ท่าลบรอยไหปลาร้า

Daily News Thailand - - สบายใจ -

จะว่�ไป ก�รออกกำ�ลงัก�ย จนมีรูปร่�งสมบูรณ์ ของ สมบัติ เป็นที่รับทร�บกันอยู่ แต่ใครจะรู้บ้�งว่� ก�ญจน� เมทะนี ภรรย� กำ�ลงัก�ยบริห�รร่�งก�ยดูแลสุขภ�พ

เธอแนะส�วที่มีปัญห�รอ่งรอยไหปล�ร�้ โดดเด่นเห็นชัดจน ไม่กล้�สวมเสื้อเปิดไหล่ ให้ใช้ท่�บริห�รอย่�งง่�ย ยืนตัวตรง ถือดัมเบล หนักไม่เกิน 2 กก. ถ้� ไม่มีถือเต�รดีก็ได้ โดยใช้ สองมือ ถือในตำ�แหน่ง กล�งลำ�ตวั แล้วค่อยยก ขึ้นจนถึงกล�งอก

ยกขึ้นลงทีละ10 ครั้ง ติดต่อกัน 15 น�ท ี

เพียงแค่นี้ ก็เห็น ผลในเวล�ไม่น�น เธอก็ใช้ท่�น ี้ ง่�ยดีนะ. เมทะนี ก็ใช้ก�รออก

ช่วงเป็นนักแสดง ที่มีง�นเยอะ ต้องออกถ่�ยหนังทั้งกล�งวัน กล�ง คืน ตื่นตีห้�ออกจ�กบ้�นหกโมง ตกเย็นกลับไปท�นข้�วที่บ้�น แล้วออกไปถ่�ย รอบกล�งคืน กว่�จะกลับถึงบ้�นอ�จถึงตีสอง ตื่นม�ตอ้งให้ภรรย�แต่งหน้� แล้วออกไป มีคนขับรถให้ คืออ�ศยัแท็กซี่ จึงไม่ค่อยมีเวล�ออกกำ�ลงัก�ย แต่ ปรับเอ�ชว่งก�รแสดงคิวบู๊ ที่บ�งครั้งถ่�ย 4-5 วัน เดือนหนึ่งอ�จมีร�ยก�ร งูกินเด็ก ซึ่งเป็นคำ�พดูสนุก ๆ รู้กันว่� แผลงม�จ�ก “งด” ก็ได้พัก และออก กำ�ลงัก�ย ยกกระสอบทร�ย กระโดดเชือก หรือเล่นกล้�มเบ� ๆ ให้ไหล่กระชับ

สมบัติรักและสนใจก�รออกกำ�ลงัก�ย โดยเฉพ�ะก�รเพ�ะก�ย ถึง กับคัดใจคว�มสำ�คญัพร้อมว�ดภ�พประกอบ บอกร�ยละเอียดของกล้�มเนื้อที่ แสดงถึงทักษะที่ดี ทั้งที่ไม่ได้เรียนศิลปะและ นศิลปะและ จบท�งด้�นก่อสร้�ง

วันที่สนทน�กัน เร� เลือกช่วงบ่�ยเนื่องจ�กทร�บ ว่� 16.00 น. คือเวล�ออก กำ�ลังก�ยในยิม หรือบริเวณออก อก กำ�ลงัก�ยที่จัดสัดส่วนไว้ตรงช�นหน้�บ�้น หน้�บ�้น

เข�แนะสำ�หรับคนสูงอ�ยุที่ไม่ �ยุที่ไม่ เคยหรือร้�งร�ก�รออกกำ�ลังก�ยม� ก�ยม� น�น ให้ตั้งต้นที่นำ้�หนักเบ� พอยกไหว ยกไหว แล้วค่อยเพิ่มขึ้น โดยฝึกก�รห�ยใจให้ ยใจให้ สัมพันธ์กับก�รยกนำ้�หนัก

สมบัติบอกก�รเล่นเพื่อพัฒน�กล้�มเนื้อ พัฒน�กล้�มเนื้อ ไหล่ จะช่วยให้ไหล่ตรง สวมเสื้อสวย สวย ดูสม�รท์ ที่เน้นกล้�มเนืื้อบ่� ที่เน้นกล้�มเนื้อบ่� เข�แนะให้เล่นท่�พลูด�วน์ นั่ง คุกเข่� 2 มือจับปล�ยแขนของ เครื่อง เครื่องดึงข้อึ ดึงลงม�ช�้ ๆ สัก 2 เซต แ แล้วเปลี่ยนเป็นท่�ยนื ดึงลงม� ให้ถึงหน้ ให้ถึงหน้�ทอ้ง ท่�นจะี้ช่วยทำ�ให้แผ่น หลังกว้ หลังกว้�ง ได้กล้�มเนื้อแขนด้�นหลัง ท่�เบนช เพรส นอนหง�ย ถือ ดั ดัมเบลข้�งละอัน ก�งแขนออก และค่อย ๆ ยกขึ้น แล้วเปลี่ยน ม�ยกขึ้นตรง ๆ ช่วยให้กล้�ม เนื้อบริเวณอกกว้�งขึ้น ถ้�มเคีรื่องเล่นหน้�ข� หรือ หลังข� ให้เล่นโดยสอดเท้�เข้�ไปในช่องรับให้เล่น แล้วยกขึ้น ท่� ท่�นจะี้ช่วยกล้�มเนื้อข�ด�้นหน้� แข็งแรง จะเล่นด้�นหลังก็นอนควำ่�

ก�รออกกำ�ลงัก�ยเพื่อพัฒน�กล้�มเนื้อ ห�กต้องก�รเล่นแบบธ แอโรบิก ก็ให้ใช้นำ้�หนักเบ�และเล่นให้เร็ว

ท่�ทไม่ี่ต้องมีอุปกรณ์ เน้นก�รบริห�รกล้�มเนื้อหน้�ทอ้ง นั่งห้อย ข� บนเก้�อี้ ม้�นงั่ สอดมือสองข้�งไว้ใต้ข� แล้วเกร็งแขน ยกก้นพร้อมธ งอเข่� จ�กนั้นก็ปล่อยตัวลง เหยียดข�

ท่�ตอ่ม�ให้นอนเหยียดข� สอดมือไว้ที่ก้น ค่อยยกข�ให้สูงทีละน้อย นับถึง 20 วันต่อม�กย็กข�ให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนส�ม�รถตั้งฉ�กได้ ท่�นยัี้ง ช่วยให้เลือดสูบฉีดเลี้ยงใบหน้�ให้สดใสด้วย ธ “ห้ามซิตอัพ อันตรายมาก” สมบัติยำ้�ส�ำหรับคนที่ต้องก�รบริห�ร หน้�ทอ้งที่มักมีก�รบอกต่อ ๆ กันให้เล่นซิตอัพ

ทุกท่�ตอ้งค่อยเป็นค่อยไป ส่วนกล้�มเนื้อจะพัฒน�เร็วหรือช้�กแล้็ว แต่เนื้อเยื่อของแต่ละคน ซึ่งไม่เท่�กนั ธ ที่สำาคัญต้องออกกำาลังกาย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.