ſ ต้องปรับปรุงระบบสมาชิก

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 -

น�ยมีชัยกล่�วว่� ขณะที่พรรคก�รเมือง ที่จัดตั้งใหม่ ซึ่งกำ�หนดให้มีผู้ริเริ่ม 500 คน นั้น กำ�หนดให้ต้องจ่�ยเงินเป็นทุนประเดิม จำ�นวน 2,000 บ�ท แต่ไม่เกิน 500,000 บ�ท และให้สิทธิผู้ที่จ่�ยเงินดังกล่�วต้องเข้�ไปมีส่วน ร่วมก�รกำ�กบัพรรคก�รเมืองและก�รส่งผู้สมัคร รับเลือกตั้งด้วย ขณะที่ก�รบริจ�คเงินของบุคคล ทั่วไปนั้น ส�ม�รถทำ�ได้แต่กำ�หนดตัวเลขให้ไม่ เกิน 10 ล้�นบ�ท ต้องมีก�รเปิดเผยร�ยชื่อและ จำ�นวนเงินที่บริจ�คด้วย ทั้งนี้ มีประเด็นสำ�คญัที่ กรธ.ต้องก�รรับฟังคว�มเห็นจ�กพรรคก�รเมือง คือบทที่กำ�หนดให้พรรคก�รเมืองต้องปรับปรุง ระบบสม�ชกิพรรคโดยเบื้องต้น กรธ.กำ�หนดให้ พรรคก�รเมืองทั้งที่ดำ�เนินก�รปัจจุบันปรับปรุง ระบบสม�ชกิภ�ยใน 150 วัน หรือ 5 เดือน ห�ก ทำ�ไม่เสร็จภ�ยในเวล�ดงักล่�วส�ม�รถขย�ยเวล� ได้ แต่ต้องจำ�นวนรวมไม่เกิน3 ปี ระหว่�งนั้นห�ก ยังทำ�ไม่เสร็จพรรคก็ไม่มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือก ตั้งได้ นอกจ�กนี้ในร่�งกฎหม�ยยังให้ก�รรองรับ สม�ชกิพรรคก�รเมืองของพรรคที่ทำ�กจิกรรมอยู่ ในปัจจุบัน โดยจะไม่รื้อระบบใด ๆ เพียงแต่ พรรคก�รเมืองต้องจัดทำ�ระบบ โดยเฉพ�ะก�ร เก็บค่�สม�ชกิพรรค มองว่�ก�รทำ�ระบบสม�ชกิ พรรคให้ทันสมัยนั้นไม่เป็นปัญห� ยกเว้นบ�ง พรรคก�รเมืองที่มีสม�ชิกพรรคไม่ครบจำ�นวน และเข้�ข�่ยถูกยุบพรรค

“ร�ยละเอียดของเนื้อห�ที่เขียนไว้จะ ระบุส่วนที่พรรคก�รเมืองเก่�ต้องทำ�อะไรบ้�ง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหม�ยใหม่ซึ่งจะระบุ ลำ�ดับและขั้นตอนไว้ ให้ทำ�อะไรภ�ยในกี่วัน จะบอกหมด กรธ. จะไปรับฟังคว�มเห็น พรรคก�รเมืองว่�ระยะเวล�ที่ให้นั้นสั้นไปหรือ ย�วไป หรือควรปรับแก้ไขอย่�งไร ซึ่งเร�จะปรับ แก้ไขให้ไม่ฝืนใจ” น�ยมีชัย กล่�ว ทำ�ง�นให้เสร็จด้วย กฎหม�ยลูกนี้ส�ม�รถปรับ เวล�เพื่อให้ทำ�ง�นได้แต่ไม่ได้ปรับเพื่อถ่วงก�ร เลือกตั้ง ส่วนกรณีที่น�ยวิษณุ เครือง�ม ระบุว่� ระบบเลือกตั้งต�มรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อ�จ ทำ�ให้พรรคเสียงข้�งม�กไม่ได้เป็นรัฐบ�ล นั้น กรณีดังกล่�วเข้�ใจว่�เป็นก�รเปรียบเทียบ ระหว่�งคะแนนนิยมของประช�ชนที่ให้กับ พรรคก�รเมืองกับก�รเลือกตั้ง ส.ส.เขต มองว่� กรณีที่น�ยวิษณุระบุนั้นในประเทศไทยเป็นไปได้ ย�ก เพร�ะของประเทศไทย จะมี ส.ส. เป็นผู้ โหวตเลือกผู้นำ�รฐับ�ล และพรรคเสียงข้�งม�ก ในสภ�ผูแท้นร�ษฎรจะได้เป็นรัฐบ�ล แต่ห�ก เกิดกรณีที่พรรคเสียงข้�งม�กเลือกบุคคลอื่นม� เป็นน�ยกรัฐมนตรีก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ กฎหม�ยสำ�คัญเร่งด่วนจ�กรัฐบ�ลคือกฎหม�ย อะไรยังไม่แจ้งม�อย่�งเป็นท�งก�รว่�เป็น กฎหม�ยสำ�คญัเร่งด่วนฉบับใด แต่ประธ�น สนช. อย�กให้ สนช. ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวล� เพร�ะ สนช.จะเป็นผู้พิจ�รณ�กฎหม�ย ขณะนี้ ประธ�น สนช.ให้บริห�รก�รล�ประชุม โดยไม่ อย�กให้ล�ก�รประชุมไปต่�งประเทศ เพื่อให้มี สม�ชกิครบองค์ประชุมถ้�มกี�รประชุม สนช. เป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิในทองคำ�แท่งดังกล่�วด้วย ซึ่ง ไม่ปร�กฏในบัญชีทรัพย์สินที่ต้องยื่นต่อ ป.ป.ช. ก่อนที่คณะกรรมก�ร ป.ป.ช. จะไต่สวนเพิ่มเติม และพบว่�มีทรัพย์สินมูลค่�ทั้งหมดประม�ณ 600 ล้�นบ�ท และสั่งอ�ยัดทั้งหมด ปัจจุบัน น�ยส�ธติถูกไล่ออกจ�กร�ชก�รแล้วนอกจ�กนี้ คณะกรรมก�ร ป.ป.ช.ยังได้มีมติให้ส่งข้อมูลของ บุคคลร�ยหนึ่งซึ่งถูกกล่�วห�ว�่มคีว�มเกี่ยวข้อง ในคดีทุจริตคืนภ�ษมูีลค่�เพิ่ม 4.3 พันล้�นบ�ท ไปให้สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บ ปร�มก�รฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำ�เนินก�ร สอบสวนเส้นท�งก�รเงินด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.