ขอให้ดีไปด้วยกัน

Daily News Thailand - - การเมือง -

ทั้งที่มีสัญญาณบวกอยู่บ้าง จากการส่งออกที่

กระเตื้องขึ้น ก็ยังมีเสียงจากผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าการค้าขายซบเซา แต่การเปิดเผยของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าเศรษฐกิจปี 59 ยังมีทิศทางการขยายตัวตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้ไตรมาสสุดท้าย การ บริโภคภายในจะลดลงเพราะประชาชนไม่อยู่ในอารมณ์การใช้จ่าย คาดว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะไม่ต่า�กว่า 3.2-3.3 ทั้งเชื่อว่า ปีหน้าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเพราะโครงสร้าง พื้นฐานหลายโครงการได้รับอนุมัติและเตรียมประกวดราคา

นอกจากการคาดการณ์ทางบวก ข้อเท็จจริงจาก

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวถึงจีดีพีไตรมาสที่ 3 ว่าขยายตัว 3.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน การใช้จ่าย ครัวเรือนดีขึ้น การส่งออกขยายตัว 0.4 เปอร์เซ็นต์ เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส ภาคการผลิตดีขึ้นทุกสาขา โดยเฉพาะการเกษตรที่ราคาเพิ่ม ขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์ การท่องเที่ยวก็มีแขกต่างชาติเข้ามา 8.23 ล้านคน เพิ่มขึ้น 13.1 เปอร์เซ็นต์ จึงคาดว่าตลอดทั้งปี จีดีพีน่าจะขยายตัว 3.2 เปอร์เซ็นต์ ดีกว่าปีก่อนที่ขยายตัว 2.8 เปอร์เซ็นต์

แม้ข้อมูลและการคาดการณ์จะออกมาในทางที่ดี

แต่ที่รับฟังได้ทั่วไป ยังรู้สึกติดขัดไม่คล่องตัว จึงมีรายงานว่ากระทรวง การคลังเตรียมมาตรการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและกา�ลงัซื้อในประเทศ ช่วงปลายปี ด้วยมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยวตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และ มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส า�หรับการซื้อสินค้าหรือ บริการตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และมาตรการยกเว้น ภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้อสินค้าเครื่องใช้เครื่องส�าอางและน้�าหอม นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และลดราคาสินค้าร่วมกับห้างสรรพสินค้าและกิจการค้าปลีกพร้อม กันทั่วประเทศในช่วงปลายปีด้วย

มาตรการที่จะมีขึ้น จะเป็นส่วนเสริม ภายใต้

ความเชื่อว่าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะเริ่มขึ้นปีหน้า จะท �าให้ เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวดีขึ้น ขณะเดียวกัน ปัจจัยความเปลี่ยน แปลงจากต่างประเทศ ก็ยังเป็นความเสี่ยงซึ่งคงได้เตรียมการเฝ้า ระวังอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี สิ่งที่ทุกฝ่ายต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติสา�หรับ ทุกมาตรการ คือพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ มี เหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขความรู้ และคุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.