“ที่ปรึกษา”

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

2559 นสพ. .......... ... ฉบับประจำ�วนัพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิก�ยน เสด็จทรงเปิด พิพิธภัณฑ์ เพื่อก�รเรียนรู้เสริมสร้�งประสบก�รณ์อัญมณีไทย ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม เวล� 15.00 น. .......... ... คณะกก.ฝ่�ย จัดสร้�งพระเมรุม�ศในง�นพระร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงพระบรมศพ นัดประชุมว่� อีกด้�น กรม ดว้ยรูปแบบพระเมรุม�ศ พระโกศจันทน์ ศิลป�กรเตรียมก�รสิ่งปลูกสร้�งประกอบ ห�กดินฟ้�อ�ก�ศเป็นใจ รองน�ยกฯ

ค�ดแล้วเสร็จก่อนกันย�ยนปีหน้� 2560ธ .......... ผ่�นไปสี่สิบวันหลังเสด็จสู่สวรรค�ลยัหัวใจประช�ชนใต้ร่ม พระบ�รมีระสำ่�ระส�ย ยังทำ�ใจไม่ได้ ไป อยู่บนฟ้�แล้ว .......... ... ว่�ดว้ย ตำ�แหน่ง หลังว่�ทปี่ระธ�น�ธบิดี ตั้งไป .......... 2 คนเป็นที่ฮือฮ� ซึ่งใหญ่คับประเทศ และ ฟังดูลอยๆ พอประก�ศชื่อออกม�ก็วงแตก แสดงว่�โคตรบิ๊ก ......... ก�ร มักเป็นตำ�แหน่งสมน�คณุ ที่ปรึกษ�รฐัมนตรีบ�งสมัย ตั้งกันเป็นโหลเอ�ไว้ให้พิมพ์เบ่งในน�มบัตร... ยิ่งที่ปรึกษ�ในระบบ ข้�ร�ชก�รแปลว่� ไม่มีหน้�ทรัี่บผิดชอบ .......... ธ ธ หยิบยกขึ้นม�หวังสะท้อนถึงผู้เกี่ยวข้องกำ�ลงัขะมักเขม้นปฏิรูปประเทศ ควรจำ�กดัตำ�แหน่งท�งก�รเมืองให้ ทุกเก้�อต้ี้องสำ�คญัใคร ได้รับก�รคัดกรองเข้�ไปมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถจริง .......... ... อีกประเด็นที่วิธีคิด รัฐธรรมนูญไทยจำ�กดัให้เป็นน�ยกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปีเกรง อยู่ในอำ�น�จน�นจะทำ�ตัวเป็นเจ้�ของประเทศ เจ้�ของประช�ธิปไตย... เยอรมนีคิดอีกอย่�ง อยู่ในตำ�แหน่ง 3 สมัยเทอม 12 ปี เตรียมลงสู้สมัย ที่ 4 ปีหน้�และมีโอก�สชนะ .......... จริงครับ กว่�จะเปิดกว้�งถึงจุด นั้นเร�ตอ้ง ไปเรื่อยๆ ซักวันหนึ่งก�รเมืองหลุดพ้นวังวน ประโยชน์ส่วนตนส่วนพรรคส่วนเครือญ�ติ... เร�ก็อ�จเปิดท�งให้ธ ทำ�ง�นต่อเนื่องย�วๆตร�บที่ประช�ชนไว้ใจเชื่อมั่น .......... ... ง่�ยดี ช่วงปล�ยปีก�รจับจ่�ยใช้สอย ของช�วบ้�นเป็นข�ลง... เลยควักกระเป๋�เบ�ะๆ 12,750 ล้�นบ�ทแจกผู้มีร�ยได้น้อย 5.4 ล้�นคน ร�ยละ 1,500-3,000 บ�ท... แบบเดียวกับที่ แจกเช็คช่วยช�ติ 2,000 บ�ทคลุม 9.7 ล้�นคน ต่�งกันตรงครั้งนั้นให้ไปใช้จ่�ยกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้สดๆ เข้�บัญชีแบงก์เริ่ม 1 ธ.ค. .......... ช่วงเศรษฐกิจกะปลกกะเปลี้ย ก็เข้�ใจให้เพื่อหวังผลเฉพ�ะหน้�... เชื่อว่� จะคิดค้นห�ตัวย�เยียวย�ได้ม�กกว่�ท�ย�แดงย�หม่อง .......... ... เสียร�ค� ไปแยะแฮะ นักสร้�งข่�ว ฟูมฟ�ยมีผู้ยิงปืนใส่ บ้�นโดนกระจกเป็นรูแตก... เอ�เข้�จริงไม่ใช่กระสุนปืนเป็นเพียง ของปืนลมยิงนกยิงหนู .......... ... เป็นคำ�ถ�มม�ตลอดรถ ซึ่งเป็น ไม่มีกฎหม�ยรองรับทำ�ไมวิ่งรับส่งผู้ โดยส�รได้อย่�งเปิดเผย เมื่อผิดกฎหม�ยทำ�ไม ธ ละเลย? .......... คำ�ตอบเป็นแบบนี้ เอ�ผดิอูเบอร์ไม่ได้เพร�ะเป็นเพียง เจ้�ของแอพฯให้บริก�ร... ผู้นำ� ม�รบัจ้�งเป็น ธ มีโทษปรับ 2,000 บ�ท... น่�แปลกคือพฤติก�รณ์ผิดกฎหม�ยโตวันโต คืน .......... ... เกิดอะไรขึ้นกับก�ร เป็นเรื่องเสียห�ยบ่อย ผู้โดยส�รบังคับให้แอร์โฮสเตสกร�บเท้� ขอโทษลูก รถโดนชนก็ล�กคนขับชนม�กร�บล้อรถ ฯลฯ .......... ข้อแรก เลิกทำ�ล�ย ก�รแสดงสัมม�ค�รวะที่งดง�มด้วยวิธีบังคับเสียเถิด... ข้อที่ 2 กรณีนักพนันก็ไม่ต้องมีใครกร�บใคร ควร จะเป็นคือผบ.ตร. ตั้งคณะก.ก.เป็นกล�งจ�กหล�ยฝ่�ยสอบสวนข้อเท็จจริง ... ยินดีกับเพื่อนเร� ได้รับคว�มไว้ว�งใจเป็น ประธ�นรุ่นวพน. 2 แทนอดีตน�ยกฯ ที่ภ�รกิจรุมจนไม่มีเวล�ให้ .......... ... วันนี้ ไปถึง 28 พ.ย. ผอ.อ.ต.ก. จัดง�น “เกษตรสีเขียวต�มรอยพ่อ” ชม นิทรรศก�รและจับจ่�ยซื้อสินค้�เกษตรคุณภ�พเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจ�ก 6 จังหวัดนำ�รอ่ง ร�ชบุรี,ธ จันทบุรี,พัทลุง,เชียงใหม่,ศรีสะเกษ,หนองค�ย ที่ชั้น 1 เซ็นทรัลพล�ซ� แจ้งวัฒนะ .......... 13.00 น. อิม แพ็ค เมมเบอร์ก�รด์ เชิญสม�ชกิและผู้สนใจร่วมกิจกรรม ” หัวข้อแค่รู้สึกตัว... ก็พ้นทุกข์ รวมใจทำ�จติให้สงบถว�ยเป็นพระร�ชกุศล ที่อ�ค�รช�เลนเจอร์ อิมแพ็คฯ .......... 13.30 น. เปิดนิทรรศก�รผลง�นภ�พว�ดเย�วชน ฮอร์ส อะวอร์ด และผลง�น จิตรกรรม “อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย” ชิงถ้วยพระร�ชท�นฯ ที่น�นมีแกลลอรี ส�ทร .......... 17.00 น. จัดง�น “แสงแห่งพระบ�รมี” เชิญชวนประช�ชนเขียน “บันทึกคว�มภ�คภูมิใจที่ทำ� ต�มพ่อ” ที่ชั้น M สย�มพ�ร�กอน .......... สวดศพ ศ�ล� 6 วัดธ�ตทุอง พระร�ชท�น เพลิง 26 พ.ย. 14.00 น. .......... พระร�ชท�นเพลิงศพ ณ วัดพระศรีมห� ธ�ตฯุ เวล� 16.00 น. .......... ธ 13.30 น. เชิญชวนศิษย์เก่�สถ�บนัวิทย�ก�รพลังง�น ร่วมแสดงคว�มอ�ลยัพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลยเดช เนื่องในว�ระพระร�ชกุศล ปัญญ�สมว�ร ที่ชั้น 6 อ�ค�ร ENCO C .......... แนะนำ�หนังสือ... ตอนบ�ปใต้สำ�นกึ แปลโดยประเทืองพร วิรัชโภคี, ก�รตู์นคว�มรู้ ” แปลโดยนริศร์ จิตปัญโญยศ .......... เมืองไทย แตกต่�ง

รวมพลังแห่งความภักดี กิตติพันธ์ เหตระกูล ประธานบริษัทยาคูลท์ ( ประเทศไทย) จำากัด กนกพรรณ เหตระกูล ประธานบริษัทยาคูลท์เซลส์ (กรุงเทพฯ) จำากัด นำาพนักงานฯ ร่วม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี น้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี กัญญณัฏฐ์ ประสิทธิพัฒน์ ผจก.ธ.กรุงเทพ ร่วมด้วย ที่อาคารยาคูลท์

รอบพิเศษ สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ จัดงานฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่) โดยมี ดร.ณัฐกิตต์ิ ตั้งพูลสินธนา กันตภณ ผาณิตรัตน์ เดชา ธรรมชัยพิเนต ร่วมงาน ที่เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์

กิจกรรมพิเศษ อภิสุวีร์ ชัยอำานวยสุข จัดโครงการ “เดอะ กู๊ด ชู โปรเจคท์” ปีที่ 2 โดย เพย์เลส ชูซอร์ส โดยมี ลลนา ก้องธรนินทร์ ม.ล.รังษิธร ภาณุพันธ์ อุทัยวรรณ พรหมเดเวช จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา และ พิมพิศา ชมะนันทน์ ร่วมงาน ที่โรบินสัน สาขาบางรัก

เดอะ ฟลอรัล อาร์ท เฟสติวัล สุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ เป็นประธานเปิดงาน เดอะ ฟลอรัล อาร์ท เฟสติวัล แอท เซ็นทรัล พลาซา ระยอง แนวคิด ดอกไม้กับบทเพลงของพ่อ โดยมี ธนภัทร วงษ์ประเสริฐ วราภรณ์ เจริญศิริโชติ อนุชิดา ชินศิระประภา ร่วมงาน ที่เซ็นทรัล พลาซา ระยอง

เปิดตัว พลอย จริยะเวช เปิดตัวหนังสือภาพ “ENVOL by Ploy Chariyaves” พร้อมแสดงผล งานศิลปะภาพวาด และผลิตภัณฑ์งานกระเบื้องคอลเลกชั่น อองโวล คอลเลกชั่น โดยมี เชน สุวิกะ ปกรณ์กุล จักกาย ศิริบุตร วรวิทย์ ศิริพากย์ ดวงฤทธ์ิ บุนนาค ร่วมงาน ที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

แบ่งปันนำ้าใจเพื่อสังคม สมใจนึก เองตระกูล ชาติชาย พยุหนาวีชัย นพพร บุญลาโภ และ สมพร สืบถวิลกุล เป็นประธานเปิดโครงการ “เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรค” โดยมี สินีนารถ เอง ตระกูล ตุลย์ มิเดหวัน และ ธัญญาเรศ เองตระกูล ร่วมงาน ที่อาคารทิพยประกันชีวิต

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำาปีการศึกษา 2558 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.