เตรียมพร้อมก้าวสู่วัยทำางาน

Daily News Thailand - - กีฬา -

“FedEx Career Camp” กิจกรรมให้น้อง ๆ ที่ กำ�ลงัจะจบจ�กรั้วมห�วทิย�ลยั ได้เรียนรู้ทักษะในก�รทำ�ง�น อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทั้งก�รได้เรียนรู้ก�รเขียนจดหม�ย สมัครง�นอย่�งถูกวิธี และก�รจำ�ลองก�รสัมภ�ษณ์กับแผนก ทรัพย�กรบุคคลจ�กหล�กหล�ยองค์กร รวมถึงองค์กร อื่น ๆ ที่เป็นสม�ชกิของหอก�รค้�อเมริกันในประเทศไทย

โครงก�รนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่�นม� ณ ศูนย์ ฝึกอบรมเอไอเอ กรุงเทพฯ โดยมีนักศึกษ� 54 คน จ�ก 20 มห�วทิย�ลยัทั่วประเทศเข้�รว่มกิจกรรม

น�งส�วศรัญญ� คงด้วง จ�กมห�วิทย�ลัย ศิลป�กร กล่�วว่� รู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงก�รนี้ เพร�ะได้เจอกับพี่ ๆ ที่ม�กด้วยประสบก�รณ์จ�กบริษัทระดับ โลก และยังมีโอก�สได้พูดคุยกับพี่ ๆ เกี่ยวกับคว�มก้�วหน้� ในส�ยอ�ชพีต่�ง ๆ ซึ่งทุกคนเป็นกันเอง และพร้อมที่จะให้ คำ�ปรึกษ�ในเรื่องของก�รทำ�ง�นในองค์กรระดับโลกผ่�น ประสบก�รณ์โดยตรง สิ่งที่สำ�คญัที่สุดคือได้เรียนรู้วิธีก�ร เขียนใบสมัครง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พและก�รสร้�งคว�ม ประทับใจในก�รสัมภ�ษณ์ง�น

น�งส�วอรไทย อุปรี จ�กมห�วทิย�ลยัเทคโนโลยี ร�ชมงคลล้�นน� วิทย�เขตพ�ยัพ กล่�วว่� กิจกรรมนี้ เป็นประโยชน์อย่�งม�ก นอกจ�กจะได้ประสบก�รณ์ใหม่ ๆ แล้ว ยังเป็นเส้นท�งที่นำ�ไปสู่คว�มฝันที่จะได้ทำ�ง�นใน อุตส�หกรรมโรงแรมและส�ยก�รบิน ทั้งนี้ ยังได้มีโอก�สสัมภ�ษณ์ง�นกับโรงแรม ระดับโลก ซึ่งพี่ ๆ ได้ให้คำ�แนะนำ�และ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นใน โรงแรม เพื่อเป็นประสบก�รณ์ในก�ร เตรียมคว�มพร้อมที่จะก้�วสู่ส�ยง�นด้�น อ�ชพีในอน�คตอันใกล้

ด้�นน�ยอมรทัต ก�ญจนศิริ จ�กมห�วทิย�ลยัศิลป�กร กล่�วว่� รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงก�รนี้ เพร�ะได้ รับคว�มรู้ในเรื่องต่�ง ๆ นอกเหนือจ�กคว�มรู้ที่ได้รับใน ห้องเรียน นอกจ�กนี้ยังได้รับแรงบันด�ลใจจ�ก พี่ ๆ ที่ม�รว่มง�น ซึ่งได้ถ่�ยทอดประสบก�รณ์ ก�รทำ�ง�นให้แก่พวกเร�นักศึกษ� ทำ�ให้ได้เปิด โลกทัศน์ให้กว้�งขึ้น ที่สำ�คญั ยังได้มีโอก�สรู้จัก กับเพื่อนใหม่ ๆ ที่กำ�ลงัเดินอยู่บนเส้นท�งเดียวกัน และค้นห�สงิ่ที่เหม�ะสมกับตนเองม�กที่สุด

โครงก�ร FedEx Career Camp เป็นก�รร่วมมือระหว่�งเฟดเอ็กซ์ และหอ ก�รค้�อเมริกันในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนพัฒน�ศักยภ�พใน ก�รทำ�ง�นและเตรียมคว�มพร้อมก่อนก้�วออก ไปสู่โลกแห่งก�รทำ�ง�น ปัจจุบันมีนักเรียนที่เข้� ร่วมโครงก�รนี้แล้วทั่วประเทศจำ�นวน 317 คน นับตั้งแต่ปี 2010.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.