู้ที่มี กับผู้ที่มีเชื้อโดยตรง เช่น การจูบ การมี เพศสัมพันธ์เพศสัมพั การดื่มนำ้าแก้วเดียวกัน หรือ การใช้ช้อนตักอาหารคันเดียวกันการใช้ช้อ โดยที่ ผ่านมาพบการติดเชื้อผ่านการใช้แก้วนำ้าและผ่านมาพบก ช้อนร่วมกันค่อนข้างสูงช้อนร่วมกันค ส่วนการติดเชื้อผ่าน การกินนำ้าแข็งต่อจากคนที่เป็นโรคนั้นหลักการกา รกิินนำ้าแข็งต่อ เหมือนกับเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ เหมือนกับเชื้อไวรัสตับอักัเสบเอ คือเป็นไปได้คือเป็ แต่โอกาสน้อย ทั้งนี้ไม่ว่าโอกาสในการติดเชื้อโรคต่างทั้ง้นี้้ไม่ว่าโอกาส ้ ๆ จะมีมากหรือมีน้อย แค่ไหนก็ตาม แต่ผู้ผลิตอาหารแต่ผู้ ูผลิ น้ำาแข็ง น้ำาดื่ม ควรยึดหลักการ ความปลอดภัย แ และซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภค นั้นต้องรู้จัูกกา นั้นต้องรู้จักการป้องกันตัวเอง เมื่อต้องรับประทานอาหาร ร่วมกันกับค ร่วมกันกับคนหมู่มากต้องใช้ “ช้อนกลาง” เสมอ เพื่อ ป้องกันต ป้องกันตัวเองและผู้อื่น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.