ขอเดินตามรอยพ่อหลวง 4 นักเรียนทุน‘อานันทมหิดล’

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร - นภาพร พานิชชาติ napapornpุ4ailynews.3o.th

การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันกลับมาทำา หน้าที่เป็นอาจารย์ประจำาคณะเดิมที่ตนสำาเร็จการศึกษา ผู้ได้รับพระราชทาน ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2551 กล่าวว่า เป็น ทุนการศึกษาอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และถือเป็นโครงการในพระราชดำาริ ที่มีส่วนสำาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติด้านวิชาการ ซึ่งตนและถึงครอบ ครัว รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับพระราชทาน ทุนอันทรงเกียรตินี้ อีกทั้งมีความตั้งใจที่จะพยายามนำาความรู้ที่ได้รับกลับมา ทำาประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำาได้

ก่อนเดินทางได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลลา และรับพระราชทานพระราโชวาท ซึ่ง พระองค์ทรงมีข้อแนะนำาเรื่องการศึกษาว่า “ให้ตั้งใจเล่าเรียนหาความรู้ทั้งใน ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับ การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ” ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำาคัญในการเรียนต่อจวบ จนระดับปริญญาเอก สุดท้าย เมื่อสำาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วตอนสิ้นปี พ.ศ. 2556 ได้กลับมาตอบแทนคุณแผ่นดินในทันที โดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ได้ผลิตผลงานวิชาการ และถ่ายทอดความรู้ด้านรัฐศาสตร์ให้แก่นักศึกษา อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งมุ่งเจริญรอยตามแบบอย่างของพ่อหลวงด้วย การเพียรสร้างความเป็นเลิศ และพยายามพัฒนาความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตน ทำาอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ขณะที่ นายตะวัน มานะกุล ศิษย์เก่าเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อยู่ระหว่างรอศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านทฤษฎี(อยู่ระหว่างรอศึ การเมือง) นักเรียนทุนพระราชทานอานันทมหิดลนักเ แผนก ธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557 กล่าวถึงความภาคภูมิใจ ในฐานะนักเรีย ในฐานะนักเรียนทุนพระราชทานครั้งนี้ว่า รู้สึกซาบซึ้งใน พระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณา และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับทุน พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาพระราชทา ภูมิพลอดุลยเดชภูมิ ประกอบกับได้รับทราบ เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ได้รับพระราชทานทุนอาเรื นันทมหิดลในหลายปีที่ผ่านมายิ่งทำาให้ตนนั รู้ รู้สึกว่าทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาที่ยิ่ง ใ ใหญ่ ที่ได้มอบโอกาสและสร้างบุคลากรที่ กลับมาเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนา ประเทศจำานวนมาก ทั้งนี้ ภายหลังจากสำาเร็จการ ศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดในระดับปริญญาเอก ซึ่งนับระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า มีความ ตั้งใจว่าจะกลับมาเป็นอาจารย์มหา วิทยาลัย เพื่อนำาทุกองค์ความรู้ที่ได้รับมา ถ่ายทอดแก่นักศึกษา ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้ในทุกทฤษฎีมาพัฒนา ประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ด้านเพื่อเป็นการเดินตามรอย เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรง ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคนและการศึกษา ด้วยความวิริยอุตสาหะ และ การตั้งใจโดยแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระเทพฯ ที่ได้รับสั่งไว้เมื่อครั้งมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ว่า “ประเด็นเรื่องทฤษฎีหรือแนวคิดทางการเมืองเป็นเรื่องสำาคัญที่ไม่มีผู้เรียน มากนัก อยากให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้แตกฉาน แล้วหาทางนำาความรู้มา ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย”

และล่าสุด นางสาวศิรินทร์ ตั้งพรไพบูลย์ นักเรียนทุนพระราชทาน อานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะเศรษฐ ศาสตร์ ( อยู่ระหว่างรอเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ที่สห ราชอาณาจักร) ผู้ได้รับทุนพระราชทานอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ใน ปี พ.ศ. 2559 กล่าวว่า ทุนอานันทมหิดลนอกจากจะเป็นการมอบโอกาสใน การศึกษาต่อแล้ว ยังเป็นทุนที่สร้างพลังใจที่ท้าทายในการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท ซึ่งตนได้วางแผนศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาการวางแผนการศึกษา ด้วยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการศึกษาในเด็กไทย และปัญหาของระบบ การศึกษาไทย พร้อมจะนำาความรู้ที่ได้มาช่วยแก้ไขระบบการศึกษาให้ทันสมัย และมีระบบมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากสำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว ตั้งใจเดินหน้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทันที เพื่อนำาความรู้ที่ได้กลับมา พัฒนางานวิจัยด้านการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ ดำาเนินตามรอยหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้ความสำาคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษา อันจะ เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้สามารถเติบโต ได้อย่างยั่งยืน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.