ไล่ออกจนท.ขนส่งปลอมทะเบียน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยกรณีตำารวจ บก.ป. เข้าจับกุม นายธนิก พลศก อายุ 49 ปี ลูกจ้างประจำาของกรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) ลอบใช้สถานที่ทำางาน ตั้งแก๊งปลอมแปลงเอกสารทะเบียนรถและรถ จยย. ร่วมกับพรรคพวก ภายนอกว่า กรมฯ ร่วมกับ ตำารวจ บก.ป. ล่อซื้อ หลังจากพบเบาะแสมีขบวนการปลอมแปลง เอกสารราชการ เช่น แผ่นป้ายทะเบียนรถ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายแสดงการเสีย ภาษีประจำาปี (แผ่นป้ายวงกลม) ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา กระทั่งแกะรอยจับกุมผู้กระทำา ความผิด จากพยานหลักฐานที่ปรากฏเชื่อได้ว่าเป็นผู้กระทำาผิดจริง กรมฯ จึงพิจารณาลงโทษ โดยการไล่ออกทันที และส่งตัวให้ตำารวจดำาเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด

นายสนิท กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบของกลาง ซึ่งประกอบด้วยใบคู่มือจดทะเบียน รถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำาปี และแผ่นป้ายทะเบียนรถของรถยนต์คัน ทะเบียน ฌฉ 3132 กรุงเทพมหานคร และใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ของ รถจยย.ยามาฮ่า คันทะเบียน สสน 885 กรุงเทพมหานคร พบว่าเป็นเอกสารที่ทำาปลอม ขึ้นมาทั้งหมด โดยไม่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของกรมฯ จึงเชื่อว่าเป็นขบวนการมิจฉาชีพที่ ดำาเนินการภายนอกกรมฯ ซึ่งกำาลังขยายผลสืบสวนเชื่อมโยงว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ หรือข้าราชการภายในกรมฯหรือไม่ แต่เบื้องต้นยังไม่พบการเชื่อมโยง แต่หากพบพยานหลัก ฐาน จะดำาเนินการทางคดีอาญาทั้งขบวนการ และหากเจ้าหน้าที่กรมฯ มีส่วนร่วมกับขบวนการ ทุจริตปลอมแปลงเอกสารราชการ จะลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด และส่งตัวดำาเนินคดีตาม กฎหมายถึงที่สุดทุกราย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า พร้อมให้ความร่วมมือตำารวจในการ สอบสวนหาข้อเท็จจริงและดำาเนินคดี นอกจากนี้ได้สั่งการสำานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง เข้ม งวดกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากพบการ ทุจริตในทุกกรณีให้สอบสวนลงโทษอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการทำางานขอ งกรมฯ ด้านประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าดำาเนินการทางทะเบียนรถหรือใบอนุญาตขับ รถได้โดยไม่ผ่านตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการนอกจากสูญเสียเงินจำานวนมากแล้ว ยัง ได้รับเอกสารปลอม หากนำาไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานปลอมแปลงหรือใช้ เอกสารราชการปลอมซึ่งมีโทษจำาคุก ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี ปรับสูงสุด 10,000 บาท หรือทั้ง จำาทั้งปรับ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.