เทศบาลสระบุรีผุดค่ายภาษาอังกฤษ เติมเต็มความรู้..สื่อสารได้อย่างเข้าใจ

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

เทศบาลเมืองสระบุรี คณะผู้บริหารฯ สำานักการศึกษาฯ จัดโครงการ SARABURI MUNICIPALITY ENGLISH CAMP 2016 นำานักเรียนในสังกัดเทศบาล เรียนรู้ภาษา สากลพร้อมก้าวสู่ เออีซี

ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายก เทศมนตรีเมืองสระบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เปิดโครงการเข้าค่าย “SARABURI MUNICIPALITY ENGLISH CAMP 2016” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ บาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถาน ศึกษา ครู นักเรียน (10 โรงเรียน) ร่วมในพิธี โดยได้มอบนโยบายแก่สำานักการศึกษาและ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ควรจัดให้ มีกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเด็กจะได้มี กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการ สนองความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน ที่ต้องการให้บุตร หลาน เป็นเด็กเรียนเก่ง เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยเฉพาะวิชาภาษา อังกฤษ ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำานักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี จึงได้จัดโครงการเข้าค่าย ภาษาอังกฤษขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ให้มี ทักษะ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ใน การพัฒนาการเรียน ในการสื่อสาร และใช้ในชีวิต ประจำาวัน เป็นการเสริมสร้างผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนของนักเรียนในกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใน สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี การพูด การฟัง การสนทนามีภาพ เกม และ เพลงประกอบทุกกิจกรรมในแต่ละฐาน

ดร.ภาณุพงศ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณ ผอ.สำานักการศึกษาเทศบาลเมือง สระบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้บริหารสถาน ศึกษา ครู ทั้ง 10 โรงเรียน และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม นำานักเรียนใน สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีเข้าค่ายภาษา อังกฤษ ในครั้งนี้ ปัจจุบันเป็นที่ทราบกัน โดยทั่วไปแล้วว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมกลุ่ม เออีซี กับมิตรประเทศเพื่อนบ้านเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นพื้นฐานการศึกษา ของนักเรียนมีความจำาเป็นต้องมีการพัฒนาให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการสื่อสาร ระหว่างกัน ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่ทุก ประเทศยอมรับ และใช้เป็นภาษาสื่อสารติดต่อ

สนองความ ต้ อ งการของผ้ ป กครองนั ก เรี ย น เจตค ติทีี่ดีต่อ การเรียนภาษา อั งกฤษ ใช้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.