ſ เจอหมิ่นสถาบันแจ้ง1212

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 -

จำ�นวน 6 แห่ง รวมมูลค่� 15,733,300 บ�ท 6.เงินหลักประกันที่มีก�รนำ�ฝ�กเข้�บญัชีซื้อข�ย หลักทรัพย์ในชื่อบุตร จำ�นวน 7,675,350 บ�ท 7.ที่ดินในชื่อบุตรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองค�ย สมุทรปร�ก�ร นครร�ชสีม� จำ�นวน 5 แปลง รวม มูลค่� 22,554,000 บ�ท 8.รถยนต์ยี่ห้อ LEXUS รุ่น RX450h Premium MR เลขทะเบียน 1กล–0974 กรุงเทพมห�นคร ที่อยู่ในชื่อบุตรมูลค่� 1,000,000 บ�ท 9.ที่ดินในชื่อบริษัทสิริก�ญจน� จำ�กดั ที่ตั้งอยู่ที่อำ�เภอป�กช่อง จังหวัดนครร�ชสีม� จำ�นวน 1 แปลง มูลค่� 46,000,000 บ�ท 10.เงินฝ�กในบัญชีเงินฝ�กธน�ค�รของบุคคล ภ�ยนอก จำ�นวน1 บัญชี เป็นเงิน 5,028,260 บ�ท

ต่อม�ในช่วงเย็น น�ยสรรเสริญ พลเจียก เลข�ธกิ�ร ป.ป.ช. ได้สรุปร�ยละเอียดคดีนี้ว่� อีกเรื่องหนึ่ง พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำ�เนิด ป.ป.ช.ได้ส่งคว�มเห็นไปยังอัยก�รสูงสุดเพื่อยื่น โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีและรักษ� คำ�รอ้งต่อศ�ล เพื่อขอให้ศ�ลสั่งให้ทรัพย์สินของ ร�ชก�รในตำ�แหน่งอธิบดีกรมประช�สัมพันธ์ น�ยส�ธติรวมมูลค่� 714,938,144 บ�ท ตกเป็น กล่�วว่� เมื่อประช�ชนพบเจอข้อมูลที่ไม่เหม�ะ ของแผ่นดินและแจ้งให้ผู้บังคับบัญช�ของน�ย สม ข้อมูลเป็นภัยต่อสังคม ต่อคว�มสงบเรียบร้อย ส�ธติ สั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก น�ยส�ธติ ของประเทศช�ติ ก็ควรละเว้นที่จะแชร์หรือส่ง รังคสิริ โดยให้ถือว่�กระทำ�คว�มผิดฐ�นทุจริตต่อ ต่อแม้จะมีเจตน�เพื่อบอกต่อว่�มเรื่ีองไม่ดี มีเรื่อง หน้�ที่ ต�ม พ.ร.ป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 ม�ตร� ไม่ถูกต้องแพร่กระจ�ยไปก็ต�ม เพร�ะจะกล�ย 80(4) โดยมีทรัพย์สินที่รำ่�รวยผิดปกติ ดังนี้ เป็นหนึ่งในผู้ช่วยขย�ยข้อมูลอันไม่เหม�ะสม 1.ร�ยก�รสั่งซื้อทองคำ�แท่งในชื่อของน�ยส�ธติ เหล่�นนั้ให้กว้�งขว�งออกไปอีก ขอคว�มร่วมมือ รังคสิริ รวมมูลค่� 607, 239,100 บ�ท 2.เงินฝ�ก ประช�ชนห�กพบเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลอัน ในบัญชีเงินฝ�กธน�ค�รในชื่อคู่สมรส จำ�นวน 2 เป็นเท็จ ให้ร้�ย หรือหมิ่นประม�ทสถ�บนั ขอให้ บัญชี รวมเป็นเงิน 3,570,000 บ�ท 3.เงินลงทุน ช่วยกันแจ้งส�ยด่วน 1212 ศูนย์ประส�นก�ร ในหลักทรัพย์ที่ซื้อผ่�นบัญชีซื้อข�ยหลักทรัพย์ใน ปฏิบัติง�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์ ชื่อคู่สมรส มูลค่� 435,100 บ�ท 4.เงินฝ�กใน กระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม บัญชีธน�ค�รในชื่อบุตร จำ�นวน4 บัญชี รวมเป็น (ดีอี) ให้ดำ�เนินก�รต่อไป เพื่อช่วยกันขจัด เงิน 5,703,034 บ�ท ข่�วส�รอันเป็นโทษ สร้�งพิษร้�ย สร้�งคว�ม

5.เงินลงทุนในบริษัทจำ�กัดในชื่อบุตร วุ่นว�ยในสังคมให้หมดไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.